Määräaikaisraportointi (YK, EN)

Ihmisoikeussopimusten toteuttamisen kansainvälinen valvonta

Kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeussopimusten toimeenpanon valvontamekanismit määritellään yleensä itse sopimuksissa. Useimmiten sopimuksella on perustettu erillinen valvontaelin.

Valvontaelimien tehtäviin kuuluu:

  • valtioiden toimittamien, sopimusten kansallista täytäntöönpanoa esittelevien  määräaikaisraporttien käsittely,
  • sopimusten tulkintaa ohjaavien asiantuntijalausuntojen antaminen sekä
  • joidenkin sopimusten osalta yksilö- tai ryhmävalitusten käsitteleminen

Määräaikaisraportointi

Suomi on sitoutunut kahdeksaan Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimukseen, joiden noudattamista sopimusvaltioissa valvoo kunkin ihmisoikeussopimuksen osalta oma YK:n sopimusvalvontaelin. Suomi on velvollinen raportoimaan näille määräajoin sopimusmääräysten noudattamisesta.

Euroopan neuvoston osalta Suomi on velvollinen raportoimaan seitsemän ihmisoikeussopimuksen noudattamisesta. Lisäksi Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) edellyttää raportointia.

Raportoinnin määräajat

Määräaikaisraporttien antamisajankohdat määrätään yleensä jo itse sopimuksella. Raportointiajat vaihtelevat 1 ja 5 vuoden välillä.

Säännöllisen raportoinnin lisäksi useimmilla valvontaelimillä on oikeus saada lisätietoja sopimuksen soveltamisesta myös niitä pyytäessään.

Suomen ihmisoikeusraportoinnin peruselementit ovat totuus ja avoimuus sekä määräaikojen noudattaminen sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Suomi pyrkii raportoinnissa kuvaamaan myönteisen kehityksen, mutta myös myöntämään mahdolliset ongelmat.

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Suomen hallitus kannustaa kansalaisjärjestöjä aktiiviseen osallistumiseen ihmisoikeusraportoinnissa.

Raportin valmistelun eri vaiheissa ulkoministeriö pyytää kansalaisjärjestöiltä lausuntoja  ja järjestöjen edustajia kutsutaan keskustelemaan ja kommentoimaan raportin sisältöä ennen sen  viimeistelyä.

Kansalaisjärjestöjä kannustetaan osallistumaan myös niin sanottuun varjoraportointiin ja lähettämään oma raporttinsa suoraan valvontaelimille. Ihmisoikeuskeskus tukee varjoraportointia mm. jakamalla tietoa aikatauluista ja prosesseista.

Raportin tutkinta

Määräaikaisraportit tutkitaan aina jokaisen sopimuksen omassa komiteassa.

Komiteat järjestävät usein ennen hallituksen kuulemista avoimen valmisteluistunnon. 

Hallituksen suulliseen kuulemisee osallistuu ulkoasianministeriön raportoinnista vastaavan yksikön edustajan lisäksi edustajia muista ministeriöistä sekä usein myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsen.

Suositukset ja päätelmät 

Raportin tutkinnan jälkeen komitea antaa suosituksensa ja huomionsa. 

Joidenkin sopimusten osalta komitealle toimitetaan väliaikatietoa komitean määrittelemien suositusten täytäntöönpanosta jo ennen seuraavan raportin antamista noin 6-12 kuukauden kuluttua suositusten antamisesta.  Muiden osalta raportoidaan aikataulun mukaisesti seuraavalla raportointikierroksella.

Suositukset käännetään kansalliskielille ja jaetaan laajasti valtion- ja kunnallishallinnolle sekä kansalaisjärjestöille. 

Komitean suositukset, samoin kuin määräaikaisraportitkin ja muu niihin liittyvä aineisto, käännetään ja julkaistaan ulkoministeriön verkkosivuilla. Myös Ihmisoikeuskeskus julkaisee tätä aineistoa.