YK- Naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus

Päivitetty 22.7.2021

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Suomen osalta voimaan 4.10.1986 (SopS 67–68/1986)

Täytäntöönpanoa valvoo naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea.

Raportointivelvollisuus (18 artikla): vähintään joka neljäs vuosi tai komitean määrittämänä ajankohtana.

Suomi on hyväksynyt yksinkertaistetun raportointimenettelyn 9. raportistaan alkaen. Raportti tehdään komitean toimittaman asialistan perusteella (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR).

Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 28.2.2014 (CEDAW/C/FIN/CO/7).

Suomi raportoi loppupäätelmien 19 kappaleen (a), (b), (d), (e), (f), (g) ja (h) kohtien täytäntöönpanosta 29.2.2016

Suomi antoi  8. raporttinsa 22.12.2020 (määräaika oli 1.2.2018)

Komitea julkaisi 9.7.2021 List of Issues-asiakirjan hallituksen myöhempää kuulemista varten. 

Istunnon aineistot komitean verkkosivulla.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset.

Raportin käsittelyn ja kuulemistilaisuuden ajankohta kerrotaan myöhemmin.

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin