YK:n ihmisoikeuskomitealta ratkaisu Nellimin porojen teurastusta koskevassa asiassa

11.4.2014

YK:n ihmisoikeusoikeuskomitea julkisti 10. huhtikuuta ratkaisunsa Nellimin porojen teurastusta koskevassa valitusasiassa. Ratkaisussa ei todettu loukkausta.

UM:n tiedote

Tiedote 89/2014
11.4.2014

YK:n ihmisoikeusoikeuskomitea julkisti 10. huhtikuuta ratkaisunsa Nellimin porojen teurastusta koskevassa valitusasiassa. Ratkaisussa ei todettu loukkausta.

Tapauksessa oli kyse valittajien porojen suunnitellusta pakkoteurastuksesta Ivalon paliskunnan Nellimin tokkakunnassa. Valittajien mukaan paliskunnan vuonna 2007 tekemä päätös oli heitä syrjivä. Päätöksessä ei otettu huomioon tokkakunnan porolukua vähentävää vasahävikkiä eikä petovahinkoja. Teurastusvaatimuksen toteuttaminen lopettaisi tokkakunnan poronhoidon kokonaan ja siten loukkaisi perinteistä laiduntavaa poronhoitoa harjoittavien valittajien oikeutta nauttia alkuperäiskansakulttuuristaan.

Korkein hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksensä vuonna 2011.

Komitea piti kiistämättömänä, että valittajat kuuluvat kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) 27 artiklassa (vähemmistöjen oikeus nauttia omasta kulttuuristaan) tarkoitettuun vähemmistöön ja että heillä on oikeus nauttia omasta kulttuuristaan, jossa poronhoito on olennainen osa. Valittajat esittivät joitakin numerotietoja porojensa määristä ja paliskunnan vuosiksi 2010–2011 määräämistä vähennysvelvoitteista. Vuotta 2007 ja sitä aikaisempia vuosia koskevia tietoja ei kuitenkaan esitetty. Lisäksi oli epäselvää, miten valittajille määrätyt porojen vähennykset olivat toteutuneet ennen vuotta 2007 sekä verrattuna muihin paliskunnan jäseniin samoin kuin miten valittajat olivat käytännössä päätyneet siihen tilanteeseen, jossa kaikki heidän poronsa pitäisi teurastaa.

Komitea katsoi, että sille esitetyt tiedot eivät olleet riittäviä sen arvioimiseen, että paliskunnan porojen vähentämistä koskeva menettely olisi vaikuttanut valittajien oikeuksiin niin, että se olisi evännyt valittajilta heidän KP-sopimuksen 26 artiklan (yhdenvertaisuus) ja 27 artiklan mukaiset oikeutensa. Komitea kuitenkin muistutti, että vaikka sopimusvaltion eri toiminnat erikseen tarkasteltuina eivät sellaisenaan loukkaa 27 artiklaa, ne voivat yhdessä tarkasteltuina heikentää saamelaisten oikeutta nauttia omasta kulttuuristaan.

Komitean kahdeksastatoista jäsenestä neljä jätti yhteisen eriävän mielipiteen.

Lisätietoja: ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikön päällikkö Arto Kosonen, puhelin 0295 351 171 ja lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen, puhelin 0295 351 172, sähköposti: etunimi.sukunimi@formin.fi