Uutisia

[1-100] [101-117]
Ihmisoikeuskeskus antoi kesäkuussa 2017 oma-aloitteisen lausunnon kiinnittääksen hallituksen huomiota muutamiin UPR-suosituksissa esille nousseisiin teemoihin.
Ihmisoikeuskeskuksen johtaja, varatuomari Sirpa Rautio valittiin 19.5.2017 Wienissä sijaitsevan EU:n perusoikeusviraston (FRA) hallintoneuvoston (Management Board) puheenjohtajaksi 13.7.2017 alkaen.
Ihmisoikeuskeskus toimittanut STM:lle tiedoksi VIOK:in esityksen vammaisten osallistamisesta sekä oman vastauksensa VIOK:ille.
Katsauksen aiheita ovat muun muassa:
Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2016 on julkaistu keskuksen verkkosivuilla
Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa käsitelleestä seminaarista on nyt saatavilla tallenne.
Ihmisoikeuskeskus lausui YK:n rotusyrjinnän vastaiselle komitealle (CERD) ja osallistui Suomen kuulemistilaisuuteen 25.-26.4.2017
Ihmisoikeuskeskus on tuottanut uuden videoidun kokonaisuuden perus- ja ihmisoikeuksista.
Ihmisoikeuskeskus on julkaissut selvityksen vammaisten henkilöiden pääsystä oikeuksiinsa. Selvityksen mukaan vammaisten henkilöiden oikeudet eivät toteudu Suomessa asianmukaisella tavalla. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus astuu Suomen osalta voimaan tänään.
Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2015 on julkaistu keskuksen verkkosivuilla.
Ihmisoikeuskeskus toteuttaa ensimmäistä kertaa selvityksen Suomessa eri tieteenaloilla tehtävästä perus- ja ihmisoikeustutkimuksesta. Kaikkien Suomen tutkijoiden, joiden tutkimus liittyy perus- ja ihmisoikeuksiin, toivotaan vastaavan verkkokyselyyn.
Ihmisoikeuskeskus on julkaissut ihmisoikeustoimintaohjelmia koskevan vihkosen. Julkaisussa käsitellään myös Suomen kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa.
Ihmisoikeuskeskus on julkaissut internetsivuillaan ihmisoikeussanaston. Sanastoon on koottu otos ihmisoikeuksiin sekä erityisesti ihmisoikeussopimuksiin ja niiden valvontajärjestelmiin liittyvistä termeistä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Joidenkin sanojen taustaa ja merkitystä on avattu lyhyillä selityksillä.
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti (PYVI) täyttää 30 vuotta ja järjestää sen kunniaksi juhlaseminaarin perus- ja ihmisoikeustutkimuksesta yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa.
Ihmisoikeuskeskus vastasi toukokuussa 2015 Opetushallituksen avoimeen verkkokyselyyn lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. IOK:n vastaus keskittyy opetussuunnitelman perusteiden yleiseen osaan.
Ihmisoikeuskeskus antoi 21.8.2015 oma-aloitteisen lausunnon oikeusministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyvästä koulutustyöryhmän mietinnöstä tuomareiden koulutuksen kehittämiseksi.
Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuilta löytyvät nyt seuraavat julkaisut ja asiakirjat: KP- ja TSS-sopimusten sisältämät ehdottomat oikeudet, Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 sekä kansallisen ihmisoikeusinstituution toiminnallinen strategia
Ihmisoikeuskeskuksen johtaja, varatuomari Sirpa Rautio on nimitetty EU:n perusoikeusviraston (FRA) hallintoneuvoston jäseneksi. Rautio toimii hallintoneuvostossa itsenäisenä asiantuntijana.
Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus vuodelta 2014 on julkaistu Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuilla Julkaisut-osiossa.
Ihmisoikeuskeskus järjesti maanantaina 25.5.2015 Pikkuparlamentissa ihmisoikeusvaltuuskunnan työpajan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksesta. Tilaisuudessa perehdyttiin sopimuksen edistämis-, suojelu- ja seurantatyöhön.
Ihmisoikeuskeskus kerää parhaillaan tietoa Suomessa tapahtuvasta ihmisoikeuskasvatuksesta ja -koulutuksesta sekä alan toimijoista, hankkeista, materiaaleista ja metodeista.
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä toimivassa Ihmisoikeuskeskuksessa on avoinna korkeakouluharjoittelijan tehtävä syksyllä 2015.
Ihmisoikeuskeskus antoi 7.4.2015 oma-aloitteisesti lausunnon uutta varhaiskasvatuslakia koskevan hallituksen esityksen luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriölle.
Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusselontekoa koskevat lausunnot valiokunnille on nyt julkaistu keskuksen verkkosivuilla.
Eduskunta hyväksyi eilen YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan. Päätöksen mukaan sopimus ratifioidaan kuitenkin vasta sitten, kun kansallinen lainsäädäntö on sopimuksen mukainen ja vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta koskeva laki saadaan valmiiksi.
Ihmisoikeuskeskus antoi 20.2.2015 lausunnon osallistumisoikeuksien toteutumisesta Suomessa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle.
Ihmisoikeuskeskus antoi 17.2.2015 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä (HE 284/2014 vp) eduskunnalle vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta. Ihmisoikeuskeskus oli myös valiokunnan kuultavana 18.2.2015.
Ihmisoikeuskeskus antoi 3.11.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (nk. Istanbulin sopimus) hyväksymisestä.
Ihmisoikeuskeskus julkaisi 14.2.2014 kansallisen selvityksen ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen toteutumisesta Suomessa. Selvityksen vuosipäivänä Ihmisoikeuskeskus muistuttaa ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen systemaattisen toimeenpanon välttämättömyydestä. Perus- ja ihmisoikeudet tulee sisällyttää kaikkeen kasvatukseen ja koulutukseen.
Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle on myönnetty korkein mahdollinen, eli A-status. Asia varmistui joulukuun lopussa, kun kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälisen koordinaatiokomitean (ICC) päätös vahvistui.
Ihmisoikeuskeskus antoi 15.10.2014 eduskunnan hallintovaliokunnalle lausunnon, joka koskee kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomusta 2014.
Ihmisoikeuskeskus järjestää näyttelyn eduskunnan kirjastossa 10.12.-19.12.2014.
Ihmisoikeuskeskus antoi 4.11.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä (HE 111/2014 vp).
Tiivistelmä Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomuksesta 2013 sekä ihmisoikeusvaltuuskunnan ihmisoikeuskasvatusta koskevat suositukset on nyt julkaistu pohjoissaameksi.
Human Rights Centre's Annual Report 2013 is now available in English.
Ihmisoikeuskeskus on antanut 22.10.2014 oikeusministeriölle lausunnon viittomakielilakia valmistelleen työryhmän mietinnöstä ja siihen sisältyvästä ehdotuksesta hallituksen esitykseksi.
Ihmisoikeuskeskus (IOK) on antanut lausunnon perusteluonnoksista, jotka koskevat vuonna 2016 voimaantulevaa perusopetuksen opetussuunnitelmaa.
Ihmisoikeuskeskus on tarjonnut Helsingin Sanomiin ihmisoikeuskasvatusta lukiokoulutuksessa koskevan kommentin. Kommentti liittyy Outi Raunio-Hannulan katsomusopetusta käsittelevään mielipidekirjoitukseen (HS 22.9.).
Ihmisoikeuskeskus antoi tänään sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2002) muuttamista.
Ihmisoikeuskeskus esittää ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen sisällyttämistä osaksi valtioiden yleismaailmallista määräaikaistarkastelua (UPR) YK:n ihmisoikeusneuvostossa
UPR (yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu) on YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Hallitus antaa vuoden 2014 aikana vapaaehtoisen välikausiraportin Suomen toisessa UPR-tarkastelussa saamien suositusten täytäntöönpanosta. Ihmisoikeuskeskus on toimittanut ulkoasiainministeriölle lausunnon, joka liitetään osaksi välikausikausiraporttia.
Ihmisoikeuskeskukselle on tehty tilauksesta opinnäytetyö, joka valmistui toukokuussa 2014. Opinnäytetyö liittyy Ihmisoikeuskeskuksen alaisen ihmisoikeusvaltuuskunnan toimikauden 2012–2016 läpileikkaavaan teemaan ”pääsy oikeuksiin”.
Ihmisoikeuskeskus järjesti 21.5.2014 seminaarin YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen artiklasta 33 – oikeuksien ja sopimuksen edistäminen, täytäntöönpano ja seuranta. Tilaisuuteen osallistui noin 90 henkeä Suomesta ja eri puolilta Eurooppaa.
Ihmisoikeuskeskuksen videolla kerrotaan lyhyesti perus- ja ihmisoikeuksista. Lisäksi videolla nähdään kolme tapausta, jotka kuvaavat perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa.
Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS) on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2016. Ihmisoikeuskeskus kommentoi viime viikolla perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta ihmisoikeuskasvatuksen näkökulmasta.
Ihmisoikeuskeskus on tänään kommentoinut YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston luonnosta toimintasuunnitelmaksi maailman ihmisoikeuskoulutusohjelman kolmanneksi vaiheeksi vuosille 2015-2019.
IOK:n ma. johtaja Kristiina Kouros oli asiantuntijana kuultavana eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistusehdotuksista.
Ihmisoikeuskeskuksen järjestämä seminaari vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta täydentyy yhdellä puhujalla. Martha Stickings saapuu esittelemään FRA:n tuoreen raportin tuloksia.