Uutisarkisto 2012-2017

Uutisia

[1-100] [101-133]
Ihmisoikeuskeskus on antanut 22.10.2014 oikeusministeriölle lausunnon viittomakielilakia valmistelleen työryhmän mietinnöstä ja siihen sisältyvästä ehdotuksesta hallituksen esitykseksi.
Ihmisoikeuskeskus (IOK) on antanut lausunnon perusteluonnoksista, jotka koskevat vuonna 2016 voimaantulevaa perusopetuksen opetussuunnitelmaa.
Ihmisoikeuskeskus on tarjonnut Helsingin Sanomiin ihmisoikeuskasvatusta lukiokoulutuksessa koskevan kommentin. Kommentti liittyy Outi Raunio-Hannulan katsomusopetusta käsittelevään mielipidekirjoitukseen (HS 22.9.).
Ihmisoikeuskeskus antoi tänään sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2002) muuttamista.
Ihmisoikeuskeskus esittää ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen sisällyttämistä osaksi valtioiden yleismaailmallista määräaikaistarkastelua (UPR) YK:n ihmisoikeusneuvostossa
UPR (yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu) on YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Hallitus antaa vuoden 2014 aikana vapaaehtoisen välikausiraportin Suomen toisessa UPR-tarkastelussa saamien suositusten täytäntöönpanosta. Ihmisoikeuskeskus on toimittanut ulkoasiainministeriölle lausunnon, joka liitetään osaksi välikausikausiraporttia.
Ihmisoikeuskeskukselle on tehty tilauksesta opinnäytetyö, joka valmistui toukokuussa 2014. Opinnäytetyö liittyy Ihmisoikeuskeskuksen alaisen ihmisoikeusvaltuuskunnan toimikauden 2012–2016 läpileikkaavaan teemaan ”pääsy oikeuksiin”.
Ihmisoikeuskeskus järjesti 21.5.2014 seminaarin YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen artiklasta 33 – oikeuksien ja sopimuksen edistäminen, täytäntöönpano ja seuranta. Tilaisuuteen osallistui noin 90 henkeä Suomesta ja eri puolilta Eurooppaa.
Ihmisoikeuskeskuksen videolla kerrotaan lyhyesti perus- ja ihmisoikeuksista. Lisäksi videolla nähdään kolme tapausta, jotka kuvaavat perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa.
Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS) on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2016. Ihmisoikeuskeskus kommentoi viime viikolla perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta ihmisoikeuskasvatuksen näkökulmasta.
Ihmisoikeuskeskus on tänään kommentoinut YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston luonnosta toimintasuunnitelmaksi maailman ihmisoikeuskoulutusohjelman kolmanneksi vaiheeksi vuosille 2015-2019.
IOK:n ma. johtaja Kristiina Kouros oli asiantuntijana kuultavana eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistusehdotuksista.
Ihmisoikeuskeskuksen järjestämä seminaari vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta täydentyy yhdellä puhujalla. Martha Stickings saapuu esittelemään FRA:n tuoreen raportin tuloksia.
IOK keskittyi lausunnossaan ihmisoikeuskasvatukseen paikallistasolla sekä ihmisoikeusvaltuuskunnan aiheesta antamiin suosituksiin.
Ihmisoikeuskeskus järjestää seminaarin vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen artiklasta 33 - sopimuksen edistämisestä, täytäntööpanosta ja seurannasta.
In February 2014 the Finnish Human Rights Centre published its baseline study on Human Rights Education in Finland.
IOK julkaisee ohessa tiivistelmän Suomea koskevista tuloksista Euroopan perusoikeusviraston tekemästä haastattelututkimuksesta naisiin kohdistuvan väkivallan esiintymisestä EU:n jäsenmaissa. Erityisesti kyseisen tutkimuksen huolestuttavien tulosten vuoksi Suomen tulee ratifioida naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa ehkäisevä ja torjuva Istanbulin sopimus mahdollisimman pian ja antaa sen täytäntöönpanoon riittävät resurssit.
Ihmisoikeuskeskus edellyttää sopimuksen ratifionnin yhteydessä riittävien resurssien antamista sopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaista sopimuksen edistämistä, suojelemista ja seurantaa varten.
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa valvovan komitean yleiskommenttiluonnokset julkisessa lausuntomenettelyssä
Suomen seitsemäs määräaikaisraportti YK:n Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (1979, CEDAW) käsitellään CEDAW-komiteassa Genevessä torstaina 20.2.2014.
Valtioneuvoston laadittava ohjelma ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen toimeenpanemiseksi
IOK antoi lausunnon YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevälle komitealle Suomen v. 2013 antamaan väliraporttiin liittyen.
Euroopan neuvostossa on ollut marraskuusta asti käynnissä EIT:n uudistamisprosessiin liittyvä kuuleminen, johon IOK on nyt, samoin kuin Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkosto (ENNHRI) jo viime viikolla, antanut lausuntonsa.
Suomen seitsemäs määräaikaisraportti YK:n Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (1979, CEDAW) käsitellään CEDAW-komiteassa Genevessä 20.2.2014. Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon komitealle Suomen kuulmisen valmistelua varten.
Ihmisoikeustoimijoiden paneeli antoi tänään lausunnon Suomen ihmisoikeuspolitiikasta. Paneelin lausunnossa on kymmenen suositusta perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen parantamiseksi Suomessa.
Miten Suomi onnistuu ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen toteuttamisessa? Miten ihmisoikeuskasvatus tulee huomioida, kun opetussuunnitelmia ja eri koulutussektorien lainsäädäntöä uudistetaan?
Ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyi historiansa ensimmäisen kannanoton koskien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien uudistuksia. Valtuuskunta hyväksyi kesäkuussa pidetyssä kokouksessaan myös Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomuksen.