Vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen ratifiointi vietävä loppuun mahdollisimman nopeasti

4.3.2015

Eduskunta hyväksyi eilen YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan. Päätöksen mukaan sopimus ratifioidaan kuitenkin vasta sitten, kun kansallinen lainsäädäntö on sopimuksen mukainen ja vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta koskeva laki saadaan valmiiksi.

Ihmisoikeuskeskus pitää välttämättömänä, että sopimuksen ratifiointi viedään pikaisesti loppuun. Laki sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä tuleekin säätää mahdollisimman nopealla aikataululla, jotta ratifiointi voidaan saattaa päätökseen. Ihmisoikeuskeskus pitää valitettavana, että sopimuksen ratifiointi lykkääntyy lainsäädännön viivästymisen vuoksi.

Yleissopimuksen ratifiointi paitsi vahvistaisi vammaisten henkilöiden oikeuksia, myös lisäisi tietoisuutta heidän oikeuksistaan, auttaisi muuttamaan asenteita ja vahvistaisi oikeuksien toteutumisen seurantaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Hallituksen esityksen mukaisesti sopimukseen liittyvät edistämis-, suojelu- ja seurantatehtävät tulevat ratifioinnin myötä Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle, joka muodostuu Ihmisoikeuskeskuksesta, eduskunnan oikeusasiamiehestä sekä ihmisoikeusvaltuuskunnasta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sopimukseen liittyvää ohjausta, neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta sekä Suomen sopimusvelvoitteiden toteutumisen seurantaa. Lisäksi instituution tulee suojella vammaisia henkilöitä sopimuksessa mainittujen oikeuksien loukkauksilta.

Kyseessä on ensimmäinen Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle yhteisesti osoitettava lakisääteinen tehtävä.

 

LISÄÄ AIHEESTA: