Människorättscentret uttrycker oro för asylsökandes rättskydd

5.2.2018

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Människorättscentret har i sitt brev 1.2.2018 till justitie- och inrikesministern uttryckt oro för förverkligandet av asylsökandes rätt till rättsskydd.

Det framkommer problem under de olika faserna i asylprocessen. En del av problemen kan även förklaras med en brist av sakkunnig juridisk rådgivning och rättshjälp.

Flera asylsökande får inte tillräckligt med information om sina rättigheter på mottagningscentrumen och det sökanden vägleds inte alltid vidare till rättshjälpen.

Människorättscentret har under två års tid samlat information om förverkligandet av juridisk rådgivning och rättshjälp för asylsökanden i Finland. Centret har speciellt utrett rätten till rättshjälp för asylsökanden i sårbar ställning.

Identifierandet av asylsökanden i sårbar ställning är bristfälligt. Med sårbar ställning anses till exempel ensamkommande flyktingbarn samt offer av tortyr, våldtäkt eller annat våld. Identifierandet av asylsökanden i sårbar ställning är viktigt eftersom de är berättigade till ett rättsligt biträde redan i första fasen av asylprocessen.

Angående ärenden som gäller internationell skydd har arvodet av det rättsliga biträdet ändrats i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp. Enligt förordningen är arvodet av det rättsliga biträdet en fast summa oavsett arbetsmängden. Förändringarna har lett till att rättsliga biträden inte har möjlighet att få ett rimligt arvode av sitt arbete. Detta påverkar väsentligt  asylsökandens möjligheter att få sakkunnig rättshjälp.

Människorättscentret poängterar i sitt brev till ministrarna att sakkunnig juridisk rådgivning och rättshjälp är garantin för en rättvis asylprocess. Med lagförändringarna år 2016 försvagades denna rättighet på rättskyddets bekostnad.

Justitieministeriet informerade i augusti 2017 att asylsökandes rätt till rättshjälp kommer att undersökas grundligt.

Enligt Människorättscentret borde undersökningen som finansieras av statsrådets kansli innehålla förutsättningarna för både de allmänna och privata rättsliga biträdena att arbeta som biträden i ärenden angående internationellt skydd. I utredningen borde man speciellt ta i beaktande hur rätten till rättshjälp förverkligas i praktiken för flyktingar i sårbar ställning. Förutom detta borde man reda ut om det finns tillräckligt med sakkunniga rättsliga biträden omkring Finland som har specialiserat sig i utlänningslagen och i ärenden om internationellt skydd.

 

Följ med diskussionen på sociala medier via följande hashtags: 

@FIN_NHRI 

@ArkkipiispaEVL

@Pakolaisapu

 

Tillägsmaterial: 

Sammanfattning av människorättsdelegationens workshop 2017 diskussion on asylsökandens rättshjälp

Människorättsdelegationens ställningstagande om asylsökandens rätt till rättshjälp 2016

Justietieministerns pressmeddelande om att inleda en utredning om asylskandens rätt till rättshjälp (hösten 2017, på finska)

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2018 – kompletterande ansökan 1

 

 

 

 

 

Bilagor