YK:n TSS-komitean suositukset Suomelle

3.12.2014

Suomi sai YK:n TSS-komitealta kiitoksia ja parannusehdotuksia ihmisoikeuksien toteuttamiseksi

 

Ulkoasianministeriön tiedote 270/2014
3.12.2014

YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea on antanut Suomelle kommenttinsa ja suosituksensa tämän komitealle toimittamasta raportista.

Vuonna 1976 voimaan astuneella taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia – niin sanottuja TSS-oikeuksia – koskevalla yleissopimuksella avulla pyritään takaamaan kaikille ihmisille taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, kuten esimerkiksi riittävä ravinto ja puhdas vesi, asuminen, koulutus ja riittävät toimeentulomahdollisuudet sekä terveyspalvelut. Sen mukaan tietoisuutta yleissopimuksesta ja sen valinnaisesta pöytäkirjasta tulee myös lisätä.

Sopimuksen noudattamista valvoo YK:n TSS-oikeuksien komitea, jonka tehtävä on tarkastella sopimusvaltioiden määräaikaisraportteja oikeuksien toteutumisesta.

Suomi toimitti komitealle kuudennen määräaikaisraportin vuonna 2011, josta komitea nyt antoi kommenttinsa.

 

Kiitosta ihmisoikeuksien edistämisestä

 

Komitea piti myönteisenä sitä, että Suomi on ratifioinut valinnaisen pöytäkirjan lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta sekä kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan. Komitea piti myös myönteisenä Suomen laatimia kansallista perus- ja ihmisoikeussuunnitelmaa ja ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategiaa 2013, tasa-arvo-ohjelmaa 2012–2015 sekä toimenpideohjelmaa saamen kielen elvyttämiseksi vuodelta 2014.

Komitea suositteli muun muassa kansallisen ihmisoikeusinstituution riittävää resursointia ja kehitysyhteistyömäärärahojen nostamista 0,7 prosenttiin. 

Lisäksi se antoi useita saamelaisten oikeuksiin, kuten muun muassa maankäyttöön sekä ILO 169 -sopimuksen ratifiointiin liittyviä suosituksia. Komitea myös suositteli kiirehtimään saamen kielien elinvoimaisuuden vahvistamista.

 

Vammaisten ja maahanmuuttajien syrjimättömyys taattava

 

Komitea suositteli syrjinnänvastaista lainsäädäntöä muutettavaksi siten, että se kattaa samalla tavalla kaikki eri syrjintäperusteet.

Suomea suositeltiin myös tehostamaan toimia, joilla edistetään vammaisten henkilöiden pääsyä mukaan työelämään sekä varmistetaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden syrjimättömyys ja pääsy terveydenhuoltoon.

Lisäksi komitea kiinnitti erityistä huomiota vammaisten naisten ja tyttöjen seksuaali- ja sukupuolioikeuksien turvaamiseen.

 

Suosituksia tasa-arvon ja työllisyyden parantamiseksi

 

Komitea suositteli erityisen haavoittuvassa asemassa olevien naisten aseman parantamista sekä palkkaerojen poistamista. Komitea myös suositteli tehokkaampia toimenpiteitä nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden poistamiseksi sekä työolojen ja tilapäisten työsuhteiden lainmukaisuuden toteutumiseksi, mukaan lukien äitiysloman vaikutukset työssä olemiseen.

Komitea suositteli lasten laitoshoidon korvaamista kodinomaisella hoidolla sekä perheväkivallan vastaisia toimia ja turvakotien riittävyyden turvaamista. Komitea esitti kohdennettuja toimenpiteitä köyhyyden ja asunnottomuuden vähentämiseksi.

Komitea pyysi Suomen eduskuntaa toimivaltansa puitteissa ryhtymään toimenpiteisiin loppupäätelmien toteuttamiseksi.

Suomen seuraava määräaikaisraportti yleissopimuksen täytäntöönpanosta annetaan marraskuussa 2019.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 040 128 19 263. 

Liitteet