EN:n sopimukset

Määräaikaisraportointi EN:n ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanosta

YK & EN_MÄÄRÄAIKAISRAPORTOINTI.docx (45 kB)
Määräaikaisraportoinnit YK:n ja EN:n ihmisoikeussopimuksista Päivitetty 3/2018

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus (1995)

Framework Convention for the Protection of National Minorities

 • Suomen osalta voimaan 1.2.1998 (SopS 1-2/1998).

 • Täytäntöönpanoa valvoo neuvoa-antava komitea yhdessä ministerikomitean kanssa.

 • Raportointivelvollisuus (25 artikla): joka viides vuosi ja ministerikomitean pyynnöstä.

 • Ministerikomitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät (CM/ResCMN(2017)1) hyväksyttiin 15.3.2017.

 • Suomen viidennen raportin määräaika on 1.2.2019

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

 

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (1992)

European Charter for Regional and Minority Languages

 • Suomen osalta voimaan 1.3.1998 (SopS 23/1998).

 • Täytäntöönpanoa valvoo asiantuntijakomitea yhdessä ministerikomitean kanssa.

 • Raportointivelvollisuus (15 artikla): joka kolmas vuosi.

 • Ministerikomitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 14.3.2012 (RecChL(2012)2).

 • Suomen kuudennen raportin määräaika oli 1.3.2014 ja seitsemännen raportin 1.3.2017.

 • Suomen viides raportti annettiin 17.11.2017.

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

 

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (1996)

Revised European Social Charter

 • Suomen osalta voimaan 1.8.2002 (SopS 78-80/2002).

 • Täytäntöönpanoa valvovat Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea yhdessä hallitusten välinen komitean ja ministerikomitean kanssa.

 • Raportointivelvollisuus vuosittain 31.10. mennessä. Peruskirjan artiklat on jaettu neljään temaattiseen ryhmään. Vuosittain raportoidaan yhden ryhmän artikloista, jolloin jokainen artikla tulee raportoiduksi neljän vuoden välein.

 • Suomi antoi 11. raporttinsa 6.11.2015 (työllisyys, koulutus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet artiklat 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 ja 25). Loppupäätelmät julkaistiin 12.12.2016

 • Suomi antoi 12. raporttinsa 28.10.2016 (työolot, terveyden suojelu, sosiaaliturva, sosiaaliavustus ja lääkinnällinen apu, sosiaalipalvelu, ikääntyneiden sosiaalinen suojelu sekä suojelu köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan artiklat 3, 11, 12, 13, 14, 23 ja 30). Loppupäätelmät julkaistiin 24.1.2018.

 • Suomen 13. raportti annettiin 30.10.2017. Raportti koski viiden Suomea vastaan tehdyn järjestökantelun ratkaisun täytäntöönpanoa.

 • Suomen 14. raportin (lapset, perheet ja maahanmuuttajat artiklat 7, 8, 16,17, 19, 27 ja 31) määräaika on 30.10.2018.

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

 

Yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta (2005)

Convention on Action against Trafficking in Human Beings

 • Suomen osalta voimaan 1.9.2012 (SopS 43–44/2012).

 • Täytäntöönpanoa valvoo ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä (GRETA) yhdessä yleissopimuksen osapuolten komitean kanssa.

 • Raportointivelvollisuus (38 artikla): ihmiskaupan vastaisen asiantuntijaryhmän GRETAn asettamin määräajoin. Raportointi tapahtuu kyselyn muodossa.

 • Suomi vastasi GRETA:n ensimmäiseen kyselyyn 31.1.2014 (GRETA(2014)15).

 • Suomea koskevat loppupäätelmät ja suositukset hyväksyttiin 15.6.2015 (CP(2015)1).

 • Suomi antoi toisen raporttinsa (vastaukset kyselyyn) 21.2.2018.

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

 

Yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (2011) nk. Istanbulin sopimus

Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence

 • Suomen osalta voimaan 1.8.2015 (SopS 52–53/2015).

 • Täytäntöönpanoa valvoo naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) yhdessä yleissopimuksen osapuolten komitean kanssa.

 • Raportointivelvollisuus (68 artikla): naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmän (GREVIO) asettamin määräajoin.

 • GREVIOn kysely Suomelle lähetettiin syyskuussa 2017. Suomen ensimmäinen raportti annettiin 3.5.2018. GREVIOn maavierailu Suomeen lokakuussa 2018.

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

 

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI)

European Commission against Racism and Intolerance

 • Maakohtainen valvonta viiden vuoden välein. Tarkastelun kohteena olevalta valtiolta pyydetään  tietoja. Lisäksi ECRI tekee maavierailun.

 • eri tahoilta saamansa tiedon perusteella ECRI laatii maaraportin, jossa on päätelmiä ja suosituksia.

 • Suomi vastasi neljännen kierroksen suositusten täytäntöönpanoa koskevaan kyselyyn 12.10.2015. ECRI julkaisi päätelmänsä suositusten täytäntöönpanosta 7.6.2016 (CRI(2016)22).

 • Viides valvontakierros on käynnissä vuosina 2013–2018. Kierroksen yleisteemoina ovat lainsäädäntö, vihapuhe, väkivalta ja integraatio.

 • ECRI:n maavierailu Suomeen on syksyllä 2018.

 Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu sekä ECRI HUDOC-tietokanta

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin