IOK:n lausunto vammaisyleissopimuksen hyväksymisestä

25.2.2015

Ihmisoikeuskeskus antoi 17.2.2015 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä (HE 284/2014 vp) eduskunnalle vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta. Ihmisoikeuskeskus oli myös valiokunnan kuultavana 18.2.2015.

 

Hallituksen esityksessä lähdetään siitä, että vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen edistämis-, suojelu- ja seurantatehtävät osoitetaan eduskunnan oikeusasiamiehelle, Ihmisoikeuskeskukselle ja sen valtuuskunnalle. Nämä tahot muodostavat myös Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution, jonka katsotaan täysin täyttävän ns. Pariisin periaatteet.

Vammaisyleissopimuksen 33 artiklan 3 kohta edellyttää, että kansalaisyhteiskunta, erityisesti vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt, on osallistettava ja heidän on osallistuttava valvontaprosessiin täysimääräisesti.

Osallistuminen on ajateltu toteutettavaksi ennen kaikkea Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunnan kautta. Valtuuskunta asetti vuonna 2014 työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmä on luonnostellut kuvauksen pysyvän vammaisjaoston (vammaisten ihmisoikeuskomitea) tehtävistä ja kokoonpanosta liitettäväksi ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestykseen.

Vammaisyleissopimuksen edellyttämät edistämis-, suojelu- ja seurantatehtävät ovat ainutlaatuiset ja laajat. Hallituksen esityksessä lähdetään siitä, ettei näiden tehtävien hoitamista ole mahdollista toteuttaa Ihmisoikeuskeskuksen nykyisillä resursseilla, jotka ovat jo ennestään liian vähäiset. Ihmisoikeuskeskus pitää välttämättömänä, että hallituksen esityksessä ehdotetut kolme uutta virkaa sille osoitettujen edistämis- ja seurantatehtävien hoitamiseksi nyt perustetaan.

Lisäksi Ihmisoikeuskeskus esittää, että eduskunnan oikeusasiamiestä koskevaan lakiin lisätään nyt oma luku, josta ilmenee, että Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio koostuu Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa muodostamasta kokonaisuudesta.

Ihmisoikeuskeskus pitää tärkeänä, että vammaisyleissopimus ratifioidaan nyt.

 

Tutustu sosiaali- ja terveysvaliokunnan tänään valmistuneeseen mietintöön: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/stvm_51_2014_p.shtml

 

Liitteet