Uutisarkisto 2012-2017

Uutisia

Jatkuva laajalle levinnyt syrjintä, suvaitsemattomuus ja viha kaikkialla EU:ssa uhkaa marginalisoida ja vieraannuttaa monia vähemmistöryhmien edustajia, jotka muutoin ovat yleensä kiintyneitä asuinmaahansa ja luottavat sen instituutioihin. Tämä käy ilmi Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) toistamiseen tekemästä laajasta kyselytutkimuksesta.
Euroopan Perusoikeusviraston (FRA) uusi hallintoneuvosto kokoontuu ensimmäistä kertaa 27.-29.9.2017.
FRA:n EUMIDIS II-tutkimus selvitti EU:n alueella asuvien muslimien kokemuksia mm. syrjinnästä, kotoutumisessta ja luottamuksesta julkisiin instituutioihin. Myös Suomi mukana vertailuryhmässä.
KP-komitea laatii yleiskommenttia KP-sopimuksen 6 artiklan (oikeus elämään) tulkinnasta. Lausuntoja voi lähettää YK:lle 6.10.2017 asti.
YK:n alkuperäiskansaraportoijan raportti vuodelta 2016 vierailustaan saamelaisalueella syksyllä 2015 on julkaistu eri kieliversioina.
Tanskan ihmisoikeusinstituutti (The Danish Institute for Human Rights) on tuottanut kaikille avoimia kursseja ihmisoikeuksista eri kielillä (englanti, ranska, espanja ja arabia). Kurssit edellyttävät vain rekisteröitymisen. Muista myös ihmisoikeuskeskuksen luentosarja perus- ja ihmisoikeuksista!
Ulkoasiainministeriö on julkaissut CERD-komitean toukokuussa 2017 antamat suositukset suomeksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on 27. kesäkuuta 2017 antanut Suomea koskevan tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 10 artiklaa (sananvapaus) ei ole loukattu. Sen sijaan EIT katsoi, että 6 artiklaa (oikeudenmukainen oikeudenkäynti) on loukattu.
10 vuotta EU:n Perusoikeusviraston perustamisen jälkeenkin laitoksilta ja yhteisöiltä puuttuu perusoikeuskulttuuri. Käytössä on lait ja rakenteet ihmisoikeuksien suojelemiseksi EU:n alueella, mutta ihmiset ovat menettämässä luottamuksen oikeuksien toteutumiseen.
YK:n yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) kolmas kierros käynnistyi toukokuun alussa ja Suomi oli tarkasteltavana ensimmäisten valtioiden joukossa 3.5.2017.
Suomelle suosituksia mm. tutkintavankien ja ulkomaalaisten säilöönotettujen säilyttämispaikoista ja terveystarkastuksista, turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta sekä naisiin kohdistuvasta väkivallasta, perheväkivallasta ja ihmiskaupasta.
Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on antanut 5.5.2017 päätöksensä Suomen sosiaalioikeudellisen seuran (SSOS) kanteluun työmarkkinatuen tasosta (Päätös 108/2014). Sosiaalisten oikeuksien komitea toteaa päätöksessään työmarkkinatuen tason olevan liian matala. SSOS katsoi kantelussaan, että työmarkkinatuen taso on liian alhainen eikä vastaa Euroopan sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia. Suomi on sitoutunut peruskirjan noudattamiseen.
CERD-komitea kiinnitti huomiota erityisesti rasistiseen vihapuheeseen, turvapaikanhakijoiden asemaan sekä saamelaiskysymyksiin.
Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi hiljattain päätöslauselman koskien kansallisten vähemmistöjen suojelua Suomessa.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosiraportti sekä Euroopan neuvoston ministerikomitean raportti EIT-ratkaisujen kansallisen täytäntööpanon valvonnasta vuodelta 2016 on julkaistu.
EIT: Suomi ei loukannut edunvalvottavan kehitysvammaisen henkilön liikkumisvapautta eikä oikeutta yksityiselämän suojaan, vaikka valittajan edunvalvojaa ei ollut suostuttu vaihtamaan.
Euroopan perusoikeusvirasto (FRA) on tänään 15.3.2017 julkaissut maahanmuuttajien osallistumista käsittelevän raporttinsa "Together in the EU: Promoting the participation of migrants and their descendants"
"Vuosi 2017 tulee olemaan keskeinen vuosi enenevässä määrin verisessä maailmanlaajuisessa kamppailussa ihmisoikeuksien puolesta"
Suomen viimeisin raportti YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista käsittelevän sopimuksen (CERD) täytäntöönpanosta käsittelyssä YK:lla Genevessä 25.-26.4.2017.
EN:n sosiaalisten oikeuksien komitean loppupäätelmät työelämää koskeneen vuoden 2016 raportointikierroksen osalta. Lisäksi komitea antoi kaksi Suomea koskevaa ratkaisua järjestökanteluissa, myös koskien työelämää.
YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien erityisraportoijan mukaan eduskunnan käsittelyssä oleva metsähallituslakiluonnos ei turvaa saamelaisten maaoikeuksia tai oikeuksia perinteisiin elinkeinoihin ja kulttuuriin.
Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA), Euroopan neuvosto ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ovat julkaisseet kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä käsikirjan ”Handbook on European law relating to the rights of the child”, jossa käsitellään lapsen oikeuksia eurooppaoikeuden näkökulmasta.
Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tänään julkaisemassa raportissa vertaillaan paperittomien henkilöiden terveydenhuollosta syntyviä kustannuksia.
Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea (CPT) on antanut Suomea koskevan selonteon ja toistaa useita aiemmin antamiaan suosituksia.
Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) vuosikertomus 2014 ilmestyi 25.6.2015. Vuosikertomuksessa keskitytään keskeisiin perusoikeushaasteisiin ja -kehityskulkuihin Euroopan unionin alueella.
Siirtolaisten vakava työriisto on EU:n alueella yleistä tietyillä riskialoilla, kuten rakennusteollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa sekä ravintola- ja hotellialalla, kertoo EU:n perusoikeusviraston (FRA) tuore tutkimusraportti. Suomessa myös siivousala on altis työriistolle.
Euroopan neuvoston (EN) ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muižnieks antoi maaliskuussa 2015 toimintaansa koskevan vuosiraportin EN:n ministerikomitealle ja parlamentaariselle yleiskokoukselle.
Ihmisoikeuskeskus kiinnittää huomiota YK:n ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta koskevan maailmanohjelman kolmannen vaiheen (2015–2019) astumiseen voimaan tämän vuoden alusta.
YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) on avannut YK:n sopimusvalvontaelinten ratkaisut sisältävän tietokannan.
EU:n perusoikeusvirasto FRA on tänään julkistanut raportin rikosuhripalvelujen tilasta 28:ssa EU-jäsenmaassa.
Valtioneuvosto nimitti Suomen ehdokkaat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomariksi ja ad hoc -tuomareiksi
Suomi on ratifioinut 8.10.2014 YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan. Pöytäkirja tulee Suomessa voimaan 7.11.2014.
Hallitus on antanut vastauksensa YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean kirjallisiin lisäkysymyksiin, jotka perustuivat Suomen 6. määräaikaisraporttiin sekä sitä koskeviin lisätietoihin. Kuudetta määräaikaisraporttia käsitellään Genevessä 10.-28.11.2014.
EU:n perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman (Rights, Equality and Citizenship Programme, REC) tavoitteiden mukaisille kansainvälisille hankkeille on nyt mahdollista hakea rahoitusta. Rahoitushakemukset on lähetettävä sähköisesti viimeistään 12.11.2014 klo 12 mennessä.
Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (ns. Istanbulin sopimus) tulee voimaan 1.8.2014 eli runsaat kolme vuotta sen jälkeen, kun se hyväksyttiin Euroopan neuvoston ministerikomiteassa ja avattiin allekirjoitettavaksi.
Euroopan neuvosto julkaisi eilen yhteenvedon kansallisiin ihmisoikeustoimintaohjelmiin keskittyneestä työkokouksesta.
Euroopan perusoikeusvirasto julkaisi tänään 21.5.2014 raporttinsa vammaisten henkilöiden poliittisesta osallistumisesta indikaattoreineen.
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa valvovan komitean ensimmäiset yleiskommentit julkaistu
Oikeudelliset, hallinnolliset ja esteettömyyteen liittyvät ongelmat voivat edelleen estää vammaisia osallistumasta vaaleihin. Tilanteen on muututtava kaikkialla EU:ssa siten, että kaikki vammaiset voivat käyttää tasavertaisesti ääntään politiikassa ja yhteiskunnassa.
YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto pyytää kommentteja YK:N ihmisoikeuskasvatuksen toimintaohjelman kolmannen vaiheen luonnostekstistä. DL 16.5.2014.
EN:n pääsihteeri on julkaissut ensimmäisen raporttinsa demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion tilasta EN:n jäsenmaissa.
Tasa-arvo paranee, mutta hitaasti, komission raportin mukaan.
EU:n komissio on tänään antanut neljännen vuosikertomuksensa perusoikeuskirjasta ja sen merkityksestä.
YK:n ihmisoikeusoikeuskomitea julkisti 10. huhtikuuta ratkaisunsa Nellimin porojen teurastusta koskevassa valitusasiassa. Ratkaisussa ei todettu loukkausta.
YK:n yleiskokous hyväksyi keskiviikkona 9.4.2014 päätöslauselman sopimusvalvontaelinten (Treaty Bodies) uudistusprosessin osalta. Raportointiohjeita uudistetaan, prosessseja yksinkertaistetaan ja rahoitusta ja siis kokouspäiviäkin annetaan komiteoille lisää.
YK:n ihmisoikeuskomitea pyytää kommentteja yleiskommenttiluonnoksestaan koskien KP-sopimuksen artiklaa 9. Määräaika kommenteille 1.6.2014.
Suomen 6. määräaikaisraportti YK:n taloudellisia, sivistyksellisiä ja sosiaalisia oikeuksia koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta on käsiteltävänä marraskuussa 2014.
Suomen ensimmäinen raportti YK:lle lapsikauppaa koskevasta valinnaisesta pöytäkirjasta (CRC-OPSC) on valmisteilla Ulkoministeriössä. Kiinnostuneet tahot voivat toimittaa komitealle suoraan asiaan liittyvää aineistoa käsittelyä varten.
CIMOn kautta on haettavana kaksi määräaikaista paikkaa YK:n apulaisasiantuntijaohjelmassa (JPO). Haettavana on paikat Genevessä ja New Yorkissa. DL 31.3.2014.
Komitea pyytää kommentteja luonnoksesta, jolla on tarkoitus määritellä yhteistyö komitean ja kansallisten toimijoiden välillä.
YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) on julkaissut avoimen kuulemisprosessin kansallisista oikeussuojakeinoista yritysten vastuusta ihmioikeusloukkauksista.
Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) julkaisi tänään raporttinsa, jossa esitetään maailman laajimman naisiin kohdistuvasta väkivallasta tehdyn haastattelututkimuksen tulokset.
Erityishuomioita päätelmissä sai naisiin kohdistuva väkivalta, johon liittyviin suosituksiin Suomen tulee vastata v. 2016. Seuraava varsinainen raportti annetaan v. 2018.
Euroopan neuvoston (EN, Strasbourg) pääsihteeri valmistelee ensimmäistä vuosiraporttiaan jäsenmaiden ihmisoikeustilanteesta.
Euroopan perusoikeusvirasto (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) julkaisee ke 5.3.2014 naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan laajan haastattelututkimuksensa tulokset
Suomen seitsemäs määräaikaisraportti YK:n Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (1979, CEDAW) käsitellään CEDAW-komiteassa Genevessä torstaina 20.2.2014.
YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan yleissopimuksen yksilövalitusmekanismin ja tutkintamenettelyn mahdollistava valinnainen pöytäkirja tulee Suomen osalta voimaan 30.4.2014.
Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea antoi loppupäätelmänsä vuoden 2013 raportointikierroksesta. Suomi sai huomautuksia mm. sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä.