Hallinto-oikeuden ratkaisu: parisuhdelain säännös ei perustuslain mukainen

10.8.2015

Laki rekisteröidystä parisuhteesta edellyttää, että mikäli kumpikaan parisuhteen osapuolista ei ole Suomen kansalainen, heidän on asuttava Suomessa kahden vuoden ajan ennen kuin parisuhde voidaan rekisteröidä. Helsingin hallinto-oikeus on antanut 4.8.2015 ratkaisun, jonka mukaan kyseinen kahden vuoden asumisaikaedellytys on ristiriidassa perustuslakiin sisältyvän syrjintäkiellon kanssa.

 

Helsingin hallinto-oikeuden tiedote (ratkaisun dnro: 00099/15/1209)

 

Vietnamin kansalaiset A ja B olivat hakeneet Itä-Uudenmaan maistraatilta parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkintaa. Maistraatti ei ollut antanut esteettömyystodistusta, koska B ei ollut asunut Suomessa rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa parisuhteen rekisteröimisen edellytykseksi säädettyä kahta vuotta. Maistraatin päätöksen mukaan hakijoista vain A oli asunut Suomessa laissa edellytetyn ajan.

Parisuhdelain esitöistä ei ilmennyt perustetta sille, että muiden kuin Suomen kansalaisten tai Suomen kansalaisiin rinnastettavien valtioiden kansalaisten parisuhteen rekisteröinnille on asetettu mainittu kahden vuoden asumisaikaedellytys, kun vastaavaa edellytystä ei ole avioliiton solmimiselle. Myöskään perustuslakivaliokunta ei ole lausunnossaan (PeVL 15/2001 vp) arvioinut asumisaikaedellytystä tai sen perustuslainmukaisuutta.

Näin ollen kahden vuoden asumisaikaedellytyksen ja sen hyväksyttävyyden arviointia perustuslain 6 §:n 2 momentin näkökulmasta ei voitu perustaa laeista tai niiden esitöistä ilmenevään selvitykseen. Hallinto-oikeus katsoi, että kahden vuoden asumisajan edellyttäminen B:ltä nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa asetti hänet henkilöön liittyvän syyn eli sukupuolisen suuntautumisensa perusteella eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. Parisuhdelain 10 §:n 1 momentin 2 kohdan asumisaikaedellytyksen soveltaminen oli tässä tapauksessa perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisessä ristiriidassa perustuslain 6 §:n 2 momentin säännöksen kanssa ja se oli siten jätettävä tässä tapauksessa soveltamatta.

Lausumatta ensi asteena parisuhteen rekisteröinnin mahdollisista esteistä muilta osin hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian Itä-Uudenmaan maistraatille uudelleen käsiteltäväksi.

Lainkohdat:

Laki rekisteröidystä parisuhteesta 3 § ja 10 § 1 mom 2 k

Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta 2 §

Avioliittolaki 108 § 2 mom (1226/2001)

Suomen perustuslaki 6 § ja 106 §

Kokoonpano:

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet

Sampo Jokinen, Ismo Räisänen (t) ja Eve Saarikoski.

Asian esittelijä Eve Saarikoski.

 

Julkaistu 6.8.2015

 

Linkki tiedotteeseen:

http://www.oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeusratkaisut/hallintooikeusratkaisut/1438850677501.html