YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: An Introduction (Danish Institute for Human Rights)


YK:n oppaita yritysvastuuperiaatteistaKansainvälisistä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista ohjeistuksista keskeisimmät ovat YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet.

Periaatteet rakentuvat kolmelle pilarille:

1 Valtion velvollisuus suojella ihmisoikeuksia

  • Valtioiden on kansallisella tasolla huolehdittava siitä, että yritystoimintaa säätelevä lainsäädäntö turvaa ihmisoikeuksien toteutumisen, ja valtiot vastaavat siitä, että lainsäädäntö myös käytännössä toteutuu.​​

2 Yritysten vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia

  • Yritysten tulee välttää loukkaamasta ihmisoikeuksia omassa toiminnassaan.

  • Vastuu ulottuu myös liikesuhteisiin.

  • Yritysten edellytetään täyttävän nk. huolellisuusvaatimuksen (due diligence) varmistaessaan, ettei niiden toiminnassa loukata ihmisoikeuksia.

3 Ihmisoikeusloukkausten uhrien mahdollisuus saada suojelua ja hyvitystä

  • Vastuullisia tahoja ovat sekä valtiot että yritykset.
  • Pitää sisällään sekä oikeusturvamekanismit että muut mahdolliset hyvitysjärjestelmät.
  • Olennaisena vaatimuksena on, että järjestelmät ovat uhrien näkökulmasta helposti saavutettavia ja tehokkaita.

Kansallinen toimeenpanosuunnitelma periaateiden toteuttamiseksi

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden ajatuksena on, että kukin jäsenvaltio toimeenpanee periaatteet kansallisesti. Suomen hallitus hyväksyi periaatteiden kansallisen toimeenpanosuunnitelman vuonna 2014. 

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansallinen toimeenpanosuunnitelma

Tanskan ihmisoikeusinstituutti The Danish Institue for Human Rights ylläpitää sivustoa, jossa voi seurata, missä maissa on jo tehty kansallinen toimintasuunnitelma tai missä sellainen on suunnitteilla.

National Action Plans on Business and Human Rights