UM: lausunnonantomahdollisuus CRC-raportin luonnoksesta

15.12.2017

Ulkoministeriö on valmistelemassa määräaikaisraporttia YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpanosta

Yleistä

Ulkoministeriö on valmistelemassa määräaikaisraporttia YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen (CRC) ja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan (CRC-OPAC) täytäntöönpanosta Suomessa.

 

Raportin kattama aika

Nyt laadittava raportti kattaa yleissopimuksen osalta ajanjakson heinäkuusta 2008 raportin laatimisen ajankohtaan vuoden 2017 loppuun saakka ja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan osalta ajanjakson kesäkuusta 2004 vuoden 2017 loppuun saakka. Raportti valmistuu alkuvuodesta 2018.

 

Lapsen oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanon valvonta

Yleissopimuksen ja sen valinnaisten pöytäkirjojen täytäntöönpanon valvonta kuuluu yleissopimuksella perustetulle lapsen oikeuksien komitealle. Sopimusvaltioilla on velvoite antaa komitealle määräajoin raportti yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Suomen neljäs määräaikaisraportti annettiin heinäkuussa 2008 ja komitea käsitteli sen kesäkuussa 2011.

Lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan osalta tulee raportoida kahden vuoden kuluttua sen kansallisesta voimaantulosta ja tämän jälkeen kukin sopimusvaltio sisällyttää mahdolliset pöytäkirjan täytäntöönpanoa koskevat lisätiedot yleissopimuksen täytäntöönpanosta annettaviin määräaikaisraportteihin. Suomen ensimmäinen raportti pöytäkirjan täytäntöönpanosta annettiin toukokuussa 2004 ja komitea käsitteli sen syyskuussa 2005.

 

Raportin sisältö

Raportissa on tarkoitus tuoda esiin niitä toimia, joihin on ryhdytty tai ryhdytään lapsen oikeuksien komitean antamien päätelmien ja suositusten johdosta. Lisäksi tulee lyhyesti kertoa muistakin edellisen raportin antamisen jälkeen tapahtuneista lainsäädännöllisistä, hallinnollista, oikeudellisista tai muista uudistuksista. Tarvittaessa lausunnon liitteeksi pyydetään toimittamaan englanninkielisinä ne säädöstekstit, joihin lausunnossa viitataan.

Hallituksen määräaikaisraportissa saa olla enintään 21 200 sanaa (noin 40 sivua englanniksi). Raportissa voi kuitenkin olla liitteitä. Tämä luonnollisesti rajoittaa kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden antaman tiedon sisällyttämistä ko. raporttiin.

 

Lausunnon antaminen ulkoministeriölle DL 19.1.2018

Ulkoasiainministeriö on laatinut liitteenä olevan raporttiluonnoksen lapsen oikeuksien komitean vuonna 2011 antamien päätelmien ja suositusten täytäntöönpanon tilasta tehtyyn välikausikyselyyn annettujen vastausten sekä ministeriöiden ja järjestöjen aikaisemmin toimittamien erinäisten lausuntojen pohjalta samoin kuin muusta saatavilla olevasta aineistosta.

Mahdollisia lausuntoja, jotka ajantasaistavat ja täydentävät luonnosta, pyydetään toimittamaan määräaikaan perjantaihin 19.1.2018 mennessä.

Lisäykset ja muutokset voi tehdä suoraan liitteenä olevaan Word-asiakirjaan. Lausunnot pyydetään lähettämään osoitteilla: kirjaamo.um@formin.fi ja satu.sistonen@formin.fi.

Täytäntöönpanoon liittyvät asiakirjat ovat luettavissa ulkoasiainministeriön verkkosivuilla.

 

Kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden itsenäinen raportointi komitealle

Määräaikaisraporttien käsittelyaika komiteassa on noin 1,5 vuotta tällä hetkellä. Näin arvioiden Suomen raporttia käsitellään 2019-2020. Lapsen oikeuksien sopimuksen raportointi on uudistumassa vuoden 2018 aikana, joten aikatauluja on vaikea arvioida tällä hetkellä. Komitean istuntojen aikatauluihin voi tutustua komitean verkkosivulla.

Kansalaisjärjestöt ja muut toimijat voivat toimittaa ja komitea vahvasti kannustaakin toimittamaan aineistoa suoraan komitealle ohjeiden mukaisesti. Aineiston tulee saapua vähintään kaksi kuukautta ennen pre-sessional valmistelevaa työryhmää, jossa alustavasti käsitellään Suomen raporttia. Työryhmän ajankohta tulee aikanaan komitean istuntojen aikatauluihin. Järjestöt voivat myös pyytää kutsua osallistua valmistelevaan istuntoon.

 

Strategisesti ja kansalaisjärjestöjen raportoinnin vaikuttavuuden lisäämiseksi järjestöjen ja toimijoiden kannattaa toimia yhdessä ja toimittaa komitealle selkeitä, tiiviitä ja ajankohtaisia raportteja liitteineen. Määräaikoja tulee noudattaa. Komitealle tulee toimittaa vaadittava määrä paperikopioita.

 

Lisätietoja

Lisätietoa lapsen oikeuksien sopimuksesta mm. Unicefin sivulta, Pelastakaa lapset ry:n sivulta,  Lastensuojelun keskusliiton sivulta sekä Lapsiasiavaltuutetun sivulta.

 

Ihmisoikeuskeskus ei anna lausuntoa lapsen oikeuksien sopimuksen ja sen pöytäkirjojen täytäntöönpanosta eikä muutoinkaan osallistu raportointiprosessiin lapsen oikeuksista.

 

Liitteet