YK- Lapsen oikeuksien sopimus

Päivitetty 24.11.2022

Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)

Convention on the Rights of the Child    (CRC)

Suomen osalta voimaan 20.7.1991 (SopS 59–60/1991).

Täytäntöönpanoa valvoo lapsen oikeuksien komitea.

Raportointivelvollisuus (44 artikla): joka viides vuosi.

Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 17.6.2011 (CRC/C/FIN/CO/4).

Suomen yhdistetty viides ja kuudes raportti annettiin 26.7.2019 (määräaika oli 19.7.2017).

Raportin ennakkokäsittely komiteassa (ml. valinnaisia pöytäkirjoja koskevat raportit) järjestettiin 26.-30.9.2022 komitean 93. istunnossa. Komitea antoi lokakuussa Suomen hallitukselle vastattavaksi listan kysymyksiä (List of Issues, LOIs). Hallituksen on vastattava kirjallisesti 15.2.2023 mennessä. 

Kansalaisjärjestöt voivat hallituksen vastausten pohjalta osallistua raportointiin toimittamalla komitealle ajankohtaista tietoa. Aineiston toimittamisen määräaika on 15.4.2023.

Komitea järjestää suullisen kuulemisen toukokuussa 2023, jonka jälkeen se antaa Suomelle päätelmänsä ja suosituksensa. 

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Optional Protocol on the sale of children,
child prostitution and child pornography (CRC-OP-SC)

Suomen osalta voimaan 1.7.2012 (SopS 40-41/2012)

Raportointivelvollisuus (12 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta voimaantulosta.

Pöytäkirjasta raportoitiin erillisellä raportilla 6/2020. Raportti käsitellään Suomen yhdistetyn viidennen ja kuudennen raportin yhteydessä. Jatkossa raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Optional Protocol on  Children in Armed Conflict (CRC-OP-AC)

Suomen osalta voimaan 10.5.2002 (SopS 30–31/2002).

Raportointivelvollisuus (8 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta voimaantulosta.

Pöytäkirjasta raportoitiin erillisellä raportilla (CRC/C/OPAC/FIN/1) kesäkuussa 2004.

Komitean Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 30.9.2005 (CRC/C/OPAC/FIN/CO/1).

Jatkossa raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Kansalaisjärjestöt ja muut toimijat voivat toimittaa raportin, kommentteja hallituksen raporttiin tai mahdollisia kysymyksiä esitettäväksi hallitukselle ennakkokäsittelyssä (pre-sessional working group) tai ehdottaa hallitukselle annettavia suosituksia. 

Raportti tulee antaa WORD-muodossa ja englanniksi (myös espanja ja ranska työkieliä, mutta käännöksiä ei tehdä). Jos mahdollista, tärkeimmät suositukset ja tiivistelmä raportista kannattaa tehdä myös ranskaksi ja espanjaksi.

Ajallisesti raportti kattaa aikajakson viimeisimpien suositusten antamisesta tämän raportin antamiseen (järjestöraportti).

Raportissa tulee olla:

  • Kansilehti.
  • Sisällysluettelo (rakenteen tulee noudattaa virallisissa raportointiohjeissa hallitukselle annettuja ohjeita (oikeuksien yhdistelmät kokonaisuuksiksi (clusters))
  • Raportin antava ja mahdolliset muut sen valmisteluun osallistuneet tahot
  • Selvitys metodologiasta jota on käytetty raportin laatimisessa
  • Tiivistelmä tärkeimmistä suosituksista jokaisen kokonaisuuden  (cluster) lopussa.
  • Tarvittaessa merkintä “CONFIDENTIAL” vesileimana
  • Sivunumerot.

Raportin pituus on enintään 10.000 sanaa (n. 15 sivua) laajassa raportissa tai enintään 3.000 sanaa temaattisessa raportissa. Liitteitä ei lasketa sivumäärään mukaan.  Samat sanamäärät koskevat myös raportteja, joissa CRC:n yhteydessä raportoidaan lisäpöytäkirjasta/-kirjoista.

Sanamäärien ja muotojen rajoitukset eivät koske lasten toimittamia raportteja. 

Raportointia koordinoi Child Rights Connect-järjestö ja aineisto toimitetaan verkkotyökalun kautta https://www.childrightsconnect.org/upload-session-reports/ 

Lisätietoja (EN) https://crcreporting.childrightsconnect.org/#

Aineiston toimittamisen määräaika varsinaiseen käsittelyyn on 15.4.2023.

Perinteisessä raportointimenettelyssä ennakkokäsittely järjestetään n. kuusi kuukautta ennen varsinaista käsittelyä. Komitea kutsuu lasten järjestöjä ja muita tahoja valikoidusti osallistumaan ennakkokäsittelyyn, jossa käydään luottamuksellisia keskusteluja toimitetuista aineistoista.

Itse kuulemistilaisuutta komitean ja hallituksen välillä voi seurata joko Genevessä tai nettilähetyksenä UN-tv:ssä.