IOK:n lausunto nk. Istanbulin sopimuksesta

19.2.2015

Ihmisoikeuskeskus antoi 3.11.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (nk. Istanbulin sopimus) hyväksymisestä.

 

Ihmisoikeuskeskuksen mukaan Istanbulin sopimusta voidaan pitää oikeudellisesti innovatiivisena. Ihmisoikeussopimuksena se vahvistaa ja yksilöi valtioiden huolellisuusvelvoitetta (due diligence) naisten suojelemiseksi väkivallalta. Rikosoikeudellisena sopimuksena se määrittelee naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja rikoksiksi, ja edellyttää valtioilta niiden tutkimista ja rikoksiin syyllistyneiden rankaisemista.

On myös huomattava, että Istanbulin sopimuksessa kehotetaan osapuolia soveltamaan sitä kaikkiin siinä tarkoitettuihin väkivaltatilanteisiin, uhrin sukupuoleen ja ikään katsomatta.

Istanbulin sopimuksen  kansallisen voimaansaattamisen yhteydessä Ihmisoikeuskeskus pitää erittäin tärkeänä, että turvakotipalveluiden saatavuus asetetaan Suomessa viimein Euroopan neuvoston suosittelemalla tasolle. Aivan erityinen puute tältä osin on se, että Suomessa ei ole yhtään täysin esteetöntä turvakotia. Vammaisten tyttöjen ja naisten riski joutua väkivallan uhriksi on tutkimusten mukaan korkeampi kuin ei-vammaisten tyttöjen ja naisten.

Ihmisoikeuskeskus yhtyy muiden lausunnonantajien huoleen sopimuksen edellyttämien resurssien turvaamisesta. Hallituksen esityksessä lähdetään siitä, että sopimuksen ratifioinnin taloudellisten vaikutusten arvioidaan ilmenevän pitkällä aikavälillä.

 

Liitteet