Yritysten vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia - tulkintaopas

UN Guide for Business on the Rights of Persons with Disabilities

https://www.unglobalcompact.org/library/5381

UN - Global Business Standards

 

(credit: Danish Institute for Human Rights)

Tanskan ihmisoikeusinstituutin (NHRI) ylläpitämä sivusto kansallisista toimintasuunnitelmista yritysten ihmisoikeuskysymyksistä

https://globalnaps.org/

credit: Equality and Human Rights Commission (UK)

Ihmisoikeudet yritystoiminnassa - artikkeli

Yritykset luovat työtä, vaurautta ja hyvinvointia. Niiden toiminnan vaikutukset ulottuvat moniin ihmisiin: yrityksen omiin työntekijöihin ja näiden perheisiin, palveluiden tai tuotteiden ostajiin, alihankkijoihin ja raaka-aineiden tuottajiin, paikallisyhteisöön ja joskus kokonaisen alueen tai maan asukkaisiin.

On selvää, että yrityksillä on valtaa – joissain tilanteissa enemmän kuin valtioilla, joissa ne toimivat. Mutta olipa yritys sitten pieni tai suuri, sen toiminta vaikuttaa jollain tavalla ihmisoikeuksien toteutumiseen, ja siksi on tärkeää, että yritykset toimivat vastuullisesti.

Lue artikkeli: Ihmisoikeudet yritystoiminnassa

(Kristiina Kouros ja Kristiina Vainio, alun perin julkaistu teoksessa Ihmisoikeuksien käsikirja,Tietosanoma 2014).

Yritysten vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia - tulkintaopas (2014)

Ihmisoikeuskeskus julkaisi marraskuussa 2014 suomenkielisen YK-oppaan 
"Yritysten vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia - tulkintaopas".  

Painettua versiota voi tilata osoitteesta info@ihmisoikeuskeskus.fi.

Alkuperäinen opas on vuodelta 2012: The Corporate Responsibility to Respect Human Rights – An Interpretive Guide.

 

Muiden toimijoiden ohjeistusta

YK:n periaatteita peilaten ovat omaa ohjeistustaan kehittäneet ja uudistaneet monet muut merkittävät kansainväliset toimijat.

YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet

Kansainvälisistä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista normeista keskeisimmät ovat YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet.

Periaatteissa on kolme pilaria.

 1. valtion velvollisuus suojella ihmisoikeuksia,

  • valtioiden on kansallisella tasolla huolehdittava siitä, että yritystoimintaa säätelevä lainsäädäntö turvaa ihmisoikeuksien toteutumisen, ja

  • valtiot vastaavat siitä, että lainsäädäntö myös käytännössä toteutuu.

 2.  yritysten vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia.

  • Yritysten tulee välttää loukkaamasta ihmisoikeuksia omassa toiminnassaan.

  • Vastuu ulottuu myös liikesuhteisiin.

  • Yritysten edellytetään täyttävän nk. huolellisuusvaatimuksen (due diligence) varmistaessaan, ettei niiden toiminnassa loukata ihmisoikeuksia.

 3. ihmisoikeusloukkausten uhrien mahdollisuus saada suojelua ja hyvitystä.

  • vastuullisia tahoja ovat sekä valtiot että yritykset.

  • pitää sisällään sekä oikeusturvamekanismit että muut mahdolliset hyvitysjärjestelmät.

  • Olennaisena vaatimuksena on, että järjestelmät ovat uhrien näkökulmasta helposti saavutettavia ja tehokkaita.

Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ja yritystoimintaa koskevat ihmisoikeuskysymykset

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden yhteistyöelin, kansainvälinen koordinaatiokomitea (International Coordinating Committee, ICC, sittemmin Global Alliance of National Human Rights Institutions, GANHRI) perusti vuonna 2009 ensimmäisen temaattisen työryhmänsä kehittämään kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevaa osaamista ja toimintaa.

Vuonna 2010 kansalliset ihmisoikeusinstituutiot hyväksyivät nk. Edinburghin julistuksen, jossa sovittiin keinoista, joilla ihmisoikeusinstituutiot pyrkivät edistämään yritysten ihmisoikeusvastuun toteutumista.

Tähän keinovalikoimaan kuuluvat mm. koulutus, tutkimus, tiedotus, seuranta, sovittelu ja uhrien avustaminen.  Kukin ihmisoikeusinstituutio päättää itse, mitä keinot sopivat parhaiten sen toimintaan ja vastaavat parhaiten ko. maan tarpeisiin.

Ihmisoikeuskeskus seuraa eri prosesseja, joissa käsitellään yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyviä teemoja ja tarvittaessa antaa lausuntoja, järjestää koulutusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja jakaa tietoa aihealueesta.