Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)

Päivitetty 22.7.2021

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

Suomen osalta voimaan 3.1.1976 (SopS 6/1976).

Täytäntöönpanoa valvoo taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea.

Raportointivelvollisuus (16 ja 17 artiklat): komitean vahvistaman ohjelman mukaisesti, käytännössä joka viides vuosi.

Suomi on hyväksynyt yksinkertaistetun raportointimenettelyn vuonna 2018. Raportti tehdään komitean toimittaman asialistan perusteella (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR).

Suomen 7. raportti toimitettiin (vastaus LOIPR teemoihin) määräajassa 2.4.2020

Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 5.3.2021 (E/C.12/FIN/CO/7).

Suomen tulee raportoida maaliskuussa 2023 suositusten kappaleista 7 (yritysten yhteiskuntavastuu), 9 (pääsy COVID-19-rokotteisiin ja lääkkeisiin) sekä 28 (oikeus sosiaaliturvaan).

Suomen seuraavan raportin määräaika on myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, oletettavasti vuonna 2027.

Suomen raportit (YK:n sivulla)

Suomen saamat suositukset  (YK:n sivulla)

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin


Määräaika raportin käsittelyyn toimitettavalla aineistolla xxxxxx

Toimitetun tiedon tulee olla:

  • yksilöityä
  • luotettavaa
  • mahdollisimman objektiivista

Järjestöjä kehoitetaan toimittamaan myös yhteisiä laaja-alaisia raportteja (kts. sivumäärä alla).

LOIPR-teemalistan valmisteluun annettavissa raporteissa olevan tiedon tulee olla erityisesti relevanttia ko. listan valmisteluun. Raportin antamisen jälkeen ja ennen komitean käsittelyä on mahdollista antaa yksityiskohtaisempaa ja ajankohtaisempaa tietoa.

TSS-komitealle toimitetut raportit ja lausunnot

Lausunnot tulee toimittaa englanniksi.

Aineisto kuulemistilaisuuteen tulee toimittaa mahdollisimman aikaisin, ja viimeistään xxxxxx online-järjestelmän kautta.

Aineiston tulee tiiviissä muodossa ja sitä saa olla enintään 10 sivua ja yhdistetyssä raportissa (useita toimijoita yhdessä) enintään 15 sivua (n. 10.000 sanaa).

kappaleet tulee numeroida.

Aineisto toimitetaan komitealle käyttäen uutta sähköistä asiointijärjestelmää (linkki komitean istunnon oheismateriaalissa aikanaan).

Ongelmatilanteissa aineisto voidaan toimittaa sähköisesti  osoitteeseen cescr@ohchr.org