Uutisarkisto 2012-2017

Uutisia

Työ- ja elinkeinoministeriön Työsyrjinnän seuranta Suomessa -tutkimuksesta käy ilmi, että terveydentila on yleisin syrjintäperuste työelämässä. Muita yleisiä syitä työsyrjintään tai eriarvoiseen kohteluun ovat etninen tai kansallinen alkuperä, sukupuoli ja ikä.
Onko ihmisoikeustuomioistuin neljäs aste? Säilyykö valitusoikeus? Muuttuuko tutkittavaksiottamisen kynnys? Miten suhtautua strategiseen litigaatioon?
Eduskunnan oikeusasiamiehestä on tänään tullut Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OPCAT, Optional Protocol to the Convention against Torture) mukainen kansallinen valvontaelin.
Saamelaiskäräjät hyväksyivät 30.10.2014 hallituksen esitysluonnoksen alkuperäis- ja heimokansoja koskevan ILO 169-sopimuksen ratifioimisesta.
Valtioneuvosto on hyväksynyt eduskunnalle annettavan ihmisoikeusselonteon 30.10.2014.
Perustuslakivaliokunta on antanut 22.10.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean (CEDAW) loppupäätelmät Suomen seitsemännestä määräaikaisraportista löytyvät nyt Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuilta suomeksi ja ruotsiksi.
Lapsiasiavaltuutetun toimisto aikoo kääntää YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit suomen kielelle. Kommentteja on käännetty tähän mennessä viisi kappaletta.
Oikeustieteen kandidaatti Olli Vilanka on tutkinut väitöskirjassaan vähälle huomiolle jäänyttä ihmisoikeusjulistuksen 27. artiklan 1 momenttia. Vilanka väitteli Helsingin yliopistossa 5.9.2014.
Searching for Environmental Rights (Ympäristöperusoikeutta etsimässä) -seminaarissa pohditaan ympäristöperusoikeutta niin kansainvälisestä kuin kansallisesta näkökulmasta.
Good relations -konferenssi kokoaa Finlandia-taloon valtionhallinnon edustajia sekä eri tahojen asiantuntijoita keskustelemaan siitä, miten suvaitsemattomuuteen ja sen eri muotoihin voidaan puuttua.
Luonnos ILO-sopimuksen ratifiointia koskevaksi hallituksen esitykseksi lausuntokierrokselle