Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017-2019

Mikä toimintaohjelma?

Suomen toinen kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019 (PIO-ohjelma) hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 16.2.2017.

Toimintaohjelman tavoitteena on edistää perustuslain 22 §:ssä säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Toimintaohjelman toimenpiteillä pyritään puuttumaan havaittuihin perus- ja ihmisoikeusongelmiin ja täydentämään eri politiikkasektoreilla tehtävää perus- ja ihmisoikeuksia edistävää työtä.

 

PIO-ohjelman valmistelu

PIO-ohjelman valmistelussa huomioitiin erityisesti

valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon linjaukset

kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelinten Suomelle antamat suositukset

hallitusohjelman linjaukset

ylimpien laillisuusvalvojien ja erityisvaltuutettujen näkemykset

kansalaisjärjestöjen esittämät huolenaiheet.

 

PIO-ohjelman oikeudellinen perusta

PIO-ohjelman oikeudellisen perustan muodostavat

perustuslaissa turvatut perusoikeudet

Suomen ratifioimat kansainväliset ja alueelliset ihmisoikeussopimukset

Euroopan unionin perusoikeuskirja

 

Toimintaohjelman painopistealueet

Valtioneuvoston ensimmäisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman (2012–2013) riippumattoman arvioinnin sekä eduskunnan perustuslakivaliokunnan suositusten mukaisesti toimintaohjelmassa keskitytään perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseen neljällä painopistealueella:

perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus

yhdenvertaisuus

itsemääräämisoikeus

perusoikeudet ja digitalisaatio

 

Toimintaohjelman sisältämät hankkeet

Toimintaohjelma sisältää yhteensä 43 hanketta, jotka jakautuvat kaikkien ministeriöiden hallinnonaloille.

Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto


Oikeusministeriö on asettanut valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston (PIO-verkosto).Verkosto valmisteli toisen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman ja seuraa sen toimeenpanoa.

Verkostossa on edustaja kaikista ministeriöistä sekä asiantuntijat oikeuskanslerinvirastosta, eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta sekä Ihmisoikeuskeskuksesta. Verkoston puheenjohtajana toimii oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön johtaja Johanna Suurpää.

Verkoston tarkoitus on vahvistaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Se seuraa Suomen perus- ja ihmisoikeustilannetta, Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kansallista täytäntöönpanoa sekä valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeuspolitiikan toimeenpanoa.

PIO-verkosto vahvistaa valtioneuvoston sisäistä koordinaatiota ja vuoropuhelua PIO-asioissa sekä käynnistää selvitys- ja kehittämishankkeita, joiden tarkoituksena on tuottaa tietoa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa.


Lisätietoa valtioneuvoston perus-ja ihmisyhteyshenkilöiden verkostosta: oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM027:00/2017