PIO-toimintaohjelma 2012-2013

Ensimmäinen kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2012-2013

Valtioneuvosto hyväksyi ensimmäisen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman ja sen 67 hanketta 22.3.2012.

Toimintaohjelman valmistelu perustui pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan.

Toimintaohjelma jakautuu kahteen osaan.

Yleisessä osassa käydään läpi:

 • toimintaohjelman tavoitteet
 • seurannan ja arvioinnin järjestäminen
 • perus- ja ihmisoikeusrakenteet yleisesti
 • seurantaindikaattoreiden merkitys

Erityisessä osassa:

 • tunnistetaan Suomen keskeisiä ihmisoikeushaasteita
 • tehdään yleisiä linjauksia oikeuksien tehokkaan toteutumisen turvaamiseksi
 • listataan 67 toimintaohjelmahanketta

Perus-ja ihmisoikeustoimintaohjelma suomeksi

Toimintaohjelman täytäntöönpanon seuranta ja tulosten arviointi

Toimintaohjelman yleisestä seurannasta vastasi valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto (PIO-verkosto).

Vastuu yksittäisten toimintaohjelmahankkeiden täytäntöönpanosta oli ministeriöillä.

Perus- ja ihmisoikeustoimijoiden paneeli osallistui toimintaohjelman seurantaan.

Lisätietoa toimintaohjelman täytäntöönpanon seurannasta

Perus- ja ihmisoikeustoimijoiden paneelin loppulausunto toimintaohjelman täytäntöönpanosta sekä suositukset jatkoa varten 22.1.2014

Toimintaohjelman ulkopuolinen arviointi

Oikeusministeriö teetti tarjouskilpailun perusteella Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun julkisoikeuden tutkimusryhmällä arvioinnin toimintaohjelman täytäntöönpanosta. Arviointi julkaistiin 31.3.2014.

Arviointiraportissa

 • todetaan, että toimintaohjelma on ollut merkittävä askel kansallisen ihmisoikeusarkkitehtuurin kehittämisessä
 • suositellaan toimintaohjelman muodossa tehtävän työn jatkamista seuraavalla hallituskaudella.
 • huomoidaan, että toimintaohjelman valmistelutyössä kansallisen ihmisoikeuspolitiikan yhteisvalmistelu valtioneuvoston verkoston ja kansalaisyhteiskuntaa edustavan paneelin kesken muodostui merkittäväksi uudeksi hallinnolliseksi innovaatioksi. Tätä yhteisvalmisteluun perustuvaa mallia ehdotetaan käytettävän myös seuraavan toimintaohjelman valmistelussa.
 • arvostellaan sitä, että eduskunnan toivoma ja vielä asettamispäätöksessä mainittu tavoite kansallisten ihmisoikeuspoliittisten painopisteidenmäärittelystä ei toteutunut toimintaohjelmassa.
 • todetaan, että keskittyminen tiettyihin tärkeisiin ihmisoikeusteemoihin edistäisi paremmin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen tavoitetta kuin valittu varsin hajanainen joukko hankkeita.
 • esitetään, että tulevan toimintaohjelman valmistelu on vahvemmin yhteydessä hallitusohjelmaan ja valtion talousarvioon.
 • ehdotetaan, että toimintaohjelman rakennetta selkeytetään elämänaluemallin avulla.
 • nostetaan esille tarve käyttää yliopistollista tutkimusta ihmisoikeuspoliittisten painopisteiden määrittelyssä.
 • kehotetaan, että  Perus- ja hmisoikeustoimintaohjelman ja ihmisoikeuspoliittisen selonteon suhdetta selkeytettäisiin.
 • suosittellaan, että nykyisiä hajanaisia ja resursseiltaan heikkoja kansallisia ihmisoikeusrakenteita vahvistetaisiin.

Lue koko arviointiraportti tästä