Riippumattoman mekanismin tehtävät käytännössä

Seuranta - Ihmisoikeuskeskus

YK:n vammaisyleissopimuksen yhteydessä seuranta tarkoittaa sopimusvelvoitteiden toimeenpanoon liittyvän tiedon kokoamista ja analysointia sekä jatkokäyttöä siten, että sopimusvelvoitteet toteutuisivat jatkossa paremmin.

Seurannan tavoitteena on ylläpitää tietopohjaa vammaisten henkilöiden oikeuksien tilasta Suomessa. Seurantatiedon perusteella voidaan sanoa, miten vammaisten henkilöiden oikeudet kulloinkin toteutuvat muodollisesti ja tosiasiallisesti.

Ihmisoikeuskeskus kohdentaa seurantatiedon keruuta erityisesti kolmeen teemaan:

  • Edistyminen sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanossa
  • Puutteet sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanossa
  • Haasteet vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa

Seurantatiedon perusteella kehitetään ja kohdennetaan yhtä lailla Ihmisoikeuskeskuksen edistämistyötä kuin levitetään tietoa sopimusvelvoitteiden toimeenpanoon liittyvistä ongelmista sekä vammaisten henkilöiden kokemista oikeuksien loukkauksista muiden vammaiskentän toimijoiden ja laajemman yleisön tietoisuuteen.

Edistäminen - Ihmisoikeuskeskus

Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteiset edistämistehtävät ovat:

  • perus- ja ihmisoikeuksia koskevan tiedotuksen, kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen sekä näihin liittyvän yhteistyön edistäminen
  • aloitteiden sekä lausuntoja antaminen perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen

Ihmisoikeuskeskuksen toiminta on keskittynyt vahvasti perus- ja ihmisoikeuskasvatuksen edistämiseen ja siihen liittyvän koulutusmateriaalin tuottamiseen.

Vammaisyleissopimuksen toimeenpanon edistäminen linkittyy tähän toimintaan. Edistämistä toteutetaan myös tiedottamisen, tilaisuuksien, selvitysten, julkaisujen ja tutkimusten sekä aloitteiden ja lausuntojen kautta.

Suojelu - Eduskunnan oikeusasiamies

Eduskunnan oikeusasiamies toteuttaa vammaissopimuksen täytäntöönpanon suojelua lakisääteisessä valvontatehtävässään.

Perustuslain 109 §:n mukaan oikeusasiamiehen on valvottava, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muut julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi pykälässä todetaan, että tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n mukaan oikeusasiamiehellä on laillisuusvalvontaa suorittaessaan ja puutteita havaitessaan mahdollisuus saattaa valvottavan tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä taikka kiinnittää valvottavan huomiota hyvän hallintotavan vaatimuksiin tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin näkökohtiin.

Oikeusasiamiehen viranomaistoimintaan kohdistuva laillisuusvalvonta toteutuu suurelta osin kanteluiden kautta. Oikeusasiamies on toimivaltainen ottamaan asian tutkittavakseen myös omana aloitteena, ilman yksittäistä kantelua. Lisäksi oikeusasiamies toteuttaa valvontaa tekemällä tarkastuksia laillisuusvalvontansa piirissä oleviin kohteisiin. Vammaisyleissopimuksen suojelun näkökulmasta keskeisiä tarkastuskohteita ovat muun muassa vammaisten asumisyksiköt ja niistä erityisesti sellaiset kohteet, joissa on mahdollisuus rajoittaa esimerkiksi liikkumisvapautta.