YK- Lapsen oikeuksien sopimus

Päivitetty 1.10.2021

Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)

Convention on the Rights of the Child    (CRC)

Suomen osalta voimaan 20.7.1991 (SopS 59–60/1991).

Täytäntöönpanoa valvoo lapsen oikeuksien komitea.

Raportointivelvollisuus (44 artikla): joka viides vuosi.

Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 17.6.2011 (CRC/C/FIN/CO/4).

Suomen yhdistetty viides ja kuudes raportti annettiin 26.7.2019 (määräaika oli 19.7.2017).

Raportin käsittely komiteassa (ml. valinnaisia pöytäkirjoja koskevat raportit) 5.-23.9.2022 komitean istunnossa. Kts. käsittelyyn osallistumisesta sivun alareunasta. Aineiston toimittamisen määräaika kuulemistilaisuuteen on 15.8.2022. Ennakkokäsittelyn ajankohtaa ei ole vielä ilmoitettu (13.10.2021)

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Optional Protocol on the sale of children,
child prostitution and child pornography (CRC-OP-SC)

Suomen osalta voimaan 1.7.2012 (SopS 40-41/2012)

Raportointivelvollisuus (12 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta voimaantulosta.

Pöytäkirjasta raportoitiin erillisellä raportilla 6/2020. Raportoin käsittelyajankohtaa komiteassa ei ole vielä ilmoitettu.

Jatkossa raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Optional Protocol on  Children in Armed Conflict (CRC-OP-AC)

Suomen osalta voimaan 10.5.2002 (SopS 30–31/2002).

Raportointivelvollisuus (8 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta voimaantulosta.

Pöytäkirjasta raportoitiin erillisellä raportilla (CRC/C/OPAC/FIN/1) kesäkuussa 2004.

Komitean Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 30.9.2005 (CRC/C/OPAC/FIN/CO/1).

Jatkossa raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Kansalaisjärjestöt ja muut toimijat voivat toimittaa raportin, kommentteja hallituksen raporttiin tai mahdollisia kysymyksiä esitettäväksi hallitukselle ennakkokäsittelyssä (pre-sessional working group) tai ehdottaa hallitukselle annettavia suosituksia. 

Raportti tulee antaa WORD-muodossa ja englanniksi (myös espanja ja ranska työkieliä, mutta käännöksiä ei tehdä). Jos mahdollista, tärkeimmät suositukset ja tiivistelmä raportista kannattaa tehdä myös ranskaksi ja espanjaksi.

Ajallisesti raportti kattaa aikajakson viimeisimpien suositusten antamisessta tämän raportin antamiseen (järjestöraportti).

Raportissa tulee olla:

  • Kansilehti.
  • Sisällysluettelo (rakenteen tulee noudattaa virallisissa raportointiohjeissa hallitukselle annettuja ohjeita (oikeuksien yhdistelmät kokonaisuuksiksi (clusters))
  • Raportin antava ja mahdolliset muut sen valmisteluun osallistuneet tahot
  • Selvitys metodologiasta jota on käytetty raportin laatimisessa
  • Tiivistelmä tärkeimmistä suosituksista jokaisen kokonaisuuden  (cluster) lopussa.
  • Tarvittaessa merkintä “CONFIDENTIAL” vesileimana
  • Sivunumerot.

Raportin pituus on enintään 10.000 sanaa (n. 15 sivua) laajassa raportissa tai enintään 3.000 sanaa temaattisessa raportissa. Liitteitä ei lasketa sivumäärään mukaan.  Samat sanamäärät koskevat myös raportteja, joissa CRC:n yhteydessä raportoidaan lisäpöytäkirjasta/-kirjoista.

Sanamäärien ja muotojen rajoitukset eivät koske lasten toimittamia raportteja. 

Raportointia koordinoi CHild Rights Connect-järjestö ja aineisto toimitetaan verkkotyökalun kautta https://www.childrightsconnect.org/upload-session-reports/ 

Lisätietoja (EN) https://crcreporting.childrightsconnect.org/#

Aineiston toimittamisen määräaika on ennakkokäsittelyyn 1.11.2021/1.3.2022 (ennakkokäsittelyä ei ole vielä määritelty 13.10.2021)

Aineiston toimittamisen määräaika kuulemistilaisuteen 15.8.2022

Perinteisessä raportointimenettelyssä ennakkokäsittely järjestetään n. kuusi kuukautta ennen varsinaista käsittelyä. Komitea kutsuu lasten järjestöjä ja muita tahoja valikoidusti osallistumaan ennakkokäsittelyyn, jossa käydään luottamuksellisia keskusteluja toimitetuista aineistoista.

Itse kuulemistilaisuutta komitean ja hallituksen välillä voi seurata joko Genevessä tai nettilähetyksenä UN-tv:ssä.