Suomi sitoutui YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimukseen

12.5.2016

Suomi on tallettanut 11.5.2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyä yleissopimusta ja sen valinnaista pöytäkirjaa koskevan ratifioimiskirjan YK:n pääsihteerin huostaan. Sopimus tulee Suomen osalta voimaan 10.6.2016.

Yleissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, edistää ja suojella näitä oikeuksia ja vapauksia sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Syrjintäkielto sekä esteettömyys ja saavutettavuus ovat yleissopimuksen johtavia periaatteita.

Yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvoo kansainvälisesti vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea, jolle sopimuspuolet raportoivat määräajoin. Tätä valvontaa täydentää valinnainen pöytäkirja, jolla mahdollistetaan yksittäisille henkilöille samoin kuin henkilöryhmille oikeus tehdä vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle valituksia väitetyistä yleissopimuksella tunnustettujen oikeuksien loukkauksista. Valinnaisessa pöytäkirjassa määrätään myös komitean aloitteesta tapahtuvasta vakavien ja järjestelmällisten loukkausten tutkintamenettelystä.

Yleissopimuksen 33.2 artiklan mukaan sopimuspuolten tulee nimetä itsenäinen ja riippumaton rakenne, jonka avulla edistetään, suojellaan ja seurataan sopimuksen täytäntöönpanoa. Suomessa tämä tehtävä tulee ratifioinnin myötä Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle, jonka muodostavat Ihmisoikeuskeskus, sen ihmisoikeusvaltuuskunta sekä eduskunnan oikeusasiamies. Tehtävä tarkoittaa esimerkiksi sopimukseen liittyvää ohjausta, neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta sekä Suomen sopimusvelvoitteiden toteutumisen seurantaa. Lisäksi instituution tulee suojella vammaisia henkilöitä sopimuksessa mainittujen oikeuksien loukkauksilta. Yleissopimuksen mukaan kansalaisyhteiskunta, erityisesti vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt, on osallistettava seurantaan täysimääräisesti.

Kyseessä on ensimmäinen Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle yhteisesti osoitettava lakisääteinen tehtävä.
 

Lisää aiheesta: