Lausuntoja ja kannanottoja 2018

Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotot ja kirjelmät

kts. linkistä aukeavalta sivulta

Ihmisoikeuskeskus antaa lausuntoja kotimaisille viranomaisille ja kansainvälisille ihmisoikeuksien toteutumista valvoville elimille, kuten Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) sekä Euroopan neuvosto ja YK.

Alla kuluvan vuoden lausunnot. Aikaisemmat lausunnot löytyvät lausuntoarkistosta.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto Finnfundille sen ihmisoikeuslinjauksesta (14.11.2018)

Ihmisoikeuskeskus antoi Finnfundille lausunnon sen luonnoksesta ihmisoikeuslinjaukseksi.

Ihmisoikeuskeskus lausui Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle (7.11.2018)

Ihmisoikeuskeskus näkee Yhdenvertaisuusvaltuutetun resurssien ja toimivallan laajentamisen koskemaan myös työelämää tärkeinä kehityskohteina.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto ulkoministeriölle yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskien (10.9.2018)

Ihmisoikeuskeskus antoi ulkoministeriölle lausunnon YK:ssa vireillä olevasta sopimusluonnoksesta otsikolla Kansainvälinen oikeudellisesti sitova asiakirja ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto oikeusministeriölle Saamelaiskäräjälain uudistusehdotuksista (17.7.2018)

Ihmisoikeuskeskuksen näkemyksen mukaan esitys sisältää useita hyviä ja välttämättömiä uudistuksia. Esityksessä on kuitenkin myös puutteita mm. vaikutusten arvioinnissa ja saamelaiskäräjien resurssien määrässä.

Ihmisoikeuskeskus lausui EN:lle Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanosta (3.7.2018)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon Euroopan neuvoston GREVIO-komitealle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa.

IOK:n lausunto UM:lle vammaisyleissopimuksen lausuntoluonnoksesta (22.5.2018)

Ihmisoikeuskeskus on toimittanut ulkoministeriölle lausuntonsa luonnoksesta Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto YK:n ihmisoikeuskasvatuksen maailmanohjelmaan (8.5.2018)

Ihmisoikeuskeskus esittää poliitikkoja ja poliittisia toimijoita paikallistasolta kansainväliselle tasolle YK:n ihmisoikeuskasvatuksen maailmanohjelman 4. vaiheen kohderyhmäksi. Esitämme myös huomion kiinnittämistä ihmisoikeuksien myönteisiin vaikutuksiin sekä vihapuheeseen.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto liittyen digitaalisten palveluiden tarjoamiseen (1.3.2018)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (ns. saavutettavuusdirektiivi).

Ihmisoikeuskeskus lausui YK:lle ennakkosuostumuksen periaatteesta (1.3.2018)

YK:n alkuperäiskansojen asiantuntijakomitea laatii vuosiraporttiaan. Raportin erityisteemana on alkuperäiskansojen ennakkosuostumus (FPIC).

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon translain uudistamistarpeista ECRI:lle (22.2.2018)

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon translain uudistamistarpeista Euroopan neuvoston alaiselle Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiselle komissiolle (ECRI) osana Suomea koskevaa viidettä valvontakierrosta.

Ihmisoikeuskeskus on huolissaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumisesta (5.2.2018)

Ihmisoikeuskeskus on kirjeessään 1.2.2018 oikeus- ja sisäministereille ilmaissut huolensa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumisesta.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon Romanipoliittisen ohjelman luonnoksesta (30.1.2018)

Ihmisoikeuskeskus korosti lausunnossaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä vähemmistöjen oikeuksien huomioimista yhteiskunnassa yleisesti, mutta myös romaniyhteisön sisällä.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon alkuperäiskansojen maaoikeuksista (18.1.2018)

YK:n alkuperäiskansaforumin (UNPFII) vuoden 2018 teemana on maaoikeudet. Ihmisoikeuskeskus vastasi ihmisoikeusinstituutioille osoitettuun kyselyyn.