Vammaisyleissopimuksen kansallinen täytäntöönpano ja seuranta

Vammaisyleissopimuksen 33 artikla

Vammaisyleissopimuksen voimaantulon johdosta vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvää kansallista toimijakenttää uudistettiin vastaamaan sopimuksen täytäntöönpanoon ja seurantaan liittyviä velvoitteita.

Vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoon ja seurantaan liittyvät velvoitteet määritellään sopimuksen 33 artiklassa.

sopimusosapuolten on nimettävä yksi tai useampi kansallinen yhteystaho yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä asioita varten.

Yhteystaho (Focal Point): STM, UM, VANE:n jäsen

sopimusosapuolet voivat oman harkintansa puitteissa perustaa koordinaatiomekanismin helpottamaan täytäntöönpanoa liittyvää toimintaa eri aloilla ja tasoilla.

Koordinaatiomekanismi (Coordination Mechanism): VANE

sopimusosapuolten on nimettävä tai perustettava riippumaton mekanismi, jonka avulla edistetään, suojellaan ja seurataan yleissopimuksen täytäntöönpanoa.

Riippumaton mekanismi (Independent Mechanism): NHRI

sopimusosapuolten on osallistettava vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt seurantamenettelyyn täysimääräisesti.

Vammaisten henkilöiden osallistamista ja osallistumista varten ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisuuteen on perustettu pysyvä vammaisjaosto, vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)