Määräaikaisraportointi (YK, EN)

Ihmisoikeussopimusten toteuttamisen kansainvälinen valvonta

Kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeussopimusten toimeenpanon valvontamekanismit määritellään yleensä itse sopimuksissa. Useimmiten sopimuksella on perustettu erillinen valvontaelin.

Valvontaelimien tehtäviin kuuluu

valtioiden toimittamien, sopimusten kansallista täytäntöönpanoa esittelevien  määräaikaisraporttien käsittely,

sopimusten tulkintaa ohjaavien asiantuntijalausuntojen antaminen sekä

joidenkin sopimusten osalta yksilö- tai ryhmävalitusten käsitteleminen

 

Määräaikaisraportointi

Suomi on sitoutunut seitsemään Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimukseen, joiden noudattamista sopimusvaltioissa valvoo kunkin ihmisoikeussopimuksen osalta oma YK:n sopimusvalvontaelin. Suomi on velvollinen raportoimaan näille määräajoin sopimusmääräysten noudattamisesta.

Euroopan neuvoston osalta Suomi on velvollinen raportoimaan viiden EN:n ihmisoikeussopimuksen noudattamisesta.

 

Raportoinnin määräajat

Määräaikaisraporttien antamisajankohdat määrätään yleensä jo itse sopimuksella. Raportointiajat vaihtelevat 1 ja 5 vuoden välillä.

Säännöllisen raportoinnin lisäksi useimmilla valvontaelimillä on oikeus saada lisätietoja sopimuksen soveltamisesta myös niitä pyytäessään.

Suomen ihmisoikeusraportoinnin peruselementit ovat totuus ja avoimuus sekä määräaikojen noudattaminen sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Suomi pyrkii raportoinnissa kuvaamaan myönteisen kehityksen, mutta myös myöntämään mahdolliset ongelmat.

 

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Suomen hallitus kannustaa kansalaisjärjestöjen aktiivista osallistumista ihmisoikeusraportointiin.

  • Raportin valmistelua aloitettaessa kansalaisjärjestöiltä pyydetään lausuntoja raportissa esille tuotavista teemoista.  
     
  • Raportin luonnosteluvaiheessa kansalaisjärjestöjen edustajat kutsutaan keskustelemaan ja kommentoimaan raportin sisältöä ennen sen lopullista viimeistelyä.

Kansalaisjärjestöjä kannustetaan osallistumaan myös niin sanottuun varjoraportointiin ja lähettämään rinnakkaisraportti suoraan ihmisoikeussopimusten valvontaelimille.

 

Raportin tutkinta

Määräaikaisraportit tutkitaan komiteassa, jonka tehtäviin se kunkin sopimuksen osalta kuuluu.

Useimpien sopimusten osalta järjestetään hallituksen suullinen kuuleminen, johon osallistuu ulkoasianministeriön raportoinnista vastaavan yksikön edustajan lisäksi edustajia muista ministeriöistä sekä nykyisin useimmiten myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsen.

 

Suositukset ja päätelmät 

Raportin tutkinnan jälkeen komitea tekee johtopäätöksensä ja antaa suosituksensa, joiden täytäntöönpanosta hallitus raportoi viimeistään seuraavassa määräaikaisraportissaan.

Suositukset käännetään kansalliskielille ja jaetaan laajasti valtion- ja kunnallishallinnolle sekä  kansalaisjärjestöille. Komitean suositukset, samoin kuin määräaikaisraportitkin ja muu niihin liittyvä aineisto, käännetään ja julkaistaan ulkoministeriön verkkosivuilla.

 

Suositusten täytäntöönpanon seuranta

Joidenkin sopimusten osalta komitealle toimitetaan väliaikatietoa suositusten täytäntöönpanosta jo ennen seuraavan raportin antamista noin 6-12 kuukauden kuluttua suositusten antamisesta.  Muiden osalta raportoidaan aikataulun mukaisesti seuraavalla raportointikierroksella.