YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit suomeksi

23.5.2017

Lapsiasiainvaltuutetun toimisto on julkaissut 19 YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttia suomeksi. Yleiskommenteilla tuetaan YK:n lapsen oikeuksia koskean yleissopimuksen toimeenpanoa.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväksymän lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 59 ja 60/1991) toteutumista. Lapsen oikeuksien yleissopimus on ratifioitu Suomessa vuonna 1991 osaksi lainsäädäntöämme.

YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo yleissopimuksen toimeenpanoa sopimusvaltiossa. Komitea julkaisee toimeenpanon tueksi yleiskommentteja, joissa se esittää tulkintansa sopimuksessa taatuista oikeuksista sekä yksittäisten artiklojen osalta että erilaisissa temaattisissa kysymyksissä. Yleiskommentit ovat tärkeä työkalu yleissopimuksen sisällön ja sen asettamien velvoitteiden ymmärtämiseksi jokaiselle, jonka toiminta koskettaa lapsia. Yleiskommentteja on tähän mennessä julkaistu kaikkiaan 20 kpl.

Yleiskommentit koskettavat muun muassa julkista tai yksityistä sosiaali- tai terveydenhuoltoa, tuomiois-tuimia, hallintoviranomaisia ja lainsäädäntöelimiä.

Edistääkseen lapsen oikeuksien yleissopimuksen tunnettavuutta ja entistä tehokkaampaa toimeenpanoa lapsiasiavaltuutetun toimisto käännättää yleiskommentit suomen kielelle. Aiemmin valmistuneita käännöksiä on 16 kappaletta. Nyt on valmistunut kolme (3) uutta käännöstä.

 Yleiskommentti nro 1 (2001) 29 artiklan 1 kohta: Koulutuksen tavoitteet

 Yleiskommentti nro 2 (2002) Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden rooli

Yleiskommentti nro 3 (2003) HIVsta/AIDSista ja lapsen oikeuksista (UUSI)

Yleiskommentti nro 4 (2003) nuorten terveydestä ja kehityksestä lapsen oikeuksien sopimuksen yhteydessä (UUSI)

 Yleiskommentti nro 5 (2003) Lapsen oikeuksien yleissopimuksen yleiset täytäntöönpanotoimenpi-teet

 Yleiskommentti nro 6 (2005) Ilman huoltajaa olevien ja perheestään eroon joutuneiden lasten koh-telu kotimaansa ulkopuolella

 Yleiskommentti nro 7 (2006) Lapsen oikeuksien täytäntöönpano varhaislapsuudessa

 Yleiskommentti nro 8 (2006) Lapsen oikeus suojeluun ruumiilliselta kuritukselta ja muilta julmilta tai halventavilta rankaisumuodoilta

 Yleiskommentti nro 9 (20006) Vammaisten lasten oikeudet

 Yleiskommentti nro 10 (2007) Lasten oikeudet nuoriso-oikeudessa

 Yleiskommentti nro 11 (2009) Alkuperäiskansojen lapset ja heidän yleissopimuksen mukaiset oikeu-tensa

 Yleiskommentti nro 12 (2009) Lapsen oikeus tulla kuulluksi

 Yleiskommentti nro 13 (2011) Lapsen oikeus olla joutumatta minkäänlaisen väkivallan kohteeksi

 Yleiskommentti nro 14 (2013) lapsen oikeudesta saada etunsa otetuksi ensisijaisesti huomioon (3 artikla, 1 kohta)

 Yleiskommentti nro 15 (2013) lapsen oikeudesta nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta (24 artikla)

 Yleiskommentti nro 16 (2013) sopimusvaltioiden velvoitteista, jotka koskevat yritystoiminnan vai-kutusta lasten oikeuksiin

 Yleiskommentti nro 17 (2013) lapsen oikeudesta lepoon, vapaa-aikaan, leikkiin, virkistystoimintaan, kulttuurielämään ja taiteisiin (31 artikla)

Yleiskommentti nro 18 (2014) haitallisista käytännöistä, yhteiskommentti CEDAW-komitean kanssa (UUSI)

 Yleiskommentti nro 19 (2016) julkisesta budjetoinnista lasten oikeuksien toteuttamiseksi (4 artikla)

Kaikki suomenkieliset käännökset löytyvät lapsiasiavaltuutetun kotisivuilta kohdasta Lapsen oikeudet/YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit. Samalla sivulla on myös linkki YK:n lapsen oikeuksien komitean verkkosivuille, josta löytyvät kaikki julkaistut yleiskommentit mm. englannin- ja ranskankielisinä, sekä linkki Ruotsin lapsiasiavaltuutetun verkkosivuille, jossa ovat ruotsinkieliset käännökset yleiskommenteista nro:t 1-17.

Lapsiasiavaltuutettu toivoo, että tietoa käännöksistä jaetaan laajasti. Valtuutettun toimisto vastaa mahdolilsiin kysymyksiin lapsen oikeuksien sopimuksesta tai yleiskommenteita.

Edistetään yhdessä lapsen oikeuksien toteutumista. Lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia.
 

Unicefin sivusto lapsen oikeuksien sopimuksesta

YK:n lapsen oikeuksien komitean verkkosivusto

Lapsiasiavaltuutetun verkkosivusto

Ruotsin lapsiasiavaltuutetun verkkosivusto

Ulkoasiainministeriön verkkosivu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta