Ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta

på svenska     in English

Eduskunnan oikeusasiamiehen lista - 10 keskeistä ihmisoikeusongelmaa Suomessa

Eduskunnan oikeusasiamies on vuodesta 2013 laatinut 10-kohtaisen listan yleisimmistä ihmisoikeusongelmista, jotka tulevat toistuvasti esiin oikeusasiamiehelle tehdyissä kanteluissa. Lista ei kata kaikkia ongelma-alueita. Monista teemoista ei oikeusasiamiehelle tule lainkaan kanteluita, vaikka ongelmia olisikin.

1. Puutteet vanhusten oloissa ja kohtelussa

2. Puutteet lastensuojelussa ja lapsiasioiden käsittelyssä

3. Puutteet vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa

4. Laitoksissa olevien henkilöiden itsemääräämisoikeutta loukkaavat rajoittamiskäytännöt

5. Ongelmat ulkomaalaisten säilöönotossa ja oikeusavussa sekä ns. paperittomien turvattomuus

6. Epäkohdat vankien ja tutkintavankien oloissa ja kohtelussa

7. Puutteet riittävien terveyspalveluiden saatavuudessa

8. Puutteet perusopetuksen oppimisympäristössä

9. Pitkät oikeusprosessit ja puutteet tuomioistuinten rakenteellisessa riippumattomuudessa

10. Puutteet perus- ja ihmisoikeusloukkausten ennaltaehkäisyssä ja hyvittämisessä

 

Lähde: Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2016, s. 119.

 

Mitä on seuranta?

Seuranta luo ja ylläpitää tietopohjaa perus- ja ihmisoikeuksien tilasta Suomessa.

Seurannalla identifioidaan puutteita perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa.

 

Miten Ihmisoikeuskeskus seuraa ihmisoikeuksien toteutumista?

kartoittamalla seurantatarpeet sekä luotettavat ja riippumattomat tiedonlähteet

seuraamalla jatkuvasti valittuja teemoja ja seurantakohteita

laatimalla omia selvityksiä ja raportteja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ja mahdollisista ongelmakohdista ja rakenteiden muutostarpeista

osallistumalla kansainväliseen määräaikaisraportointiin ja kansalliseen PIO-työhön tuottamalla riippumatonta ja puolueetonta tietoa lainkäyttö- ja valvontaelimille, lainsäädäntötyön tueksi ja PIO-keskusteluun yleisesti

edistämällä tietoisuutta eri lainkäyttö- ja valvontaelinten Suomelle antamien suositusten ja ratkaisujen sisällöstä ja kansallisesta täytäntöönpanosta

osallistamalla kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä PIO-työhön

kouluttamalla yhteiskunnan toimijoita perus- ja ihmisoikeuksista

tiedottamalla ajankohtaisista PIO-teemoista, seurannan prosesseista ja sisällöstä kohdennetusti

 

Mitä seurantatiedolla tehdään?

Seurantatiedon avulla kohdennetaan strategista suunnittelua ja priorisoidaan toimenpiteitä.

Seurantatieto toimii perustana Ihmisoikeuskeskuksen toimenpiteille (aloitteet, lausunnot, ml. määräaikaisraportointi) perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi.

Seurantatiedon puute jostain aihealueesta voi antaa aihetta oman selvityksen tekemiseen tiedon saamiseksi.

Seurantatiedon avulla arvioidaan eri toimijoiden toimenpiteiden ja politiikkatoimien sekä toimenpideohjelmien vaikutuksia yksilön oikeuksien toteutumiselle.

Ihmisoikeuskeskuksen seurantatyön prioriteetit vuonna 2018

Ihmisoikeuskeskus kiinnittää erityistä huomiota niihin teemoihin tai oikeuksiin, joiden toteutumisen edistämistä ja seurantaa varten ei ole olemassa omaa erityisvaltuutettua tai muuta valvojaa.

Ihmisoikeuskeskus seuraa erityisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien henkilöiden, ml. maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumista ja tekee niistä tarvittaessa myös omia selvityksiä.

Moniperustainen syrjintä pyritään huomiomaan seurannassa.

Kansallisen PIO-toimintaohjelman täytäntöönpanoa seurataan valittujen teemojen osalta riippumattomana PIO-verkoston asiantuntijana. Ihmisoikeuskeskus seuraa erityisesti PIO-kasvatuksen- ja -koulutuksen toteutumista.

PIO-toimintaohjelman ulkopuolelle jääneitä tärkeitä aihealueita, kuten ns. translain uudistamista seurataan.

Naisiin kohdistuva väkivalta on ajankohtainen teema vuonna 2018 (Istanbulin-sopimuksen ja CEDAW-sopimuksen määräaikaisraportointi vuoden 2018 aikana).

Alkuperäiskansojen ja vähemmistöjen oikeudet, ml. kielelliset oikeudet, ovat ajankohtaisia teemoja sekä kansainvälisen sopimusvalvonnan että kotimaisten lainsäädäntöhankkeiden näkökulmasta.

Ihmisoikeuskeskus toteuttaa vuosina 2018-2019 yhteistyössä oikeusministeriön ja Euroopan perusoikeusviraston kanssa kansallisen perusoikeusbarometrin, jolla selvitetään yleistä tietämystä Suomen perusoikeuksista, käsityksiä eri oikeuksien tärkeydestä ja kokemuksia niiden toteutumisesta arjessa.