TIEDOTE: Ihmisoikeuskeskus kehottaa aktiivisiin toimenpiteisiin ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta koskevien kansallisten suositusten toimeenpanemiseksi

13.2.2015

Ihmisoikeuskeskus julkaisi 14.2.2014 kansallisen selvityksen ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen toteutumisesta Suomessa. Selvityksen vuosipäivänä Ihmisoikeuskeskus muistuttaa ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen systemaattisen toimeenpanon välttämättömyydestä. Perus- ja ihmisoikeudet tulee sisällyttää kaikkeen kasvatukseen ja koulutukseen.

Ihmisoikeuskeskus panee tyytyväisenä merkille perus- ja ihmisoikeuksien huomioimisen valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa 2014. Perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus asetettiin selonteossa yhdeksi keskeiseksi osa-alueeksi perus- ja ihmisoikeuksien pitkäjänteisen kehittämisen suunnittelussa.  Perus- ja ihmisoikeudet on myös huomioitu entistä huomattavasti kattavammin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteissa ja keskeisissä oppiainesisällöissä. Työ perus- ja ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen systemaattiseksi edistämiseksi Suomessa on kuitenkin vasta aluillaan.

Ihmisoikeuskeskus muistuttaakin, että ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus on itsessään ihmisoikeus ja sen toimeenpano on valtion velvollisuus.

Ihmisoikeuskeskus painottaa edelleen, että perus- ja ihmisoikeuskasvatuksen systemaattinen toimeenpano edellyttää joko erillistä toimintaohjelmaa tai ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen huomioimista riittävän kattavana kokonaisuutena kansallisessa perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmassa. Tämä on erittäin tärkeää huomioida myös tulevaa hallitusohjelmaa valmisteltaessa.

Samalla Ihmisoikeuskeskus kannustaa järjestöjä, poliittisia puolueita ja muita alan toimijoita jatkamaan aktiivista työtään yhteisten ihmisoikeuskasvatustavoitteiden edistämiseksi.

Ihmisoikeuskeskuksen vuosi sitten julkaisema selvitys kattoi kaikki koulutussektorit ja sen tekemiseen osallistui joukko ihmisoikeuksien sekä kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijoita. Selvityksen mukaan Ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta ei toimeenpanna Suomen koulutusjärjestelmässä kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden edellyttämällä tavalla. Vaikka kasvatusta ja koulutusta toteutetaankin monella taholla, leimaavat kenttää epäyhtenäisyys ja systemaattisuuden puute. Suurimmat haasteet löytyvät opettajien ja kasvattajien sekä toisaalta virkamiesten ja viranhaltijoiden koulutuksesta.

Selvityksen yhteydessä julkaistiin Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan seitsemän yleisluontoista suositusta ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen edistämiseksi Suomessa.  Ihmisoikeuskeskus juhlistaa selvityksen vuosipäivää julkaisemalla nämä suositukset erillisenä sähköisenä julkaisuna.

 

SUOSITUKSET:

1. Valtioneuvoston tulee laatia ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta koskeva toimintaohjelma

2. Ihmisoikeudet on sisällytettävä kaikkeen kasvatukseen ja koulutukseen

3. Ihmisoikeuskasvatuksen tulee tukea ja edistää ihmisoikeuksia kunnioittavan

toimintaympäristön toteutumista

4. Opettajien ja kasvattajien ihmisoikeusosaamista on vahvistettava

5. Viranhaltijoiden ja muiden julkisia tehtäviä hoitavien ihmisoikeusosaaminen on varmistettava

6. Ihmisoikeusoppimateriaaleja ja -opetusmenetelmiä on kehitettävä

7. Ihmisoikeusopetusta, -kasvatusta ja -osaamista on seurattava, arvioitava ja kehitettävä

 

Lue selvitys kokonaisuudessaan täältä.

 

Liitteet