Uutisarkisto 2012-2017

Uutisia

[1-100] [101-133]
Ihmisoikeusvaltuuskunta vaatii 13.12.2017 tekemässään kannanotossa hallitusta ryhtymään translain pikaiseen uudistamiseen. Translaista on poistettava vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Transihmisten itsemääräämisoikeus, yksityiselämän suoja sekä henkilökohtainen koskemattomuus tulee turvata laissa.
Ihmisoikeuskeskus julkaisi kansainvälisen ihmisoikeuksien päivän 10.12. kunniaksi tallenteita suomen- ja ruotsinkielisillä tekstityksillä. Samalla käynnistyi YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen 70 vuotisjuhlavuosi!
Katsauksen aiheita muun muassa
Ihmisoikeusvaltuuskunnan syyskuun kokouksessa aloitettiin uusi toimintamuoto järjestämällä kolme työpajaa. Työpajoissa kuultiin monipuolisesti asiantuntijoiden esityksiä ja keskusteltiin ongelmakohdista ja mahdollisista keinoista ongelmien ratkaisemiseksi.
Ihmisoikeuskeskus on tuottanut asiantuntevan, kaikille avoimen ja ilmaisen opiskelukokonaisuuden perus- ja ihmisoikeuksista itseopiskeluun tai opetuksen tueksi. Julkaisemme syksyn mittaan ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä koulutusideoita ja materiaaleja luentojen aiheisiin liittyen. Ideat toimivat itseopiskeluun, aikuiskoulutukseen tai oman pedagogiikan suunnittelun avuksi. Julkaisuissa esitellään luentojen sisältöjä ja annetaan vinkkejä muihin resursseihin. Seuraa julkaisuja nettisivuillamme ja Facebookissa!
Suomen yleismaailmallista määräaikaistarkastelua (UPR) koskeva loppuraportti hyväksyttiin YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnossa Genevessä 21.9.2017
Kansallisten vähemmistökielien suojelemiseksi annetun kieliperuskirjan täytäntöönpanosta raportoidaan Euroopan neuvostolle.
Ihmisoikeuskeskus on julkaisut selvityksen perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa.
Johtava pakolaisoikeuden asiantuntija James Hathaway jakoi seminaarissa havaintojaan globaalista turvapaikka- ja vastuunjakojärjestelmästä, joka turvaisi Geneven pakolaissopimuksen mukaisen suojelun sen tarpeessa oleville.
Tiistain 5.9.2017 klo 9.00 alkaen verkkolähetyksenä
IOK kiinnitti lausunnossaan huomioita mm. Suomen toistuvasti saamiin alkuperäiskansojen oikeuksia koskeviin suosituksiin ja saamelaisten oikea-aikaiseen kuulemiseen.
YK:lta tulossa ohjeistusta kansallisille alkuperäiskansajulistusta koskeville toimintaohjelmille.
Ihmisoikeuskeskus antoi kesäkuussa 2017 oma-aloitteisen lausunnon kiinnittääksen hallituksen huomiota muutamiin UPR-suosituksissa esille nousseisiin teemoihin.
Ihmisoikeuskeskuksen johtaja, varatuomari Sirpa Rautio valittiin 19.5.2017 Wienissä sijaitsevan EU:n perusoikeusviraston (FRA) hallintoneuvoston (Management Board) puheenjohtajaksi 13.7.2017 alkaen.
Ihmisoikeuskeskus toimittanut STM:lle tiedoksi VIOK:in esityksen vammaisten osallistamisesta sekä oman vastauksensa VIOK:ille.
Katsauksen aiheita ovat muun muassa:
Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2016 on julkaistu keskuksen verkkosivuilla
Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa käsitelleestä seminaarista on nyt saatavilla tallenne.
Ihmisoikeuskeskus lausui YK:n rotusyrjinnän vastaiselle komitealle (CERD) ja osallistui Suomen kuulemistilaisuuteen 25.-26.4.2017
Ihmisoikeuskeskus on tuottanut uuden videoidun kokonaisuuden perus- ja ihmisoikeuksista.
Ihmisoikeuskeskus on julkaissut selvityksen vammaisten henkilöiden pääsystä oikeuksiinsa. Selvityksen mukaan vammaisten henkilöiden oikeudet eivät toteudu Suomessa asianmukaisella tavalla. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus astuu Suomen osalta voimaan tänään.
Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2015 on julkaistu keskuksen verkkosivuilla.
Ihmisoikeuskeskus toteuttaa ensimmäistä kertaa selvityksen Suomessa eri tieteenaloilla tehtävästä perus- ja ihmisoikeustutkimuksesta. Kaikkien Suomen tutkijoiden, joiden tutkimus liittyy perus- ja ihmisoikeuksiin, toivotaan vastaavan verkkokyselyyn.
Ihmisoikeuskeskus on julkaissut ihmisoikeustoimintaohjelmia koskevan vihkosen. Julkaisussa käsitellään myös Suomen kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa.
Ihmisoikeuskeskus on julkaissut internetsivuillaan ihmisoikeussanaston. Sanastoon on koottu otos ihmisoikeuksiin sekä erityisesti ihmisoikeussopimuksiin ja niiden valvontajärjestelmiin liittyvistä termeistä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Joidenkin sanojen taustaa ja merkitystä on avattu lyhyillä selityksillä.
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti (PYVI) täyttää 30 vuotta ja järjestää sen kunniaksi juhlaseminaarin perus- ja ihmisoikeustutkimuksesta yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa.
Ihmisoikeuskeskus vastasi toukokuussa 2015 Opetushallituksen avoimeen verkkokyselyyn lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. IOK:n vastaus keskittyy opetussuunnitelman perusteiden yleiseen osaan.
Ihmisoikeuskeskus antoi 21.8.2015 oma-aloitteisen lausunnon oikeusministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyvästä koulutustyöryhmän mietinnöstä tuomareiden koulutuksen kehittämiseksi.
Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuilta löytyvät nyt seuraavat julkaisut ja asiakirjat: KP- ja TSS-sopimusten sisältämät ehdottomat oikeudet, Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 sekä kansallisen ihmisoikeusinstituution toiminnallinen strategia
Ihmisoikeuskeskuksen johtaja, varatuomari Sirpa Rautio on nimitetty EU:n perusoikeusviraston (FRA) hallintoneuvoston jäseneksi. Rautio toimii hallintoneuvostossa itsenäisenä asiantuntijana.
Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus vuodelta 2014 on julkaistu Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuilla Julkaisut-osiossa.
Ihmisoikeuskeskus järjesti maanantaina 25.5.2015 Pikkuparlamentissa ihmisoikeusvaltuuskunnan työpajan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksesta. Tilaisuudessa perehdyttiin sopimuksen edistämis-, suojelu- ja seurantatyöhön.
Ihmisoikeuskeskus kerää parhaillaan tietoa Suomessa tapahtuvasta ihmisoikeuskasvatuksesta ja -koulutuksesta sekä alan toimijoista, hankkeista, materiaaleista ja metodeista.
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä toimivassa Ihmisoikeuskeskuksessa on avoinna korkeakouluharjoittelijan tehtävä syksyllä 2015.
Ihmisoikeuskeskus antoi 7.4.2015 oma-aloitteisesti lausunnon uutta varhaiskasvatuslakia koskevan hallituksen esityksen luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriölle.
Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusselontekoa koskevat lausunnot valiokunnille on nyt julkaistu keskuksen verkkosivuilla.
Eduskunta hyväksyi eilen YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan. Päätöksen mukaan sopimus ratifioidaan kuitenkin vasta sitten, kun kansallinen lainsäädäntö on sopimuksen mukainen ja vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta koskeva laki saadaan valmiiksi.
Ihmisoikeuskeskus antoi 20.2.2015 lausunnon osallistumisoikeuksien toteutumisesta Suomessa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle.
Ihmisoikeuskeskus antoi 17.2.2015 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä (HE 284/2014 vp) eduskunnalle vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta. Ihmisoikeuskeskus oli myös valiokunnan kuultavana 18.2.2015.
Ihmisoikeuskeskus antoi 3.11.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (nk. Istanbulin sopimus) hyväksymisestä.
Ihmisoikeuskeskus julkaisi 14.2.2014 kansallisen selvityksen ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen toteutumisesta Suomessa. Selvityksen vuosipäivänä Ihmisoikeuskeskus muistuttaa ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen systemaattisen toimeenpanon välttämättömyydestä. Perus- ja ihmisoikeudet tulee sisällyttää kaikkeen kasvatukseen ja koulutukseen.
Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle on myönnetty korkein mahdollinen, eli A-status. Asia varmistui joulukuun lopussa, kun kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälisen koordinaatiokomitean (ICC) päätös vahvistui.
Ihmisoikeuskeskus antoi 15.10.2014 eduskunnan hallintovaliokunnalle lausunnon, joka koskee kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomusta 2014.
Ihmisoikeuskeskus järjestää näyttelyn eduskunnan kirjastossa 10.12.-19.12.2014.
Ihmisoikeuskeskus antoi 4.11.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä (HE 111/2014 vp).
Tiivistelmä Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomuksesta 2013 sekä ihmisoikeusvaltuuskunnan ihmisoikeuskasvatusta koskevat suositukset on nyt julkaistu pohjoissaameksi.
Human Rights Centre's Annual Report 2013 is now available in English.