Ihmisoikeuskeskus - biot

Nimi:

Sirpa Rautio

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Ihmisoikeuskeskuksen johtaja, Ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtaja.

Lyhyesti taustastani: 

Olen koulutukseltani oikeustieteen kandidaatti ja arvoltani varatuomari. Olen toiminut Ihmisoikeuskeskuksen johtajana vuodesta 2012. Kolmas kauteni alkoi 1.3.2020.

Olen Euroopan unionin perusoikeusviraston hallintoneuvoston puheenjohtaja heinäkuuhun 2020 saakka, jolloin 5 vuoden kauteni tulee täyteen. Olen edustanut Ihmisoikeuskeskusta ja Suomen kansallista ihmisoikeusinstituutiota Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkoston (ENNHRI) hallituksessa vuosina 2016-2019 ja vastaavan globaaliverkoston (GANHRI) hallituksessa samat vuodet. Toimin tällä hetkellä GANHRI:n vammaisten oikeuksien työryhmässä Ihmisoikeuskeskuksen edustajana.

Ennen vuotta 2012 ja paluutani Suomeen olin töissä Maailmanpankin pohjoismaisessa ihmisoikeusrahastossa Washingtonissa ja sitä ennen useissa kansainvälisissä järjestöissä ihmisoikeustehtävissä.

Olen ollut asiantuntija- ja johtotehtävissä YK:n pakolaisjärjestössä Varsovassa, YK:n entisen Jugoslavian kenttäoperaatiossa Sarajevossa, ETYJ:n ihmisoikeus- ja demokratiatoimistossa (ODIHR) Varsovassa, Euroopan Neuvoston Ihmisoikeusvaltuutetun toimistossa Strasbourgissa, EU:n oikeusvaltio-operaatiossa (EULEX) Kosovossa ja ETYJ:n vähemmistövaltuutetun (HCNM) toimistossa Haagissa. Nyt kuitenkin Suomessa jo yli 8 vuotta ja nautin työstäni, jossa voin hyödyntää kaikkea aiempaa kokemusta ja osaamista.  

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Perus- ja ihmisoikeudet laajasti yhteiskunnan eri näkökulmista; oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien suhde; kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ja ihmisoikeusjärjestelmän toimivuus; ihmisoikeudet osana turvallisuutta, kehitystä, konflikteja ja kriisejä.

Nimi:

Sanna Ahola

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa.

Lyhyesti taustastani: 

Olen koulutukseltani oikeustieteen kandidaatti. Työskentelin pitkään vammaisjärjestön juristina, sekä käytännön lakimiestehtävissä, että vaikuttamis- ja koulutustyössä. Sieltä siirryin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky –yksikköön erityisasiantuntijaksi. Keväästä 2019 olen toiminut vanhusten oikeuksien asiantuntijana Ihmisoikeuskeskuksessa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Minua kiinnostaa erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen eri ihmisten ja väestöryhmien elämässä. Sosiaaliset oikeudet ovat tässä yhteydessä tärkeitä, mutta niin ovat myös monet perinteiset kansalais- ja poliittiset oikeudet.

Huomaathan, että virheellinen koodi voi tehdä sivuston selaamisesta mahdotonta ja että HTML-osion sisällön osalta vastuu tietoturvasta on asiakkaalla. Emme tarjoa käyttötukea HTML-osion sisältöön. 1

Nimi:

Mikko Joronen

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa

Lyhyesti taustastani: 

Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri.

Olen työskennellyt perus- ja ihmisoikeuksien parissa koko työhistoriani ajan. Siirryin kahdeksan vuoden työrupeaman jälkeen Ihmisoikeusliitosta virkamieheksi ensin vähemmistövaltuutetun toimistoon, joka muutaman vuoden päästä laajeni yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoksi.

Vuodesta 2016 lähtien olen työskennellyt Ihmisoikeuskeskuksessa. 

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Virassani hoidan yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa lakisääteistä erityistehtävää liittyen YK:n vammaisyleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanon edistämiseen, suojeluun ja seurantaan. Erityisenä vastuualueenani on vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen, sopimusvelvoitteiden toimeenpanon kansallinen seuranta ja raportointi sekä vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen osallistaminen seurantamenettelyyn.

Työhistoriani aikana olen perehtynyt erityisesti yhdenvertaisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Huomaathan, että virheellinen koodi voi tehdä sivuston selaamisesta mahdotonta ja että HTML-osion sisällön osalta vastuu tietoturvasta on asiakkaalla. Emme tarjoa käyttötukea HTML-osion sisältöön. 1

Nimi:

Leena Leikas

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa. Johtajan sijainen. Ihmisoikeusvaltuuskunnan sihteeri, ENNHRIn Legal Working Groupin puheenjohtaja (2019-).

Lyhyesti taustastani: 

Olen oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija vuodesta 2012.

Tuomioistuimissa ja oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeudellisissa EU-kysymyksissä työskentelyn jälkeen siirryin ulkoministeriön oikeudelliselle osastolle (nyk. oikeuspalvelut) mm. valmistelemaan hallituksen vastineita EIT-valituksiin, osallistumaan sopimusneuvotteluihin ja työryhmiin niin EN:ssa kuin YK:ssakin sekä määräaikaisraportointiin. Kansainvälisissä tehtävissä olen työskennellyt juristina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja EU:n oikeusvaltio-operaatiossa (EULEX) Kosovossa Human Rights Review Panelin vastuu- ja valitusmekanismissa. Virkavapaalla työskentelin n. kolme vuotta Euroopan neuvoston sihteeristössä mm. perus- ja ihmisoikeusseurannan sekä kansallisten vähemmistöjen ja vammaisten henkilöiden oikeuksien asiantuntijana. Myös EU:n neuvoston oikeus- ja sisäasiat sekä EN:n tietosuojakysymykset ovat tulleet urani aikana tutuiksi.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Asiantuntemukseni kattaa erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien seurannan, kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän ja kansallisten ihmisoikeusrakenteiden sisällön ja niiden kehittämisen sekä näihin liittyvät työkalut ja toimijat. Erityisteemojen osalta osaamiseeni kuuluvat mm. vähemmistö- ja vähemmistökielikysymykset, alkuperäiskansaoikeudet, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvät teemat, vammaisten henkilöiden oikeudet sekä uusista teemoista turvallisuus, teknologia ja yksityisyys sekä ilmastokysymykset.

Huomaathan, että virheellinen koodi voi tehdä sivuston selaamisesta mahdotonta ja että HTML-osion sisällön osalta vastuu tietoturvasta on asiakkaalla. Emme tarjoa käyttötukea HTML-osion sisältöön. 1

Nimi:

Susan Villa

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa

Lyhyesti taustastani: 

Olen valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta. Luin pääaineenani kansainvälistä politiikkaa, jossa erikoistuin konfliktintutkimukseen. Tein pääopintojen ohessa myös toimittajatutkinnon.

Aloitin työt Ihmisoikeuskeskuksessa vuoden 2019 keväällä. Ennen nykyistä tehtävääni työskentelin asiantuntijana ja kirjoittajana omassa yrityksessäni. Työni liittyi myös tuolloin laajasti erilaisiin perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin, kuten kansainväliseen ihmisoikeuspolitiikkaan, yhdenvertaisuuteen ja yritysvastuuseen. Tein muun muassa selvityksiä, policy briefejä ja vaikuttamisstrategioita useille ministeriöille, järjestöille, yrityksille ja muille organisaatioille. Minulla on myös usean vuoden kokemus järjestötyöstä Ihmisoikeusliitossa, jossa toimin viestintäpäällikkönä ja määräaikaisena pääsihteerinä. Työurani alussa olin töissä esimerkiksi Konfliktintutkimuskeskuksessa Lähi-idän konfliktiin liittyvässä hankkeessa.

Kirjoittaminen ja journalismi ovat olleet kiinteä osa työelämääni sen kaikissa vaiheissa. Olen työskennellyt niin toimittajana, toimituspäällikkönä kuin päätoimittajanakin suomalaisissa ja kansainvälisissä medioissa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Työssäni seuraan tällä hetkellä erityisesti ikääntyneiden oikeuksia ja yritysten ihmisoikeusvastuuta. Olen kiinnostunut laajasti perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä, kuten kansainvälisestä ihmisoikeuspolitiikasta, ihmisoikeusjärjestelmästä, oikeusvaltiokysymyksistä, yritysvastuusta ja medianvapaudesta.

Huomaathan, että virheellinen koodi voi tehdä sivuston selaamisesta mahdotonta ja että HTML-osion sisällön osalta vastuu tietoturvasta on asiakkaalla. Emme tarjoa käyttötukea HTML-osion sisältöön. 1

Nimi:

Katariina Huhta

Vaikutan (paikassa/virassa):

Assistentti Ihmisoikeuskeskuksessa.

Lyhyesti taustastani: 

Olen koulutukseltani tradenomi ja johdon sihteeri. Työn Ihmisoikeuskeskuksessa aloitin keväällä 2019.

Olen aiemmin työskennellyt useissa ministeriöissä poliittisen johdon sihteerinä. Työ Ihmisoikeuskeskuksessa tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää jo olemassa olevaa osaamista ja verkostoja sekä luoda uusia.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Työni on aiemmin ollut melko käytännönläheistä mutta nyt IOK:ssa voin syventää substanssiosaamista perehtymällä mm. lasten oikeuksien toteutumiseen ja seurantaan. Muita vastuita Ihmisoikeuskeskuksessa ovat hallinnolliset asiat ja tilaisuuksien järjestämiseen osallistuminen.

Huomaathan, että virheellinen koodi voi tehdä sivuston selaamisesta mahdotonta ja että HTML-osion sisällön osalta vastuu tietoturvasta on asiakkaalla. Emme tarjoa käyttötukea HTML-osion sisältöön. 1

Nimi:

Emmi Kupiainen

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Avustava asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa.

Lyhyesti taustastani: 

Olen suorittanut kansainvälisen oikeuden Master of Laws (LL.M) -tutkinnon Edinburghin yliopistossa Skotlannissa, josta valmistuin marraskuussa 2019. Sitä ennen asuin Haagissa, jossa opiskelin kansainvälistä ja eurooppalaista oikeutta erikoistuen kansainväliseen julkisoikeuteen ja ihmisoikeuksiin. Aloitin työni Ihmisoikeuskeskuksessa toukokuussa 2020, eli olen porukan uusin jäsen. Työnkuvaani kuuluu laaja-alainen ihmisoikeuksien seuranta ja raportointi.

Aikaisemmin olen työskennellyt muun muassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa ja tehnyt itsenäisenä asiantuntijana projekteja Ihmisoikeuskeskukselle.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Minua kiinnostaa laaja-alaisesti kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän kansallisen toteutuksen ja toimeenpanon välineet. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisoikeuksiin niin Suomessa kuin globaalistikin.

Nimi: 

Maija Hirvi

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Avustava asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa

Lyhyesti taustastani: 

Koulutukseltani olen oikeustieteen maisteri Helsingin yliopistosta ja valmistuin kesällä 2020. Minulla on myös humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto pääaineenani ranskalainen filologia. Aloitin työt Ihmisoikeuskeskuksessa helmikuussa 2021 ja jo sitä ennen tein toimeksiannon kautta töitä Ihmisoikeuskeskukselle. Aiempaa kokemusta minulla on Euroopan neuvostosta, Suomen suurlähetystöstä Brysselistä, sisäministeriön maahanmuutto-osastolta sekä eduskunnan kanslian sisäisestä tietopalvelusta. Taustaani kuuluu myös vaihto-opiskelu Geneven yliopistossa Sveitsissä ja ranskan ja espanjan kielten opettaminen tuntiopettajana koulussa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Ihmisoikeuskeskuksessa työskentelen oikeusvaltion ja siihen liittyvien kysymysten parissa niin kotimaisesti kuin kansainvälisen yhteistyönkin kautta. Tehtäviini kuuluu myös maahanmuuton seuranta. Näiden lisäksi minua kiinnostavat muun muassa perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen yhteiskunnassa, ihmisoikeuksien turvaaminen terrorismintorjunnassa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö sekä perus- ja ihmisoikeuskoulutus.