YK:n sopimukset

Ajankohtaista: meneillään olevat YK:n ihmisoikeussopimusten raportointiprosessit


Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (1984)

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)

 • Suomen osalta voimaan 29.9.1989 (SopS 59–60/1989)

 • Täytäntöönpanoa valvoo kidutuksen vastainen komitea.

 • Raportointivelvollisuus (19 artikla): joka neljäs vuosi.

 • Kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OP-CAT) mukainen kansallinen valvontaelin on vuodesta 2014 alkaen ollut eduskunnan oikeusasiamies. Lue lisää

 • Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 29.11.2016 (CAT/C/FIN/CO/7).

 • Suomi raportoi suositusten 15, 17(d) ja 18 täytäntöönpanosta 5.12.2017.

 • Suomi on hyväksynyt yksinkertaistetun raportointimenettelyn 2009. Raportti tehdään komitean toimittaman asialistan perusteella (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR).

 • Suomen 8. raportin LOIPR hyväksytään komiteassa 11.11.-6.12.2019 

 • Määräaika komitealle toimitettavalle aineistolle on 24.6.2019

 • Suomen 8. raportin määräaika on 7.12.2020.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

!!HUOMIO!!

List of Issues Prior to Reporting hyväksytään komiteassa 11.11.-6.12.2019. 

Määräaika LOIPR-käsittelyyn toimitettavalla aineistolla 24.6.2019.

 

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Komitea toivoo kansalaisjärjestöjen (NGO), kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden (NHRI) ja kansallisten valvontaelinten (NPM) toimittavan tietoa komitealle järjestettynä artikloittain ja/tai teemoittain, mukaanlukien huolenaiheet ja suositusesitykset.

 

Kansalaisjärjestöjen toivotaan koordinoivan osallistumistaan ja toimittamaan yhteisraportteja, joiden tiedot ovat todenmukaisia, luotettavia, tarkkoja ja selkeitä.

Raportteista/tiedoista tulee käydä ilmi sen toimittajan tiedot (järjestön nimi), ilman niitä raporttia/tietoa ei oteta huomioon.

Käytetyn kielen tulee olla asiallista ja toimitetun aineiton tulee liittyä komitean toimivaltaan ja määräaikaisraportointiin.

Tiedoissa ei tule mainita uhrien nimiä, ellei kyseessä ole julkinen tapaus tai uhrilta tai hänen perheeltään on saatu suostumus.

Tiedot tulee lähettää sähköisesti sihteeristölle määräajan kuluessa.

Raportin antamisen jälkeen ja ennen komitean käsittelyä on mahdollista antaa yksityiskohtaisempaa ja ajankohtaisempaa tietoa.

 

Kidutuksen vastaiselle komitealle toimitettavat raportit ja lausunnot:

 • Lausunnot tulee toimittaa englanniksi.

 • Aineisto, joka on tarkoitettu List of Issues/ List of Issues Prior to Reporting-käsittelyyn tulee toimittaa viimeistään 24.6.2019.

 • Aineisto kuulemistilaisuuteen tulee toimittaa viimeistään neljä viikkoa ennen kyseistä istuntoa.

 • Aineisto toimitetaan komitealle vain sähköisesti.

 

Aineisto toimitetaan SÄHKÖISESTI (ainoastaan) allaolevaan osoitteeseen

Human Rights Treaties Division (HRTD)
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
E-mail: cat@ohchr.org

 

Lisätietoa (alkuperäinen englanninkielinen verkkosivu) raportointiin osallistumisesta

 

Lisätietoa kansalaisjärjestöjen osallistumisesta raportointimenettelyyn

 

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)

International Covenant on Civil and Political Rights  (ICCPR)

 • Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 24.7.2013 (CCPR/C/FIN/CO/6).

 • Suomen raportoi loppupäätelmien kappaleiden 10–11 ja 16 täytäntöönpanosta 2014, 2015 ja 2016.

 •  Suomen seitsemännen raportin LOIPR hyväksytään komiteassa 3/2019 

Suomen aikaisemmat raportit (YK:n sivulla)

Suomen aiemmin saamat suositukset  (YK:n sivulla)

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset (sivulla virheitä!)

!!HUOMIO!!

List of Issues Prior to Reporting hyväksytään komiteassa 3/2019. 

Määräaika LOIPR-käsittelyyn toimitettavalla aineistolla 14.1.2019.

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Toimitetun tiedon tulee olla

 • yksilöityä

 • luotettavaa,

 • mahdollisimman objektiivista

Järjestöjen varjoraporttien tulisi mahdollisuuksien mukaan noudattaa hallituksen raportin muotoa.

Raportista/lausunnosta tulee käydä ilmi tiedon toimittaja, nimettömiä tietoja ei huomioida. Raportin/lausunnon kielen tulee olla asiallista.

Annetun tiedon tulee olla relevanttia komitean toimivaltaan nähden ja liittyä kyseisen valtion määräaikaisraportin tutkimiseen.

Asiakirjassa ei tule mainita uhrien nimiä, ellei tieto koske julkista asiaa tai sen julkaiseminen tapahtuu uhrin tai hänen perheensä luvalla.

 

Ihmisoikeuskomitealle toimitetut raportit ja lausunnot:

 • Lausunnot tulee toimittaa englanniksi.

 • Aineisto, joka on tarkoitettu List of Issues/ List of Issues Prior to Reporting-käsittelyyn tulee toimittaa viimeistään kaksi kuukautta ennen kyseistä istuntoa. DL 14.1.2019.

 • Aineisto kuulemistilaisuuteen tulee toimittaa viimeistään kuukauttaa ennen kyseistä istuntoa.

 • Aineiston tulee olla enintään 10.000 sanaa (n. 15 sivua). Se toimitetaan komitealle vain sähköisesti.

Aineisto toimitetaan SÄHKÖISESTI (ainoastaan) kaikkiin kolmeen allaolevaan osoitteeseen

Gabriella Habtom (Secretary of the Human Rights Committee) ghabtom@ohchr.org

Cherry Rosniansky (Programme Assistant of the Human Rights Committee) crosniansky@ohchr.org

Komitean yleispostilaatikko ccpr@ohchr.org

 

 

 

 

Lisätietoa kansalaisjärjestöjen osallistumisesta www.ccprcentre.org

Ihmisoikeuskomitan verkkosivu

PDF-tiedostoKP-sopimus - suositukset ja aiemman raportin teemat verkkosivulle.pdf (32 kB)
KP-sopimus - suositukset 2013 ja Suomen raportin 2011 teemat

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

 • Suomen osalta voimaan 3.1.1976 (SopS 6/1976).

 • Täytäntöönpanoa valvoo taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea.

 • Raportointivelvollisuus (16 ja 17 artiklat): komitean vahvistaman ohjelman mukaisesti, käytännössä joka viides vuosi.

 • Suomi on hyväksynyt yksinkertaistetun raportointimenettelyn vuonna 2018. Raportti tehdään komitean toimittaman asialistan perusteella (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR).

 • Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 28.11.2014 (E/C.12/FIN/CO/6).

 • Suomen raportoinnin pohjana olena asialista hyväksytään TSS-komiteassa 3/2019.

 • Suomen 7. raportin (vastaus asialistan teemoihin) määräaika on maaliskuussa 2020

Suomen aikaisemmat raportit (YK:n sivulla)

Suomen aiemmin saamat suositukset  (YK:n sivulla)

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

!!HUOMIO!!
Raportin määräaika on maaliskuussa 2020.

List of Issues Prior to Reporting hyväksytään komiteassa 3/2019! 

Määräaika LOIPR-käsittelyyn toimitettavalla aineistolla 14.1.2019.

 

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

Toimitetun tiedon tulee olla

 • yksilöityä

 • luotettavaa,

 • mahdollisimman objektiivista

Järjestöjä kehoitetaan toimittamaan myös yhteisiä laaja-alaisia raportteja (kts. sivumäärä alla).

LOIPR-teemalistan valmisteluun annettavissa raporteissa olevan tiedon tulee olla erityisesti relevanttia ko. listan valmisteluun. Raportin antamisen jälkeen ja ennen komitean käsittelyä on mahdollista antaa yksityiskohtaisempaa ja ajankohtaisempaa tietoa.

 

TSS-komitealle toimitetut raportit ja lausunnot:

 • Lausunnot tulee toimittaa englanniksi.

 • Aineisto, joka on tarkoitettu List of Issues/ List of Issues Prior to Reporting-käsittelyyn tulee toimittaa viimeistän 8 viikkoa ennen kyseistä istuntoa.

 • Aineisto kuulemistilaisuuteen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen kyseistä istuntoa.

 • Aineiston tulee tiiviissä muodossa ja sitä saa olla enintään 10 sivua ja yhdistetyssä raportissa (useita toimijoita yhdessä) enintään 15 sivua (n. 10.000 sanaa).

 • kappaleet tulee numeroida.

 • Raportti toimitetaan komitealle vain sähköisesti ja WORD-muotoisena.

 

Aineisto toimitetaan sähköisesti WORD-muotoisena osoitteeseen

cescr@ohchr.org

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

 • Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 28.2.2014 (CEDAW/C/FIN/CO/7).

 • Suomi raportoi loppupäätelmien 19 kappaleen (a), (b), (d), (e), (f), (g) ja (h) kohtien täytäntöönpanosta 29.2.2016

 • Suomen 8. raportin määräaika on 1.2.2018

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset.

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

 

Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)

Convention on the Rights of the Child    (CRC)

 • Suomen osalta voimaan 20.7.1991 (SopS 59–60/1991).

 • Täytäntöönpanoa valvoo lapsen oikeuksien komitea.

 • Raportointivelvollisuus (44 artikla): joka viides vuosi.

 • Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 17.6.2011 (CRC/C/FIN/CO/4).

 • Suomen yhdistetyn viidennen ja kuudennen raportin määräaika on 19.7.2017.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

Lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Optional Protocol on  Children in Armed Conflict (CRC-OP-AC)

 • Suomen osalta voimaan 10.5.2002 (SopS 30–31/2002).

 • Raportointivelvollisuus (8 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta voimaantulosta.

 • Pöytäkirjasta raportoitiin erillisellä raportilla (CRC/C/OPAC/FIN/1) kesäkuussa 2004.

 • Komitean Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 30.9.2005 (CRC/C/OPAC/FIN/CO/1).

 • Jatkossa raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Lasten myyntiä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiaa koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Optional Protocol on Sale of Children (CRC-OP-SC)

 • Suomen osalta voimaan 1.7.2012 (SopS 40–41/2012).

 • Raportointivelvollisuus (12 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta voimaantulosta.

 • Suomen ensimmäisen raportin määräaika on 1.7.2014.

 • Jatkossa raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

 

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

 • Suomen osalta voimaan 10.6.2016 (SopS 26–27/2016).

 • Täytäntöönpanoa valvoo vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea.

 • Raportointivelvollisuus (35 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua yleissopimuksen kansallisesta voimaantulosta ja sen jälkeen vähintään neljän vuoden välein.

Suomen ensimmäisen raportin määräaika on 10.6.2018.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

 

Muu määräaikaisraportointi YK:n ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanosta

YK & EN_MÄÄRÄAIKAISRAPORTOINTI.docx (45 kB)
Määräaikaisraportoinnit YK:n ja EN:n ihmisoikeussopimuksista Päivitetty 3/2018

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965)

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)

 • Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 5.5.2017 (CERD/C/FIN/CO/23).

 • Suomi raportoi loppupäätelmien kappaleiden 19 ja 25 täytäntöönpanosta 5.5.2018.

 • Suomen 24.-26. raportin määräaika on 13.8.2021

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

 

YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (UPR)

Universal Periodic Review

 • YK:n kaikkien jäsenvaltioiden vertaistarkastelu ihmisoikeusneuvoston päättämän kierron mukaisesti. Parhaillaan on meneillään kolmas tarkastelukierros.

 • Suomi antoi kolmannen kansallisen raporttinsa 3.2.2017.

 • Suomen ihmisoikeustilanteen kolmas tarkastelu ihmisoikeusneuvoston UPR-työryhmässä käytiin 3.5.2017.

 • Seuraava Suomen UPR-käsittely 2022

UM:n UPR sivu

UPR INFO-järjestön Suomi-sivu, jossa raportit ja suositukset

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin