Mänskliga rättigheterna för oss alla


De mänskliga rättigheterna tillkommer alla människor. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna ligger till grund för människorättsarbetet. Enligt förklaringen är alla människor födda fria och lika i värde och rättigheter

Människorättscentret är ett självständigt och oavhängigt expertorgan, vars uppgift är att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna och att öka samarbetet och informationsutbytet mellan olika aktörer.