Ihmisoikeuskeskus hakee vammaisasioiden asiantuntijajäseniä

1.11.2017

Ihmisoikeuskeskus hakee

VAMMAISASIOIDEN ASIANTUNTIJAJÄSENIÄ IHMISOIKEUSVALTUUSKUNNAN PYSYVÄÄN JAOSTOON

Tehtävän kuvaus: YK:n vammaisyleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaisista sopimuksen edistämis-, suojelu- ja seurantatehtävistä huolehtivat Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa. Vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen osallistamista ja osallistumista varten ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisuuteen on perustettu pysyväksi jaostoksi vammaisten henkilöiden ihmisoikeuskomitea.

Komitea voi muun muassa tehdä esityksiä ja esittää näkemyksiään Ihmisoikeuskeskukselle ja eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, miten ne voisivat vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ja sopimuksen täytäntöönpanotehtävien hoitamista kehittää. Komitea voi myös esittää ihmisoikeusvaltuuskunnalle käsiteltäväksi vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyviä kysymyksiä ja tehdä esityksiä valtuuskunnan päätettäväksi. Ihmisoikeuskeskus ja eduskunnan oikeusasiamies voivat pyytää komitealta asiantuntija-apua heille kuuluvien vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanotehtävien hoitamiseksi.

Pysyvässä jaostossa on viisi jäsentä ihmisoikeusvaltuuskunnasta ja eduskunnan oikeusasiamiehen ja Ihmisoikeuskeskuksen edustajat. Viitaten ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestykseen jaostoa täydennetään nyt vähintään neljällä ihmisoikeusinstituution ulkopuolisella vammaisella asiantuntijalla ja lisäksi tarvittavalla määrällä muita vammaisten henkilöiden oikeuksiin hyvin perehtyneitä henkilöitä.

Edellytämme hakijalta hyvää perehtyneisyyttä ja osaamista vammaisten henkilöiden oikeuksista ja vammaisoikeudellisista kysymyksistä. Hakijalta odotamme erityistä osaamista ja kokemusta seuraavista alueista:

  • Vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvä koulutus-, kasvatus- ja tutkimustyö
  • Vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämiseen ja valvontaan liittyvä työ
  • Ihmisoikeussopimusvelvoitteiden seurantaan ja edistämiseen liittyvä työ
  • Erityisosaaminen kansallisesta vammaispalvelujärjestelmästä
  • Erityisosaaminen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta
  • Erityisosaaminen vammaisista lapsista ja nuorista
  • Vammaisten henkilöiden työelämäosallisuudesta

Tarjoamme asiantuntijoille näköalapaikan ja vaikuttamismahdollisuuden siihen, miten vammaisyleissopimuksen kansallisen täytäntöönpanon edistämistä, suojelua ja seurantaa toteutetaan ja kehitetään Suomessa. Toivomme hakemuksia eri-ikäisiltä ja eri taustaisilta sekä eri vammaisryhmiin kuuluvilta henkilöiltä. Asiantuntijoiden valinnassa sovelletaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia.

Asiantuntijoille ei makseta palkkiota, mutta jaoston toimintaan liittyvät matkakustannukset sekä osa- ja kokopäivärahat korvataan tarvittaessa valtion virkamiesten ja työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta sovitulla tavalla.

Lisätietoja: Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Mikko Joronen (mikko.joronen@ihmisoikeuskeskus.fi), puh. 09 432 3784.

Hakemuksen toimittaminen: Ihmisoikeuskeskuksen johtajalle osoitettu vapaamuotoinen hakemus, jota ei palauteta, on toimitettava eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Oikeusasiamiehen kanslia Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta, Helsinki) viimeistään 17.11.2017 klo 16:00. Sähköiset hakemukset tulee otsikoida ”Hakemus/VIOK” ja kirjallisesti toimitettavan hakemuksen kirjekuoreen tulee merkitä ”Hakemus/VIOK”.