YK- Kidutuksen vastainen sopimus

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (1984)

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)

 • Suomen osalta voimaan 29.9.1989 (SopS 59–60/1989)

 • Täytäntöönpanoa valvoo kidutuksen vastainen komitea.

 • Raportointivelvollisuus (19 artikla): joka neljäs vuosi.

 • Kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OP-CAT) mukainen kansallinen valvontaelin on vuodesta 2014 alkaen ollut eduskunnan oikeusasiamies. Lue lisää

 • Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 29.11.2016 (CAT/C/FIN/CO/7).

 • Suomi raportoi suositusten 15, 17(d) ja 18 täytäntöönpanosta 5.12.2017.

 • Suomi on hyväksynyt yksinkertaistetun raportointimenettelyn 2009. Raportti tehdään komitean toimittaman asialistan perusteella (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR).

 • Suomen 8. raportin LOIPR hyväksytään komiteassa 11.11.-6.12.2019 

 • Määräaika komitealle toimitettavalle aineistolle on 24.6.2019

 • Suomen 8. raportin määräaika on 7.12.2020.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

!!HUOMIO!!

List of Issues Prior to Reporting hyväksytään komiteassa 11.11.-6.12.2019. 

Määräaika LOIPR-käsittelyyn toimitettavalla aineistolla 24.6.2019.

 

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Komitea toivoo kansalaisjärjestöjen (NGO), kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden (NHRI) ja kansallisten valvontaelinten (NPM) toimittavan tietoa komitealle järjestettynä artikloittain ja/tai teemoittain, mukaanlukien huolenaiheet ja suositusesitykset.

 

Kansalaisjärjestöjen toivotaan koordinoivan osallistumistaan ja toimittamaan yhteisraportteja, joiden tiedot ovat todenmukaisia, luotettavia, tarkkoja ja selkeitä.

Raportteista/tiedoista tulee käydä ilmi sen toimittajan tiedot (järjestön nimi), ilman niitä raporttia/tietoa ei oteta huomioon.

Käytetyn kielen tulee olla asiallista ja toimitetun aineiton tulee liittyä komitean toimivaltaan ja määräaikaisraportointiin.

Tiedoissa ei tule mainita uhrien nimiä, ellei kyseessä ole julkinen tapaus tai uhrilta tai hänen perheeltään on saatu suostumus.

Tiedot tulee lähettää sähköisesti sihteeristölle määräajan kuluessa.

Raportin antamisen jälkeen ja ennen komitean käsittelyä on mahdollista antaa yksityiskohtaisempaa ja ajankohtaisempaa tietoa.

 

Kidutuksen vastaiselle komitealle toimitettavat raportit ja lausunnot:

 • Lausunnot tulee toimittaa englanniksi.

 • Aineisto, joka on tarkoitettu List of Issues/ List of Issues Prior to Reporting-käsittelyyn tulee toimittaa viimeistään 24.6.2019.

 • Aineisto kuulemistilaisuuteen tulee toimittaa viimeistään neljä viikkoa ennen kyseistä istuntoa.

 • Aineisto toimitetaan komitealle vain sähköisesti.

 

Aineisto toimitetaan SÄHKÖISESTI (ainoastaan) allaolevaan osoitteeseen

Human Rights Treaties Division (HRTD)
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
E-mail: cat@ohchr.org

 

Lisätietoa (alkuperäinen englanninkielinen verkkosivu) raportointiin osallistumisesta

 

Lisätietoa kansalaisjärjestöjen osallistumisesta raportointimenettelyyn