Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 

Mikä toimintaohjelma?

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on katsonut, että perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen systemaattiseksi edistämiseksi on tarpeellista, että joka hallituskaudella laaditaan perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma (PIO-toimintaohjelma). 

Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman tavoitteena on edistää perustuslain 22 §:ssä säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Toimintaohjelman toimenpiteillä pyritään puuttumaan havaittuihin perus- ja ihmisoikeusongelmiin ja täydentämään eri politiikkasektoreilla tehtävää perus- ja ihmisoikeuksia edistävää työtä.

Ensimmäinen toimintaohjelma laadittiin vuosille 2012-2013. Uusin, järjestyksessä kolmas toimintaohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä kesäkuussa 2021 vuosille 2020-2023.

PIO-ohjelman oikeudellinen perusta

PIO-ohjelman oikeudellisen perustan muodostavat:

  • perustuslaissa turvatut perusoikeudet
  • Suomen ratifioimat kansainväliset ja alueelliset ihmisoikeussopimukset
  • Euroopan unionin perusoikeuskirja

PIO-ohjelman valmistelu

PIO-ohjelman valmistelussa huomioidaan erityisesti:

  • valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon linjaukset
  • kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelinten Suomelle antamat suositukset
  • hallitusohjelman linjaukset
  • ylimpien laillisuusvalvojien ja erityisvaltuutettujen näkemykset
  • kansalaisjärjestöjen esittämät huolenaiheet.

Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto

Oikeusministeriö on asettanut valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston (PIO-verkosto). Verkosto valmistelee kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman ja seuraa sen toimeenpanoa.

Verkostossa on edustaja kaikista ministeriöistä sekä asiantuntijat oikeuskanslerinvirastosta, eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta sekä Ihmisoikeuskeskuksesta. Verkoston puheenjohtajana toimii oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston päällikkö.

Verkoston tarkoitus on vahvistaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Se seuraa Suomen perus- ja ihmisoikeustilannetta, Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kansallista täytäntöönpanoa sekä valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeuspolitiikan toimeenpanoa.

PIO-verkosto vahvistaa valtioneuvoston sisäistä koordinaatiota ja vuoropuhelua PIO-asioissa sekä käynnistää selvitys- ja kehittämishankkeita, joiden tarkoituksena on tuottaa tietoa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa.