Uutiset

Ajankohtaista

EN - Ministerikomitea patistelee Suomea poistamaan sukupuolten väliset palkkaerot (12.5.2021)

Suomen tulisi nopeasti edistää palkkatasa-arvoa, kuten sosiaalisten oikeuksien komitea vaati jo 2019 järjestökanteluun antamassaan ratkaisussa.

Ihmisoikeusvaltuuskunta: Vammaisten lasten oikeus inklusiivisen opetukseen on taattava (4.5.2021)

Inklusiivisen opetuksen oikeusperustetta, velvoittavuutta ja sisältöä ei edelleenkään täysimääräisesti ymmärretä Suomessa. Tilanne asettaa vammaisten lasten oikeuden inklusiiviseen opetukseen vaakalaudalle.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon ns. Oviedon sopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta (3.5.2021)

Ihmisoikeuskeskus antoi 30.4.2021 ulkoministeriölle lausunnon liittyen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ns. Oviedon sopimus) lisäpöytäkirjaluonnoksesta.

Lehdistönvapaus ei ole itsestäänselvyys – kansainvälistä lehdistönvapauden päivää vietetään 3.5. (3.5.2021)

Lehdistönvapauden päivänä 3. toukokuuta muistutetaan vapaan median merkityksestä demokratialle ja oikeusvaltion toiminnalle. Lehdistönvapautta mittaavan indeksin mukaan tilanne on heikentynyt hälyttävästi eri puolilla maailmaa – myös Euroopassa. Vapaata mediaa ei pidä ottaa missään itsestäänselvyytenä.

Ihmisoikeusvaltuuskunta: opettajien ihmisoikeusosaamista on vahvistettava (15.4.2021)

Ihmisoikeudet eivät kuulu opettajankoulutukseen pakollisena oppiaineena, vaikka ihmisoikeudet sisältyvät kansallisiin opetussuunnitelmiin. Opettajien ihmisoikeusosaamista on nyt lisättävä viipymättä hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma 2021 julkaistu (13.4.2021)

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin Ihmisoikeusvaltuuskunnassa 21.12.2020.

Ihmisoikeuskeskuksen ja Ihmisoikeusliiton webinaari taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä ihmisoikeuksista 6.5.2021 (9.4.2021)

YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea antoi 8.3.2021 Suomelle suosituksensa oikeuksien paremmaksi toteuttamiseksi. Ihmisoikeuskeskus ja Ihmisoikeusliitto järjestävät suosituksien pohjalta torstaina 6.5.2021 klo 12.00-15.45 webinaarin taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä ihmisoikeuksista.

Suomelle suosituksia kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien toteutumisesta (8.4.2021)

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on antanut Suomelle suosituksensa koskien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) täytäntöönpanosta.

IHMISOIKEUSKESKUKSEN AJANKOHTAISIA HANKKEITA, ensimmäinen vuosineljännes 2021 (31.3.2021)

1 PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN EDISTÄMINEN 2 PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN SEURANTA 3 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

EN: Sosiaalisten oikeuksien komitea tyytymätön viiden järjestökanteluratkaisun täytäntöönpanoon Suomessa (30.3.2021)

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on tarkastellut Suomea vastaan annettujen järjestökanteluratkaisujen täytäntöönpanoa. Komitea katsoo, että kaikkien viiden ratkaisun kansallinen täytäntöönpano on ollut riittämätöntä.

Ihmisoikeuskeskus on julkaissut koosteen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa (25.3.2021)

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisu Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa – koottuja havaintoja vuodelta 2019 kokoaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista valvovien ja edistävien itsenäisten ja riippumattomien toimijoiden (PIO-valvojat) havaintoja.

Ihmisoikeuskeskus lausui naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen raportoijan perustamisesta (8.3.2021)

Ihmisoikeuskeskus lausui 5.3.2020 luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamiseksi. Muutoksella perustettaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen raportoijan tehtävä yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

Save the date: Taloudelliset ja sosiaaliset ihmisoikeudet - mitä ne ovat ja miten ne toteutuvat ihmisten arjessa Suomessa?  (8.3.2021)

Ihmisoikeuskeskus ja Ihmisoikeusliitto järjestävät 6.5.2021 klo 12.00-15.45 webinaarin taloudellisista ja sosiaalisista oikeuksista. Samalla käsitellään YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean Suomelle 8.3.2021 antamia suosituksia.

FRA: Väkivaltaa ja häirintää esiintyy Euroopassa enemmän kuin viralliset tiedot osoittavat (19.2.2021)

Useampi kuin yksi neljästä eurooppalaisesta kokee häirintää ja 22 miljoonaa joutuu fyysisen väkivallan uhriksi vuosittain. Uhrit eivät kuitenkaan usein tee rikosilmoitusta. Monilla saattaa olla vaikeuksia käyttää oikeuksiaan, ja he saattavat kokea, ettei heitä kuulla. Nämä seikat ilmenivat Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) ensimmäisestä EU:n laajuisesta kyselytutkimuksesta, joka käsitteli väestön kokemuksia rikollisuudesta. Tulokset osoittavat, että kohdennetut toimet voivat auttaa valtioita tukemaan uhreja, helpottamaan rikoksista ilmoittamista ja auttamaan uhreja saamaan oikeutta.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto osallisuustyöryhmän raportista (15.2.2021)

Ihmisoikeuskeskus on 15.2.2021 antanut lausunnon osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista.

Viittomakielibarometri 2020: viittomakielisen opetuksen järjestämisessä merkittäviä puutteita (12.2.2021)

Viittomakielibarometrin mukaan 60 prosenttia viittomakielisten kouluikäisten lasten huoltajista ilmoittaa, ettei lapselle tai lapsille ole järjestynyt viittomakielen opetusta.

YK: lapsen oikeuksien komitealta ratkaisu lapsen edun ensisijaisuuden merkityksestä turvapaikka-asiassa (10.2.2021)

YK:n lapsen oikeuksien komitean 4. helmikuuta 2021 antamassa ratkaisussa todettiin Suomen loukanneen YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen artikloja 3 (lapsen edun ensisijaisuus), 19 (lapsen suojeleminen väkivallalta) ja 22 (lapsen oikeus suojeluun ja humanitaariseen apuun, pakolaiset ja turvapaikanhakijat).

Lakisääteisiä palveluja omalla kielellä ei käytännössä aina saa – tuoreet barometritutkimukset paljastavat monia käytännön haasteita (9.2.2021)

Ruotsinkieliset suomalaiset kokevat, että he saavat aiempaa heikommin valtiolta palvelua omalla kielellään. Saamenkielisten palvelujen saannin haasteena on saamenkielisten työntekijöiden puute sekä riittämätön tieto siitä, mitä palveluja on saatavilla. Viittomakielisten viranomaisasioinnissa suurin haaste taas on tulkkauksen järjestäminen.

EIT-vuosiraportti 2020 julkaistu tilastoineen (1.2.2021)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosiraportti ja tilastot vuodelta 2020 on julkaistu. Suomea vastaan vireillä 35 valitusta.

Ihmisoikeuskeskuksen ajankohtaisia hankkeita loppuvuodesta 2020 (29.1.2021)

Ihmisoikeuskeskus on listannut ajankohtaisia hankkeitaan joulukuussa 2020.