Suomi ratifioi YK:n kidutuksen vastaisen pöytäkirjan

10.10.2014

Suomi on ratifioinut 8.10.2014 YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan. Pöytäkirja tulee Suomessa voimaan 7.11.2014.

Ulkoministeriön tiedote 219/2014
9.10.2014

Suomi ratifioi 8. lokakuuta 2014 YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkoituksena on vahvistaa vapautensa menettäneiden henkilöiden suojelua kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta vastaan sekä korostaa valtioiden velvollisuutta ryhtyä tehokkaisiin toimiin kidutuksen ehkäisemiseksi. Pöytäkirja tulee Suomen osalta voimaan 7. päivänä marraskuuta 2014.

Pöytäkirjalla on perustettu kansainvälinen kidutuksen vastaisen komitean alakomitea, jolla on oikeus tehdä tarkastuksia kaikkiin sopimusvaltion lainkäyttövaltaan kuuluviin paikkoihin, joissa viranomaisen määräyksen nojalla tai kehotuksesta, suostumuksella tai myötävaikutuksella pidetään taikka voidaan pitää vapautensa menettäneitä henkilöitä.

Pöytäkirja velvoittaa sopimusvaltion perustamaan tai nimeämään yhden tai useamman riippumattoman kansallisen valvontaelimen, jolla on vastaavanlainen oikeus tehdä tarkastuksia. Eduskunnan oikeusasiamies on nimetty Suomessa tällaiseksi kansalliseksi valvontaelimeksi.

Pöytäkirja on tehty New Yorkissa joulukuussa 2002 ja se on tullut kansainvälisesti voimaan kesäkuussa 2006.

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Mia Spolander, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 0295 351 176.