Toimintasuunnitelma 2018

på svenska     in English

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelmat

Ihmisoikeuskus laatii vuosittain toimintasuunnitelman, jonka ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyy.

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomukset

Ihmisoikeuskeskus julkaisee vuosittain toimintakertomuksen, joka sisältää myös ihmisoikeusvaltuuskunnan toiminnan. Ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyy toimintakertomuksen. Vuodesta 2017 alkaen toimintakertomus on julkaistu vain sähköisessä muodossa.

Vuoden 2018 toiminnan pääkohdat

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin Ihmisoikeusvaltuuskunnassa 13.12.2017.

Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen

Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta

YK:n vammaisyleissopimuksen edistäminen ja seuranta

Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen

Koulutus ja kasvatus perus- ja ihmisoikeuksista

Vuonna 2017 julkaistun PIO-luentosarjan markkinointia ja kehittämistä jatketaan.

Vahvistetaan PIO-koulutuksen saatavuutta yhteistyön kautta mm. valtioneuvoston eOppiva-koulutusalustan avulla.

Valmistellaan koulutusaineistoa vammaisten henkilöiden oikeuksista ja alkuperäiskansojen oikeuksista.

Kootaan PIO-kasvatuksesta esittelyosasto ja lavaohjelma Educa-tapahtumaan tammikuussa 2018.

Ihmisoikeuskeskus tuottaa koulutusmoduulin aluehallintovirastojen toteuttamaan opetustoimen johdon ja rehtoreiden koulutuskokonaisuuteen.

Ihmisoikeuskeskus osallistuu suljettuihin laitoksiin tehtäviin tarkastuksiin ja kartoittaa tietopohjaa osaamistarpeista koulutushankkeen jatkosuunnittelua varten.

Ihmisoikeuskeskus antaa asiantuntijatukea PIO-koulutusta tekeville tahoille mm. aiheesta ihmisoikeudet ja yritystoiminta.

Perus ja ihmisoikeustutkimus

Ihmisoikeuskeskus tiedottaa ajankohtaisesta perus- ja ihmisoikeustutkimuksesta ja -tapahtumista uutiskirjeessään.

Ihmisoikeuskeskus teettää selvityksiä ajankohtaisista aiheista joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden tshojen kanssa.

Jatketaan keskustelua syksyllä 2017 julkaistun ”Selvitys perus- ja ihmisoikeustutkimuksesta Suomessa: asiantuntijoiden näkemyksiä” selvityksen pohjalta

Vuosina 2018-2022 tuetaan Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen arvoihin, dialogiin ja ihmisoikeuksiin keskittyvää Unesco-professuuria ja edistää aihetta koskevan tutkimuksen kehittämistä Suomessa.

YK:n vammaisyleissopimuksen osallistamisvelvoitteen sisältöä täsmennetään Ihmisoikeuskeskuksen selvityksessä.

Perus- ja ihmisoikeuksista tiedottaminen

Ihmisoikeuskeskus laatii uutiskatsauksia.

Tiedottamiseen käytetään myös perus- ja ihmisoikeusalan verkostoja, joista tärkein on ihmisoikeusvaltuuskunta.

Ihmisoikeuskeskus järjestää kutsu- ja yleisötilaisuuksia.

Ihmisoikeuskeskus tiedottaa YK:n vammaisyleissopimuksesta ja YK:n vammaiskomitean työstä sekä omasta toiminnastaan.

Ihmisoikeuskeskuksen ja yhdenvertaisuusvaltuutetun kampanja vammaisten henkilöiden oikeuksista käynnistyy vuoden 2018 alkupuolella.

Viestinnän esteettömyys ja saavutettavuus pyritään turvaamaan keskuksen verkkosivuilla ja muussa tiedottamisessa.

Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta

Ihmisoikeuskeskus kiinnittää erityistä huomiota niihin teemoihin tai oikeuksiin, joiden toteutumisen edistämistä ja seurantaa varten ei ole olemassa omaa erityisvaltuutettua tai muuta valvojaa.

Ihmisoikeuskeskus seuraa erityisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien henkilöiden, ml. maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumista ja tekee niistä tarvittaessa myös omia selvityksiä.

Moniperustainen syrjintä pyritään huomiomaan seurannassa.

Kansallisen PIO-toimintaohjelman täytäntöönpanoa seurataan valittujen teemojen osalta riippumattomana PIO-verkoston asiantuntijana. Ihmisoikeuskeskus seuraa erityisesti PIO-kasvatuksen- ja -koulutuksen toteutumista.

PIO-toimintaohjelman ulkopuolelle jääneitä tärkeitä aihealueita, kuten ns. translain uudistamista seurataan.

Naisiin kohdistuva väkivalta on ajankohtainen teema vuonna 2018 (Istanbulin-sopimuksen ja CEDAW-sopimuksen määräaikaisraportointi vuoden 2018 aikana).

Alkuperäiskansojen ja vähemmistöjen oikeudet, ml. kielelliset oikeudet, ovat ajankohtaisia teemoja sekä kansainvälisen sopimusvalvonnan että kotimaisten lainsäädäntöhankkeiden näkökulmasta.

Ihmisoikeuskeskus toteuttaa vuosina 2018-2019 yhteistyössä oikeusministeriön ja Euroopan perusoikeusviraston kanssa kansallisen perusoikeusbarometrin, jolla selvitetään yleistä tietämystä Suomen perusoikeuksista, käsityksiä eri oikeuksien tärkeydestä ja kokemuksia niiden toteutumisesta arjessa.

YK:n vammaisyleissopimuksen edistäminen ja seuranta

Ihmisoikeuskeskus jatkaa yhteistyötä vammaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa vuonna 2018 vammaisyleissopimuksen edistämiseksi.

Ihmisoikeuskeskus seuraa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista yleisesti ja kerää erityisesti kokemusperäistä tietoa.

Ihmisoikeuskeskus seuraa hallituksen raportointia YK:n vammaisten oikeuksien komitealle ja tarvittaessa kommentoi sitä.

Ihmisoikeusvaltuuskunnan pysyvä jaosto vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK) osallistuu seurantaan osana kansallista seurantamekanismia.