Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (1966)

Päivitetty 14.6.2024

International Covenant on Civil and Political Rights  (ICCPR)

Suomen osalta voimaan 23.3.1976 (SopS 7-8/1976).

KP-sopimuksen teksti suomeksi (Finlex)

Täytäntöönpanoa valvoo ihmisoikeuskomitea.

Raportointivelvollisuus (40 artikla): komitean määrittämänä ajankohtana, käytännössä joka neljäs vuosi.

Suomi on hyväksynyt yksinkertaistetun raportointimenettelyn vuonna 2016. Raportti tehdään komitean toimittaman asialistan perusteella (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR).

Sopimuksen tavoite

Yleissopimus sisältää säännöksiä muun muassa sanan-, yhdistymis- ja uskonnonvapaudesta sekä esimerkiksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kriteereistä sekä yleisen syrjintäkiellon, vähimmäiskriteerit kuolemanrangaistuksen käytölle sekä säännöksen vähemmistöihin kuuluvien oikeuksista.

Määräaikaisraportointi

Hallituksen 7. raportti annettiin ajoissa 2.4.2020

Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 23.3.2021 (CCPR/C/FIN/CO/7) ja julkaistiin 3.5.2021.

Suomi raportoi loppupäätelmien kappaleiden 15 (vihapuhe ja viharikokset), 19 (naisiin kohdistuva väkivalta) ja 43 (saamelaisten oikeudet) täytäntöönpanosta 3/2023. Komitea antoi huomionsa näiden nopeutettuun seurantaan nostettujen suositusten täytäntöönpanosta 5.4.2024.

Komitea toimittaa seuraavan LOIPR-asiakirjan 2027. Raportin määräaika on 2028 ja kuuleminen tapahtuu 2029.

Suomen aikaisemmat raportit (YK:n sivulla)

Suomen aiemmin saamat suositukset  (YK:n sivulla)

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Toimitetun tiedon tulee olla:

  • yksilöityä
  • luotettavaa
  • mahdollisimman objektiivista

Järjestöjen varjoraporttien tulisi mahdollisuuksien mukaan noudattaa hallituksen raportin muotoa.

Raportista/lausunnosta tulee käydä ilmi tiedon toimittaja, nimettömiä tietoja ei huomioida. Raportin/lausunnon kielen tulee olla asiallista.

Annetun tiedon tulee olla relevanttia komitean toimivaltaan nähden ja liittyä kyseisen valtion määräaikaisraportin tutkimiseen.

Asiakirjassa ei tule mainita uhrien nimiä, ellei tieto koske julkista asiaa tai sen julkaiseminen tapahtuu uhrin tai hänen perheensä luvalla.

Ihmisoikeuskomitealle toimitetut raportit ja lausunnot

ohje 

Lausunnot tulee toimittaa englanniksi.

Aineisto raportin käsittelyä varten tulee toimittaa viimeistään xxxxx

Aineiston tulee olla enintään 10.000 sanaa (n. 15 sivua). 

Aineisto toimitetaan SÄHKÖISESTI (ainoastaan) kaikkiin kolmeen allaolevaan osoitteeseen

Gabriella Habtom (Secretary of the Human Rights Committee): ghabtom@ohchr.org

Cherry Rosniansky (Programme Assistant of the Human Rights Committee): crosniansky@ohchr.org

Komitean yleispostilaatikko:ccpr@ohchr.org

Ilmoittauminen on-line- kuulemistilaisuuteen xxxxx

Lisätietoa kansalaisjärjestöjen osallistumisesta: www.ccprcentre.org

Ihmisoikeuskomitean verkkosivu

Yksinkertaistettu raportointimenettely

YK:n ihmisoikeuskomitea on vuoden 2020 alusta siirtynyt pysyvästi yksinkertaistettuun raportointimenettelyyn ja tehnyt kalenterin viiden vuoden raportointisykleille. 


Simplified reporting procedureStandard reporting procedure
Year 1List of issues prior to reportingPeriodic report
Year 2Replies to list of issues prior to reportingList of issues and
Replies to list of issues
Year 3Periodic review (if needed, in the absence of replies)Periodic review (if needed, in the
absence of report and/or
replies to the list of issues)
Year 4

Year 5Follow-up on concluding observationsFollow-up on concluding observations

Lisäksi komitea on tehnyt 8 vuoden työohjelman, jossa näkyy maiden käsittelyaikataulu. Suomi on mukana ensimmäisten käsiteltävien joukossa vuonna 2020. Vuosi 2020 on Suomelle ylläolevan aikataulutuksen Year 2 (vastausten määräaika 4/2020 sekä Year 3 (kuuleminen 12.10.-6.11. istunnossa).

Lisätietoa