Perus- ja ihmisoikeudet Euroopan unionissa

Yleistä

EU-oikeudessa perusoikeudet (fundamental rights) liittyvät EU:n sisäiseen oikeusjärjestyksen ja unionin sisäasioihin

Ihmisoikeudet-termiä (human rights) käytetään suhteessa kolmansiin maihin, eli unionin ulkosuhteissa

Euroopan unionin perustana olevat arvot

”Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo.” 

Sopimus Euroopan unionista, 2. artikla 

Ihmisoikeuksien suojelu Euroopan unionissa

EU:n perusoikeuskirja

EU:n perusoikeuskirjaan on koottu tietyt EU:n kansalaisille ja asukkaille kuuluvat yksilön oikeudet, kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, jotka perustuvat EU:n lainsäädäntöön.

Perusoikeuskirja sisältää johdannon ja 54 artiklaa, jotka on jaoteltu seitsemäksi luvuksi:

I Ihmisarvo

1 artikla: Ihmisarvo 

2 artikla: Oikeus elämään 

3 artikla: Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen 

4 artikla: Kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen ja kohtelun kielto 

5 artikla: Orjuuden ja pakkotyön kielto

II Vapaudet

6 artikla: Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen

7 artikla: Yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen

8 artikla: Henkilötietojen suoja

9 artikla: Oikeus solmia avioliitto ja oikeus perustaa perhe 

10 artikla: Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus

11 artikla: Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus

12 artikla: Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

13 artikla: Taiteen ja tutkimuksen vapaus

14 artikla: Oikeus koulutukseen

15 artikla: Ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä

16 artikla: Elinkeinovapaus

17 artikla: Omistusoikeus

18 artikla: Oikeus turvapaikkaan

19 artikla: Suoja palauttamis-, karkottamis- ja luovuttamistapauksissa

III Tasa-arvo

20 artikla: Yhdenvertaisuus lain edessä

21 artikla: Syrjintäkielto

22 artikla: Kulttuurinen, uskonnollinen ja kielellinen monimuotoisuus

23 artikla: Naisten ja miesten välinen tasa-arvo

24 artikla: Lapsen oikeudet

25 artikla: Ikääntyneiden henkilöiden oikeudet

26 artikla: Vammaisten sopeutuminen yhteiskuntaan

IV Yhteisvastuu

27 artikla: Työntekijöiden oikeus saada tietoja ja tulla kuulluksi yrityksessä

28 artikla: Neuvotteluoikeus ja oikeus työtaistelutoimiin

29 artikla: Oikeus työnvälityspalveluihin

30 artikla: Suoja perusteettoman irtisanomisen yhteydessä

31 artikla: Oikeudenmukaiset ja kohtuulliset työolot ja työehdot

32 artikla: Lapsityövoiman käytön kielto ja nuorten suojelu työssä

33 artikla: Perhe- ja työelämä

34 artikla: Sosiaaliturva ja toimeentuloturva 

35 artikla: Terveyden suojelu

36 artikla: Mahdollisuus käyttää yleistä taloudellista etua koskevia palveluja

37 artikla: Ympäristönsuojelu

38 artikla: Kuluttajansuoja

V Kansalaisten oikeudet

39 artikla: Äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa

40 artikla: Äänioikeus ja vaalikelpoisuus kunnallisvaaleissa

41 artikla: Oikeus hyvään hallintoon

42 artikla: Oikeus tutustua asiakirjoihin

43 artikla: Euroopan oikeusasiamies

44 artikla: Oikeus esittää vetoomus

45 artikla: Liikkumis- ja oleskeluvapaus

46 artikla: Diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antama suojelu

VI Lainkäyttö

47 artikla: Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen

48 artikla: Syyttömyysolettama ja oikeus puolustukseen

49 artikla: Laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien rangaistusten oikeasuhtaisuuden periaate

50 artikla: Kielto syyttää ja rangaista oikeudenkäynnissä kahdesti samasta rikoksesta

VII Yleiset määräykset

51 artikla: Soveltamisala

52 artikla: Oikeuksien ja periaatteiden ulottuvuus ja tulkinta

53 artikla: Suojan taso

54 artikla: Oikeuksien väärinkäytön kielto

Ihmisoikeuskeskuksen luentosarja

Siirry luentoon Perus- ja ihmisoikeudet Euroopan unionissa.

Euroopan unionin perusoikeusvirasto

  • Perustettu vuonna 2007.
  • Perusoikeusvirasto tarjoaa EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille riippumatonta tutkimustuloksiin perustuvaa neuvontaa perusoikeuskysymyksissä.
  • Tekee yhteistyötä EU:n toimielimien, kansainvälisten järjestöjen sekä kansallisten viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
  • FRA:n hallintoneuvoston tehtävänä on määrittää viraston ensisijaiset tehtävät, hyväksyä sen talousarvio ja valvoa sen työtä.

Euroopan unionin perusoikeusvirasto

Euroopan perusoikeusviraston logo.
Euroopan perusoikeusviraston logo