UPR (YK, Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu)

Päivitetty 27.7.2021

UPR-tarkastelu

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) käydään jokaisen YK:n jäsenvaltion osalta neljän ja puolen vuoden välein YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnossa Genevessä.

Tarkastelun aikana toiset YK:n jäsenvaltiot voivat antaa käsittelyn kohteena olevalle jäsenmaalle suosituksia ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi sekä esittää kysymyksiä kyseisen maan ihmisoikeustilanteesta.

Kyseessä on eräänlainen valtioiden välinen vertaistarkastelumekanismi, eikä sitä voi verrata YK:n sopimusvalvontaelinten tekemään valvontaan. Tarkastelu pohjautuu valtion omaan kansalliseen raporttiin, YK:n ihmisoikeusmekanismeilta saatuihin tietoihin sekä kansallisen ihmisoikeusinstituution, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden raportteihin.

Tarkastelun kohteena oleva valtio voi joko hyväksyä (accept) suositukset tai ottaa ne tiedoksi (note).

Ulkoministeriö koordinoi Suomen kansallisen raportin laatimisen sekä valmistautumisen Suomen tarkasteluun.

Ulkoministeriön UPR-sivusto

YK:n UPR-sivusto

UPR-infon kattava sivusto raporteista, suosituksista, osallistumismahdollisuuksista ja koulutuksista

Suomi YK:n ihmisoikeustarkastelussa 2017

UPR prosessin kolmas kierros käynnistyi toukokuussa 2017 ja kestää vuoteen 2021 asti. Suomen ihmisoikeustilannetta tarkasteltiin kolmannen kerran YK:n ihmisoikeusneuvoston alaisen UPR-työryhmän (Universal Periodic Review, UPR) 27. istunnossa Genevessä toukokuussa 2017.

Suomi sai 70 valtiolta yhteensä 153 suositusta, jotka koskivat muun muassa:

  • rasismia, syrjintää, vihapuhetta sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa
  • lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksistä
  • ihmisoikeuskasvatusta
  • turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeuksia
  • vammaisten työllistämistä ja esteettömyyttä yleisesti
  • kansallisen ihmisoikeusinstituution ja kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman resurssien vahvistamistarpeita

UPR-infon Suomi-sivusto

UPR 2017 – Ihmisoikeuskeskus raportoi ensimmäistä kertaa

Ihmisoikeuskeskus kansallisen ihmisoikeusinstituution (NHRI) edustajana antoi raportin ensimmäistä kertaa Suomen yleismaailmallista määräaikaistarkastelua (UPR) varten vuoonna 2017.

Ihmisoikeuskeskus arvioi raportissaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksien toteutumista sekä sitä, miten hallitus huomioi perus- ja ihmisoikeudet omassa toiminnassaan.

Lue Ihmisoikeuskeskuksen laatima raportti.

IOK:n lausunto hallitukselle suositusten teemoista

Kesäkuussa 2017 Ihmisoikeuskeskus antoi oma-aloitteisen lausunnon kiinnittääksen hallituksen huomiota muutamiin suosituksissa esille nousseisiin teemoihin, joita se on käsitellyt omissa UPR-kontribuutioissaan. Lausunto osoitettiin muun muassa pääministeri Sipilälle.

Ihmisoikeuskeskus toivoi lausunnossaan, että hallitus omassa tarkastelussaan kiinnittäisi erityistä huomiota siihen, ilmentävätkö Suomen saamat usein toistuvat suositukset perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa sellaisia puutteita, joita sen tulisi pyrkiä aktiivisemmin korjaamaan.

Lausunnossaan keskus käsitteli muutamia tällä UPR-kierroksella esiin nousseita suositusten teemoja. Näitä teemoja ovat sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oikeudet, ihmisoikeuskasvatus, ILO 169-sopimuksen ratifiointi, YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpano sekä perus- ja ihmisoikeuksia koskevan työn resurssointi.

Loppuraportin käsittely syyskuussa 2017

Suomen yleismaailmallista määräaikaistarkastelua (UPR) koskeva loppuraportti hyväksyttiin YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnossa Genevessä 21.9.2017.

Kansallisesti käydyn keskustelun jälkeen Suomi ilmoitti 153 saamansa suosituksen osalta

  • hyväksyvänsä 120 suositusta
  • hyväksyvänsä osittain 6 suositusta
  • ottavansa tiedoksi 27 suositusta

Tiedoksi otettujen suositusten joukossa olivat muun muassa translain uudistamista ja ILO 169 -sopimuksen ratifiointia koskevat suositukset.

Ihmisoikeuskeskus kansallisen ihmisoikeusinstituution edustajana käytti istunnossa puheenvuoron, jossa se kiitti Suomen hallitusta avoimesta dialogista kansalaisyhteiskunnan ja riippumattomien ihmisoikeustoimijoiden kanssa UPR-prosessin aikana.

Keskus toivoo, että hallitus sitoutuu hyväksymiensä suositusten edistämiseen aktiivisella otteella ja hyödyntää toista kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa suositusten toimeenpanossa.

Tiedoksi otettujen suositusten osalta keskus kiinnitti erityistä huomiota translain uudistamiseen ja kannusti hallitusta edelleen poistamaan lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksistä.

Suomen saamat suositukset, sekä tiedot niiden hyväksymisestä tai tiedoksi ottamisesta.