Euroopan neuvosto ja vammaisyleissopimus

PDF-tiedostoPersons with disabilities and the European Convention on Human Rights.pdf (481 kB)
Euroopan ihmisoikeustiomioistuimen käsittelemiä vammaisuuteen liittyviä valituksia
PDF-tiedostoCouncil of Europe_Disability Strategy 2017-2023.pdf (273 kB)
Euroopan neuvoston vammaisstrategia 2017-2023
PDF-tiedostoFighting school segregation in Europe through inclusive education.pdf (590 kB)
Ihmisoikeusvaltuutetun kannanotto liittyen inklusiiviseen koulutukseen
PDF-tiedostoThe right of people with disabilities to live independently and be included in the community.pdf (4.4 MB)
Ihmisoikesuvaltuutetun muistio vammaisten henkilöiden oikeudesta itsenäiseen elämään
PDF-tiedostoWho gets to decide_Right to legal capacity for persons with intellectual and psychosocial disabilities.pdf (231 kB)
Ihmisoikeusvaltuutetun muistio vammaisten henkilöiden oikeustoimikelpoisuudesta

Euroopan neuvoston vammaisstrategia 2017-2023

Euroopan neuvoston vammaisstrategia jäsentää järjestön prioriteetit vuosille 2017-2023.

Strategian tavoitteena on taata vammaisille henkilöille yhdenvertaisuus, ihmisarvon kunnioitus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet neuvoston toimivaltaan kuuluvilla osa-alueilla. Tämä edellyttää vammaisten henkilöiden itsenäisyyden, valinnanvapauden ja täysimääräisen osallisuuden takaamista yhteiskunnassa.

Strategiassa on viisi prioriteettialuetta:

1) yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys,

2) tietoisuuden lisääminen,

3) esteettömyys ja saavutettavuus,

4) yhdenvertaisuus lain edessä, ja

5) vapaus hyväksikäytöstä, väkivallasta ja pahoinpitelystä.

Strategian poikkileikkaavina teemoina ovat osallisuus, yhteistyö, kaikille sopiva suunnittelu ja kohtuullinen mukauttaminen, sukupuolten välinen tasa-arvo ja moniperusteinen syrjintä sekä koulutus.

 

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu

Ihmisoikeusvaltuutettu edistää tietoisuutta ihmisoikeuksista. Ihmisoikeusvaltuutetun toimivaltaan kuuluvat kaikki ihmisoikeusasiat ja -teemat.

Ihmisoikeusvaltuutettu julkaisee maavierailujensa perusteella suosituksia, lausuntoja, raportteja ja muistioita. Ihmisoikeusvaltuutettu julkaisee myös säännöllisesti ”ihmisoikeuskommentaareja” ja ”näkemyksiään” ajankohtaisista teemoista verkkosivullaan.

Ihmisoikeusvaltuutettu järjestää työpajoja, seminaareja ja luentoja, joissa tarkastellaan tiettyjä ihmisoikeuskysymyksiä ja -teemoja. Tilaisuuksilla edistetään valtioiden, kansalaisyhteiskunnan ja asiantuntijoiden vuoropuhelua ja lisätään tietoisuutta ihmisoikeuksiin liittyvistä standardeista ja ongelmista.

Lue lisää ihmisoikeusvaltuutetun verkkosivulta (en)

 

Ihmisoikeusvaltuutetun työ vammaisasioissa

Ihmisoikeusvaltuutetun mukaan vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisnen etenee vammaisyleissopimuksesta huolimatta hitaasti.

Vammaiset henkilöt kohtaavat syrjintää edelleen monella eri elämänalueella.

Vammaisilta lapsilta estetään oikeus koulutukseen, koska kouluilla ei ole valmiuksia vastata heidän tarpeisiin.

Työllistymismahdollisuudet ovat rajalliset johtuen työmarkkinoiden syrjivistä käytänteistä ja esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, joten moni vammainen ihminen joutuu turvautumaan sosiaalietuuksiin.

Edunvalvontaan liittyvät puutteet estävät vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden toteutumisen.

Useat Euroopan neuvoston jäsenmaat edelleen epäröivät sulkea hoitolaitoksia ja kehittää vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää ja osallisuutta yhteisössä väittämällä, että laitoshoito on välttämätöntä vaikeavammaisille henkilöille.

Ihmisoikeusvaltuutettu nostaa säännöllisesti esiin mm. edellä mainittuja teemoja eri maiden viranomaisten kanssa ja tuo esiin huolensa vallitsevista ongelmista maaraporteissaan.

Temaattisilla julkaisuilla ihmisoikeusvaltuutettu pyrkii lisäämään tietoisuutta valtioiden velvollisuuksista ja siten edistämään politiikan suunnanmuutosta.

Lue ihmisoikeusvaltuutetun vammaistyöstä (en)