Perustuslakivaliokunta, laillisuusvalvojat ja erityisvaltuutetut

På Svenska     In English⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunta on eduskunnan valiokunta, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja lakiehdotusten ja muiden sen käsiteltäväksi annettujen asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Valiokunta valmistelee lainsäädäntöä, joka liittyy perustuslain muutoksiin tai ovat läheisessä yhteydessä siihen. Näitä ovat esimerkiksi vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat.
Lisätietoa perustusvaliokunnasta

Eduskunnan oikeusasiamies

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa, erityisesti vankiloissa, varuskunnissa ja muissa suljetuissa laitoksissa. Oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä.

Lisätietoa: www.oikeusasiamies.fi

Valtioneuvoston oikeuskansleri

Oikeuskansleri valvoo hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin virkatoimien lainmukaisuutta. Hän valvoo myös, että tuomioistuimet, viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.

Osana tehtäviään oikeuskansleri valvoo myös perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa.  Oikeuskanslerinviraston työ perustuu kansalaisten kanteluihin, tarkastusmatkoihin, valtioneuvoston päätöksenteon valvontaan sekä muihin havaintoihin.

Lisätietoa: www.oikeuskansleri.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Erityisvaltuutetut

Yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo yhdenvertaisuuslain noudattamista kaikkien syrjintäperusteiden, kuten alkuperän, kielen, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vamman tai muun henkilöön liittyvän syyn osalta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävään kuuluu myös ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen. Tämän lisäksi valtuutetulla on erikoistehtävänä valvoa ulkomaalaisten maastapoistamista ja toimia kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

Lisätietoa:  www.syrjinta.fi

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Laki koskee myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Valvonnan piiriin kuuluvat sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen, syrjinnän kielto ja tasa-arvon edistäminen.

Valtuutettu on itsenäinen lainvalvontaviranomainen. Valtuutetun neuvontapalvelusta saa myös toimintaohjeita tilanteisiin, joissa epäilee kokeneensa syrjintää.

Lisätietoa: www.tasa-arvo.fi


Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Hän herättelee päättäjiä ja vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan puhumalla lasten puolesta. Valtuutettu on lasten äänen vahvistaja ja lapsipolitiikan sillanrakentaja.

Työn perusta on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, jonka toteutumista valtuutettu arvioi ja edistää yleisellä yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tasolla.

Valtuutettu ei ratkaise yksittäisten lasten tai perheiden asioita eikä voi muuttaa muiden viranomaisten päätöksiä.

Lisätietoa:  www.lapsiasia.fi


Tietosuojavaltuutettu käsittelee ja ratkaisee henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyä koskevia asioita. Valtuutettu seuraa näiden tietojen käsittelyn yleistä kehitystä ja tekee niihin liittyviä aloitteita.

Valtuutettu myös huolehtii alaan kuuluvasta tiedotustoiminnasta sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Lisätietoa:  www.tietosuoja.fi


Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Valvonta kattaa tiedustelumenetelmien ja tiedustelutiedon käytön sekä muun tiedustelutoiminnan lainmukaisuuden. Valtuutettu käsittelee ja ratkaisee kanteluita, joissa katsotaan, että tiedustelutoiminnassa on rikottu oikeuksia tai menetelty muuten lainvastaisesti.

Valtuutetttu myös seuraa ja arvioi toimialallaan lainsäädännön toimivuutta ja tekee tarpeelliseksi katsomiaan kehittämisehdotuksia.


Lisätietoa: www.tiedusteluvalvonta.fi