Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus (1995)

Päivitetty 6.2.2024

Framework Convention for the Protection of National Minorities

Suomen osalta voimaan 1.2.1998 (SopS 1-2/1998).

Täytäntöönpanoa valvoo neuvoa-antava komitea yhdessä ministerikomitean kanssa.

Raportointivelvollisuus (25 artikla): joka viides vuosi ja ministerikomitean pyynnöstä.

Sopimuksen tavoite

Puiteyleissopimuksessa määritellään ohjelmaluonteisin normein ne periaatteet, jotka velvoittavat sopimusvaltioita omalla alueellaan suojelemaan kansallisia vähemmistöjä. Sopimusvaltiot sitoutuvat mm. noudattamaan syrjinnän kiellon ja yhdenvertaisuuden periaatetta sekä monin eri tavoin tukemaan vähemmistökulttuurien ylläpitämistä ja kehittymistä. 

Suomi raportoi sopimuksen täytäntöönpanosta kansallisiksi vähemmistöiksi katsottavien ryhmien osalta. Näitä ovat ruotsinkieliset, saamelaiset, romanit, tataarit, juutalaiset, karjalankieliset, venäjänkieliset ja viittomakieliset.

Suomen kuudes määräaikaisraportti annettiin komitealle 27.3.2023  (ACFC/SR/VI(2023)002). 

Neuvoa-antavan komitean kuudennen valvontakierroksen maavierailu Suomeen järjestetään 15.-19.4.2024. 

Määräaika aineiston toimittamiselle 6. raportin käsittelyyn on pe 1.3.2024. Aineisto tulee toimittaa osoitteeseen minorities.fcnm@coe.int⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

*

Edellisellä kierroksella Suomen kommentit  komitean luottamuksellisesta raportista (Opinion) annettiin 18.4.2019. Suomen kommentit julkaistavaksi viidenteen raporttiin toimitettiin 17.10.2019 (GVT/COM/V(2019)001). Komitean raportti (Opinion) julkaistiin 31.10.2019 (ACFC/OP/V(2019)001). 

Ministerikomitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 12.2.2020 (CM/ResCMN(2020)1).

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Määräaika 6. kierroksen osallistumiseen on pe 1.3.2024.

Lue lisää järjestöjen osallistumisesta puiteyleissopimuksen raportointiin 
https://www.coe.int/en/web/minorities/role-of-ngos