Uutiset

Ajankohtaista

Ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon seuranta - Ajankohtaista (8.10.2019)

Ihmisoikeuskeskus on koonnut oheen ajankohtaista tietoa ja linkkejä määräaikaisraportoinnista.

Perusoikeuskirja 10 vuotta: neuvosto painottaa EU:n yhteisten arvojen merkitystä (8.10.2019)

EU:n Neuvosto on antanut päätelmät perusoikeuskirjasta, jonka vahvistamisesta tulee kuluneeksi 10 vuotta. Päätelmissä muistutetaan, että EU perustuu yhteisiin arvoihin, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä arvot ovat Euroopan unionin kulmakivi, ja kaikkien jäsenmaiden ja EU:n toimielinten on kunnioitettava niitä kaikilta osin.

Ih­mi­soi­keuk­sien tur­vaa­mi­nen kou­lus­sa ei ole mie­li­pi­de­ky­sy­mys – de­mo­kra­tia- ja ih­mi­soi­keus­kas­va­tuk­sen kurs­si an­toi opet­ta­jao­pis­ke­li­joil­le tie­toa ja roh­keut­ta (7.10.2019)

Vihapuhe, ilmastonmuutos, polarisaatio. Miten koulu reagoi yhteiskunnan muutoksiin? Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus tuo opettajille osaamista kysymysten käsittelyyn. Pilottikurssi sai kiitosta opiskelijoilta.

Uu­dis­tu­nees­ta de­mo­kra­tia- ja ih­mi­soi­keus­kas­va­tuk­sen ma­te­ri­aa­li­ko­ko­nai­suu­des­ta tu­kea opet­ta­jil­le (4.10.2019)

Demokratia, yhdessä vaikuttaminen, kestävä kehitys, vihapuhe – miten opettaa ja käsitellä näitä aiheita kouluissa eri ikäisten kanssa?

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta - Istanbulin sopimus ja Suomen saamat suositukset (18.9.2019)

Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntijaseminaari ke 25.9.2019 GREVIOn antamista suosituksista

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiselta komissiolta suosituksia Suomelle (16.9.2019)

ECRI antaa Suomelle tunnustusta monista jo tehdyistä ja meneillään olevista toimenpiteistä. Samalla se esittää Suomelle 20 suositusta rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi.

Euroopan neuvosto tarkastelee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa Suomessa (3.9.2019)

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) julkaisi 2.9.2019 ensimmäisen Suomea koskevan raporttinsa, jossa se arvioi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin sopimus) täytäntöönpanoa Suomessa.

Selvitys: Suomen ihmisoikeuspolitiikka kaipaa päivitystä (28.8.2019)

Tuoreen selvityksen mukaan Suomen tulisi päivittää ihmisoikeuspolitiikkansa painopisteitä vastaamaan uusiin ongelmiin.

EOA huomauttaa lainvastaisesta menettelystä ihmiskauppa-asiassa (30.7.2019)

EOAK:n ratkaisu korostaa ihmiskaupan uhrin erityisasemaa palveluiden saajana. Ratkaisun mukaan erityisaseman laiminlyönti vaaransi asiakkaan oikeusturvan. Selvitysten mukaan ihmiskaupan uhrien auttamisessa on puutteita laajemminkin.

EU: Oikeusvaltiota lujitetaan parantamalla sen tunnettuutta, ottamalla käyttöön vuosittainen tarkastelukierros ja tehostamalla täytäntöönpanoa (26.7.2019)

Komissio esittää konkreettisia aloitteita, jotka perustuvat kolmeen pilariin: oikeusvaltiokulttuurin edistämiseen, oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja tehokkaaseen reagointiin tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatetta loukataan.

OM: Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma on toteutunut hyvin (12.7.2019)

Oikeusministeriön mukaan kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 43 hankkeesta on toteutunut tähän mennessä 34. Lisäksi seitsemän hanketta on kesken tai toteutunut osittain. Kaksi hankkeista ei toteutunut suunnitellusti.

EN: Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) julkaisi vuosiraporttinsa (11.6.2019)

Vihapuhe ja ulkomaalaisvastainen populismi huolestuttavat edelleen Euroopassa vuonna 2018

EU:n perusoikeusviraston raportti kehottaa tarkkaavaisuuteen: oikeudet eivät toteudu yhtäläisesti (7.6.2019)

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) on julkaissut vuosittaisen raporttinsa perusoikeuksien toteutumisesta EU:ssa. Tänä vuonna raportissa kiinnitetään erityistä huomiota lisääntyvään eriarvoisuuteen ja häirintään sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin.

EU:n perusoikeuskirja 10 vuotta: Euroopan komissio raportoi perusoikeuksien tilanteesta (7.6.2019)

Euroopan komissio julkaisee tänään uusimman vuosikertomuksen siitä, miten EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot ovat soveltaneet EU:n perusoikeuskirjaa.

EN: raportti ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Suomessa (5.6.2019)

Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä (GRETA) julkaisi tänään 5.6.2019 toisen Suomea koskevan raporttinsa. Raportissa kehotetaan mm. laatimaan ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma.

FRA: 2. HLBTI-kysely avattu. Vastausaikaa 7.7.2019 asti (29.5.2019)

Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta, jotka katsovat olevansa HLBTI-ihmisiä ja jotka ovat vähintään 15-vuotiaita ja asuvat Euroopan unionissa, Serbiassa ja Pohjois-Makedoniassa.

OM: Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti julkaistu (29.5.2019)

Loppuraportissa kerrotaan, miten vastuuministeriöt ovat toteuttaneet Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman toimenpiteitä.

YK-CERD-Yleiskommenttiluonnos lausunnolla 30.6.2019 asti (17.5.2019)

Rotusyrjinnän vastaisen komitean yleiskommentti nro 36 käsittelee etnistä profilointia, sen ehkäisyä ja torjuntaa.

Ihmisoikeuskeskus kartoittaa kipukohtia vanhusten oikeuksien toteutumisessa (3.5.2019)

Tähän mennessä järjestetyissä keskusteluissa eri toimijoiden kanssa on käynyt ilmi, että ongelmia on niin asenneilmapiirissä kuin palveluiden toteutumisessakin.

Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution statuksen uudelleenarviointi on alkanut (3.5.2019)

Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution statuksen uudelleenarviointi, nk. reakkreditaatio, on käynnistynyt. Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio koostuu eduskunnan oikeusasiamiehen, Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan muodostamasta kokonaisuudesta. Arvioinnin suorittaa kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälinen yhteistyöelin GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions).