IOK:n lausunto yhdenvertaisuuslain täydentämisestä

9.12.2014

Ihmisoikeuskeskus antoi 4.11.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä (HE 111/2014 vp).

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ei  pyytänyt Ihmisoikeuskeskukselta lausuntoa yhdenvertaisuuslakia täydentävästä hallituksen esityksestä, mutta Ihmisoikeus­kes­­kuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu lausuntojen antaminen myös oma-aloit­teisesti.

Hallituksen esitys sisältää ehdotettujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntien toimimisen sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön asemasta oikeus­ministeriön yhteydessä. Nykyiset tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta asemasta lisättäisiin nimenomainen säännös lakiin.

Ihmisoikeuskeskus toteaa lausunnossaan muun muassa, ettei esityksessä lainkaan arvioida uudistuksen vaikutuksia elinten riippumattomuuden näkökulmasta, joskin kysymystä käsitellään lyhyesti ehdotuksen taustamuistiossa. Esitys ei myöskään sisällä tarkempaa selvitystä siitä, miten perusoikeuskehityksen nähdään ehdotetulla uudistuksella vahvistuvan, eikä arviota siitä, miten uudistus suhtautuu tarpeeseen perus- ja ihmisoikeuksia koskevan kokonaisrakenteiden arvioi­miseen ja uudistuksiin.

Keskus pitää erittäin tärkeänä sitä, että kysymys perus- ja ihmisoikeus­valvontaelinten riippumattomuudesta huomioidaan ja arvioidaan huolellisesti osa­na rakenteita koskevan kokonaisselvityksen toimeenpanoa, kattaen riippumatto­muuden kaikki osa-alueet kansainvälisten standardien, erityisesti nk. Pariisin periaatteiden sekä kansainvälisen keskustelun ja kehityksen valossa.

 

Liitteet