Perustuslaki ja perusoikeudet Suomessa

På Svenska  In English

Alla on lueteltu Suomen perustuslain turvaamat perusoikeudet esimerkkien kautta (huom. esimerkit perustuvat Ihmisoikeuskeskuksen luentosarjan esimerkkeihin. Kokonaisuudessaan oikeudet löytyvät perustuslain perusoikeudet-luvusta.)

6 §. Yhdenvertaisuus 
- Esimerkiksi seksuaalisella suuntautumisella, raskaudella tai alkuperällä ei saa olla merkitystä työnhaussa.

7 §. Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
- Esimerkiksi kuolemanrangaistuksen ja kidutuksen kielto

8 §. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
-Esimerkiksi toimia, jotka perustuslaki oikeuttaa, ei voida säätää rangaistavaksi. Rikoksia ovat vain teot, jotka eduskuntalaissa on säädetty rangaistavaksi.

9 §. Liikkumisvapaus
-Esimerkiksi kaikilla Suomen kansalaisilla ja maassa laillisesti olevilla ulkomaalaisilla on oikeus valita asuinpaikkainsa.

10 §. Yksityiselämän suoja
- Esimerkiksi oikeus solmia ihmissuhteita ja oikeus päättää ruumiistaan ja sukupuolisesta käyttäytymisestään.

11 §. Uskonnon ja omantunnon vapaus
-Esimerkiksi oikeus harjoittaa uskontoa, vaihtaa sitä tai olla harjoittamatta uskontoa.

12 §. Sananvapaus ja julkisuus
- Esimerkiksi oikeus julkistaa mielipiteitä tai muita viestejä kenekään ennakolta estämättä. Perustuslaissa on säädetty mahdollisuus jälkikäteiseen valvontaan esimerkiksi rikoslain keinoin.

13 §. Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus
- Esimerkiksi oikeus osallistua mielenosoitukseen, yhdistyksen tai ammatillisen yhdistyksen toimintaan ilman, että siitä koituu osallistujalle haittaa.

14 §. Vaali- ja osallistumisoikeudet
- Äänioikeuden lisäksi julkisen vallan on edistettävä yksilön mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon häntä koskevissa asioissa (esimerkiksi iäkkäiden ja heidän omaistensa mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, jos tulossa on merkittäviä muutoksia iäkkäiden hoidossa).

15 §. Omaisuuden suoja
- Kiinteän omaisuuden lisäksi esimerkiksi eläke-etuudet ja immateriaalioikeudet ovat omaisuuden suojan piirissä. Jokamiehenoikeudet ja joskus yleinen etu muodostavat rajoituksia: jokaisella on oikeus poimia marjoja myös yksityisesti omistetussa metsässä, ja sähköyhtiöillä on oikeus vetää sähkölinjoja tontin läpi.

16 §. Sivistykselliset oikeudet
- Esimerkiksi jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, johon kuuluu ilmaiset oppikirjat, tarpeellinen kuljetus kouluun ja riittävä ravinto koulupäivän aikana.

17 §. Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin
- Esimerkiksi saamelaisilla, romaneilla ja muilla kielivähemmistöön kuuluvilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan (kulttuurin piiriin kuuluu esimerkiksi saamelaisten perinteiset elinkeinot poronhoito ja kalastus).

18 §. Oikeus työhön ja elinkeinovapaus
- Rajoituksia elinkeinovapauteen ja työhön voidaan asettaa vain rajoitusehtojen mukaisesti: esimerkiksi solarium-palveluiden kielto alle 18-vuotiaalta terveydellisten syiden perusteella.

19 §. Oikeus sosiaaliturvaan
- Esimerkiksi julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut: esimerkiksi asiakasmaksut eivät saa aiheuttaa palvelun karkaamisen sitä tarvitsevan ulottumattomiin.

20 §. Vastuu ympäristöstä
-Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan oikeus terveelliseen ympäristöön: esimerkiksi pula resursseista ei ole riittävä syy olla puuttumatta homekouluun.

21 §. Oikeusturva
- Esimerkiksi jokaisella on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäntiin, samoin kuin oikeus saada viranomaiselta vastaus hakemukseensa, aloitteeseensa tai muuhun vastaavaan ilman aiheetonta viivytystä.

22 §. Perusoikeuksien turvaaminen
- Esimerkiksi epäselvässä lain tulkintatilanteessa painotetaan sitä vaihtoehtoa, joka parhaiten turvaa perus-ja ihmisoikeuksia.

23 §. Perusoikeudet poikkeusoloissa
- Esimerkiksi Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys oikeuttaa tilapäiseen poikkeukseen perusoikeuksissa, kunhan poikkeus on välttämätön, tilapäinen ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukainen.

Katso tai lue lisätietoa perusoikeuksista Ihmisoikeuskeskuksen luentosarjan avulla.

Ihmisoikeuksista löytyy kattava tietopaketti pykälä pykälältä osoitteessa ihmisoikeudet.net. Samalla sivulla on myös ilmaisia opetusmateriaaleja ihmisoikeuksista.

Ihmisoikeuskeskuksen luentosarja