Istanbulin sopimus Suomen osalta voimaan 1.8.

31.7.2015

Naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (ns. Istanbulin sopimus) astuu Suomen osalta voimaan lauantaina 1.8.2015.


Eduskunta hyväksyi sopimuksen ratifiointia koskeneen hallituksen esityksen helmikuussa 2015. Suomi luovutti sopimuksen ratifioimiskirjan Euroopan neuvostolle 17.4.2015.

Istanbulin sopimus on ensimmäinen eurooppalainen naisten oikeuksiin keskittyvä ihmisoikeussopimus. Sopimus tarkastelee naisiin kohdistuvaa ja perheväkivaltaa ihmisoikeusnäkökulmasta.  Sen tavoitteena on luoda yhtenäiset ja kattavat toimintaperiaatteet naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja poistamiseksi, väkivallan uhrien suojelemiseksi sekä väkivallan tekijöiden edesvastuuseen saattamiseksi. Sopimus velvoittaa valtioita puuttumaan kaikkiin naisiin kohdistuviin väkivallan muotoihin, kuten seksuaaliseen häirintään ja muuhun ahdisteluun, perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan, pakkoavioliittoihin sekä ympärileikkauksiin. Lisäksi tavoitteena on edistää kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän muotojen poistamista sekä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Sopimus huomioi, että perheväkivalta voi kohdistua myös miehiin ja lapsiin.

Sopimusmääräysten täytäntöönpanoa seuraa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (Group of experts on actions against violence against women and domestic violence, GREVIO). Lisäksi yleissopimus velvoittaa sopimuspuolia perustamaan kansallisen yhteensovittamiselimen, joka keskittyy kokonaisvaltaisesti kaikkien yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien väkivallan muotojen ehkäisemiseen ja torjumiseen.

Istanbulin sopimuksen on tähän mennessä ratifioinut yhteensä 18 Euroopan neuvoston jäsenvaltiota.


Lisää aiheesta:

- Ulkoministeriön tiedote Istanbulin sopimuksen hyväksymisestä  (17.4.2015): http://www.ulkoministerio.fi/public/default.aspx?contentid=325100&nodeid=15146&contentlan=1&culture=fi-FI

- Istanbulin sopimuksen teksti Finlexissä: https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2015/20150053

- Tietoa Istanbulin sopimuksesta ja sen kansainvälisestä valvontaelimestä Euroopan neuvoston sivuilla: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/