Vanhusten ja vammaisten henkilöiden oikeudet

Vanhukset ja vammaiset tarvitsevat sote-palveluita myös poikkeusoloissa

Iäkkäiden ja vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksista on huolehdittava myös koronavirustilanteessa. Useat iäkkäät ja vammaiset ihmiset tarvitsevat sosiaali- ja/tai terveyspalveluja jatkuvasti. Koronavirustilanteessa huolta herättää paitsi itse virus, myös se, miten palvelut poikkeustilanteessa toimivat.

Perustuslain mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.

Monet Suomen ratifioimat ihmisoikeussopimukset edellyttävät sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä vammaisille ja iäkkäille henkilöille. Näistä esimerkkeinä yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja.

Etenkin muiden apua arjessaan tarvitsevien oikeuksista huolehdittava

Perusoikeuksista voidaan säätää lailla tai laissa erityisestä syystä säädetyn ja soveltamisalaltaan täsmällisesti rajatun valtuuden nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin muiden kansakuntaa vakavasti uhkaavien, laissa säädettyjen poikkeusolojen aikana ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia.

Valtioneuvosto antoi valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset eduskunnalle 17.3.2020. Osa niistä koskee sosiaali- ja terveyspalveluja:

  • Valtioneuvoston asetus (125/2020) valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
  • Valtioneuvoston asetus (124/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi
  • Valtioneuvoston asetus (127/2020) kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista
  • Valtioneuvoston asetus (128/2020) väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

On tärkeä muistaa, että muilta osin velvoitteet eivät ole muuttuneet ja että poikkeusoloissa on erityisen tärkeää huolehtia niiden ihmisten oikeuksista, jotka tarvitsevat muiden henkilöiden apua.

Vammaisyleissopimus edellyttääkin, että sopimuspuolet toteuttavat kansainväliseen oikeuteen perustuvien velvoitteidensa mukaisesti (mukaan lukien kansainvälinen humanitaarinen oikeus ja ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen oikeus) kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen vammaisten henkilöiden suojelun ja turvallisuuden vaaratilanteissa (mukaan lukien aseelliset selkkaukset, humanitaariset hätätilat ja luonnonkatastrofit).

Järjestöjen ja asiantuntijoiden kannanottoja vammaisten ihmisten ja vanhusten huomioimisesta poikkeustilanteessa:

VANE: Vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioiminen koronavirustilanteessa

ETENE: Sosiaali- ja terveysalan eettiset periaatteet ovat voimassa myös poikkeusoloissa

Invalidiliitto: Vammaisten ihmisoikeuksista huolehdittava poikkeusoloissakin

Kynnys: Vammaisuus ei voi olla tehohoidon eväämisen peruste

Saamelaiskäräjät: Saamelaiskäräjät vetoaa Suomen sisäisen liikkumisen rajoittamiseksi

Perustuslakiblogi, Jukka Kumpuvuori & Martin Scheinin: Vammaisoikeudet turvattava myös koronapandemian aikana

YK: COVID-19 Outbreak and Persons with Disabilities

HelpAge International: WHO must issue clearer guidelines on the needs of older people

Oliver Lewis: Disability, coronavirus and international human rights

YK: COVID-19 and the RIghts of Persons with Disabilities: Guidance

YK: The Impact of COVID-19 on older persons

WHO: Disability considerations during the COVID-19 outbreak

Vammaisfoorumi ry on kerännyt jäsenjärjestöiltään keskeisimpiä epäkohtia, ongelmia ja huolenaiheita liittyen koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen:

Vammaisten ihmisten oikeudet ja niiden toteutuminen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Yhdenvertainen tiedonsaanti turvattava

Yhdenvertainen tiedonsaanti on tärkeä turvata erityisesti poikkeusoloissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut tietoa saavutettavasta ja monikielisestä koronavirustiedosta muun muassa eri vammaryhmien tarpeisiin: 

STM: Saavutettavaa koronavirusviestintää

Saamelaiskäräjien sivuilla on koottuna koronavirukseen liittyvää tietoa saamen kielillä:

Saamelaiskäräjät: Tietoa koronaviruksesta saamen kielillä

Ohjeita tiedotukseen viittomakielillä ja viittomakielistä tietoa koronaviruksesta:

VNK: Suositus viittomakielten käytöstä

Kuurojen liitto: Päivittyvää tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronatilanteesta ääni- ja pistekirjoitusversiona:

NKL: Ko­ro­na­kir­je ää­ni- ja pis­te­kir­joi­tus­ver­sioi­na

Koristekuva.