UM: lausunnonantomahdollisuus CEDAW-raportin luonnosteluun

31.7.2017

Näkemyksiä YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW-sopimus) täytäntöönpanosta Suomessa vuoden 2012 jälkeen voi antaa mm. UM:lle kirjallisesti 14.8.2017 mennessä

Ulkoasiainministeriö valmistelee parhaillaan luonnosta Suomen kahdeksanneksi määräaikaisraportiksi YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW-sopimus) täytäntöönpanosta.

 

Historia

CEDAW-komitea on antanut viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmänsä ja suosituksena 28.2.2014. Ne perustuivat vuonna 2012 annettuun seitsemänteen määräaikaisraporttiin ja myöhemmin CEDAW-komiteassa järjestetyssä kuulemistilaisuudessa käytyihin keskusteluihin.

Suomi antoi komitean pyytämän väliraportin vuonna 2016 naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisen ja ehkäisemisen osalta. Komitea antoi arvionsa väliraportista samana vuonna. Komitea arvioi seurantaraportissa mainittuja täytäntöönpanotoimia ja määritteli kahdeksannessa määräaikaisraportissa huomioitavia seikkoja.

 

Suomen kahdeksas määräaikaisraportti
Nyt laadittavassa määräaikaisraportissa on tarkoitus selostaa niitä toimia, joihin on ryhdytty tai ryhdytään komitean antamien päätelmien ja suositusten johdosta. Erityisen tärkeää on arvioida jo toteutettujen toimien tosiallisia vaikutuksia. Kahdeksannen määräaikaisraportin määräaika YK:lle on 1.2.2018. Hallituksen raportin sallittu sanamäärä on rajattu.


Raporttiluonnos lähetetään lausuntokierrokselle syksyllä 2017, jolloin on myös lausuntamahdollisuus.

Kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuudet
CEDAW-komitea toivoo kansalaisjärjestöjen osallistumista raportointiin. Komitea toivoo, että eri toimijat antavat sille myös rinnakkaisraportteja vaikka ne olisivatkin osallistuneet hallituksen raportin valmisteluun. Järjestöt voivat myös osallistua Genevessä komitean valmisteleviin tilaisuuksiin.


Kansalaisjärjestöjen osallistumisen vaihtoehdot

Järjestöt voivat yksin tai yhdessä toimittaa kirjallisia kommentteja eri vaiheissa

  • Ulkoasianministeriölle raporttiluonnoksen valmistelua varten 14.8.2017 mennessä osoitteeseen OIK-40@formin.fi (MSword-muodossa)
  • Ulkoasianministeriölle syksyllä 2017 luonnoksen ollessa lausunnolla (lausuntopyyntö julkaistaan erikseen)
  • CEDAW-komitealle hyvissä ajoin ennen ns. Pre-sessional working group-kokousta (PSWG), jossa CEDAW-komitea laatii List of issues (LOS) asiakirjan, jonka sisältämiin kysymyksiin hallitus vastaa kuulemistilaisuudessa. (arviolta vuosien 2018-2019 vaihteessa)
  • CEDAW-komitealle hyvissä ajoin ennen Suomen kuulemistilaisuutta (2019). Aikataulu ja ohjeet julkaistaan CEDAW-komitean istuntokalenterissa
  • CEDAW-komitealle hallituksen seurantaraportin sisällöstä  kuukauden kuluessa siitä, kun hallituksen seurantaraportti on julkaistu. Ohjeet julkaistaan CEDAW-komitean seurantasivuilla.

Lisäksi järjestöillä on mahdollisuus osallistua Genevessä keskustelutilaisuuksiin CEDAW-komitean kanssa eri vaiheissa.

 

Lisätietoa

CEDAW-komitean verkkosivusto (en)

CEDAW-komitean loppupäätelmät ja suositukset  Suomelle 1990-2016 (en)

CEDAW-komitean täytäntöönpanon seurannan Suomi-sivu (en)

UM:n CEDAW-sopimuksen verkkosivuilla Suomen 7. CEDAW-raportti (fin, 2012), Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset (fin, 2014)

 

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Suomi-sivu
(ratifiointitiedot eri sopimuksista, raportointikierrokset sekä valitusmekanismien hyväksynnät)

Ihmisoikeuskeskuksen suomeksi ja ruotsiksi käännättämä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun opas suositusten seurannasta YK:n järjestelmissä.