Uusia julkaisuja Ihmisoikeuskeskuksen sivuilla

26.8.2015

Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuilta löytyvät nyt seuraavat julkaisut ja asiakirjat: KP- ja TSS-sopimusten sisältämät ehdottomat oikeudet, Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 sekä kansallisen ihmisoikeusinstituution toiminnallinen strategia

 

Käännökset YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) julkaisemista KP- ja TSS-sopimusten sisältämistä ehdottomista oikeuksista

 

YK:n ihmisoikeuskomitea sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea (TSS-komitea) ovat määritelleet KP- ja TSS-sopimusten sisältämät tietyt ehdottomat oikeudet, joita valtioiden on noudatettava myös poikkeustilanteissa. Näitä ihmisoikeuksia suojelevat sekä kansainvälinen tapaoikeus että kansainväliset ihmisoikeussopimukset, joihin edellä mainitut kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (KP-sopimus) ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (TSS-sopimus) kuuluvat.

 

KP-sopimuksen mukaisia oikeuksia, joista ei voida poiketa, ovat mm. oikeus elämään (6 artikla) ja kidutuksen sekä julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun kielto (7 artikla). TSS-sopimuksen mu­kaisten oikeuksien on toteuduttava ainakin välttämättömällä vähimmäistasolla. Näihin kuuluvat mm. välttämätön vähimmäisravinto, perusterveydenhuolto, majoitus, sanitaatio sekä oikeus veteen.

 

YK:n ihmisoikeuskomitea katsoo myös, että mielipiteenva­paus on yksi niistä oikeuksista, joista ei voida poiketa, sillä siitä poikkeaminen ei koskaan voi olla välttämä­töntä hätätilanteessa (yleiskommentti nro 34). Samoin on säilytettävä oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin.

 

KP- ja TSS-sopimusten sisältämät ehdottomat oikeudet -julkaisu on tällä hetkellä saatavilla ainoastaan sähköisessä muodossa, mutta se painatetaan syksyn 2015 aikana sekä suomeksi että ruotsiksi. Julkaisu on epävirallinen suomenkielinen käännös Ihmisoikeuskeskuksen toimeksiannosta. Alkuperäinen englanninkielinen julkaisu löytyy täältä: http://bit.ly/1U5Vj6e

 

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 sekä Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution toiminnallinen strategia

 

Vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa kiinnitetään huomiota mm. Ihmisoikeuskeskukselle tuleviin uusiin tehtäviin YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen ratifioinnin myötä, uuden eduskunnan ja hallituksen työn seuraamisen jatkamiseen, Euroopan neuvoston ja YK:n Suomea koskevien suositusten toimeenpanon seurantaan sekä vuonna 2016 valittavaan uuteen ihmisoikeusvaltuuskuntaan. Uutena teemana vuonna 2016 ovat digitaaliset ihmisoikeudet ja teknologian haasteet perus- ja ihmisoikeuksille.

 

Kansallisen ihmisoikeusinstituution yhteinen strategia vahvistettiin 18.6.2014. Strategiassa kuvataan ihmisoikeusinstituution eri osien välistä työnjakoa sekä vahvistetaan instituution viisi pitkän aikavälin tavoitetta.