EN- Kansalliset vähemmistöt

Päivitetty 26.7.2021

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus (1995)

Framework Convention for the Protection of National Minorities

Suomen osalta voimaan 1.2.1998 (SopS 1-2/1998).

Täytäntöönpanoa valvoo neuvoa-antava komitea yhdessä ministerikomitean kanssa.

Raportointivelvollisuus (25 artikla): joka viides vuosi ja ministerikomitean pyynnöstä.

Suomen viides määräaikaisraportti annettiin 1.2.2019 (ACFC/SR/V(2019)004). 

Neuvoa-antavan komitean viidennen valvontakierroksen maavierailu Suomeen oli 18.-22.3.2019. 

Suomen kommentit  komitean luottamuksellisesta raportista (Opinion) annettiin 18.4.2019. Suomen kommentit julkaistavaksi viidenteen 
raporttiin toimitettiin 17.10.2019 (GVT/COM/V(2019)001). Komitean raportti (Opinion) julkaistiin 31.10.2019 (ACFC/OP/V(2019)001). 

Ministerikomitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 12.2.2020 (CM/ResCMN(2020)1).

Suomen 6. raportin määräaika on 1.3.2023.

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Lue lisää järjestöjen osallistumisesta puiteyleissopimuksen raportointiin 
https://www.coe.int/en/web/minorities/role-of-ngos