Ihmisoikeusvalitukset ja -kantelut 
(YK, EN)

Mikä on ihmisoikeusvalitus?

Jos suomalainen viranomainen toiminnallaan loukkaa henkilön ihmisoikeussopimuksella turvattua ihmisoikeutta, voi yksityinen henkilö tai oikeushenkilö tehdä ihmisoikeusvalituksen Suomen valtiota vastaan. 

Ihmisoikeusvalitukset kansainvälisille elimille

Ihmisoikeusvalituksia käsitellään YK:n ja Euroopan neuvoston alaisissa lainkäyttö- ja tutkintaelimissä.

Näiden toimivalta perustuu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jotka Suomi on allekirjoittanut ja saattanut kansallisesti voimaan.

Valitus tehdään Suomen valtiota vastaan. Ulkoministeriö vastaa Suomen valtion edustamisesta kansainvälisissä ihmisoikeuksia käsittelevissä lainkäyttö- ja tutkintaelimissä.

Valitukset toimitetaan suoraan valituksia tutkiville toimielimille. EI ULKOMINISTERIÖÖN.

Valitusohjeita ja määräaikoja tulee noudattaa tarkasti.

Ihmisoikeusvalituksen edellytyksiä yleensä

  • väite siitä, että viranomainen on loukannut ihmisoikeussopimuksella turvattua oikeutta
  • kaikki kotimaiset oikeuskeinot on käytetty (yleensä korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu)
  • valitus on tehty määräajan kuluessa siitä, kun korkein kansallinen oikeusaste tai muu viranomainen on antanut lopullisen päätöksensä asiassa.

Valittaminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista turvaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT).

Valitus tehdään suoraan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen Ranskaan. Valituksen voi tehdä suomeksi. Valitukseen on käytettävä virallista valituslomaketta. Ohjeita on noudatettava tarkasti ja kaikki asiakirjat mitä pyydetään, on liitettävä heti mukaan. Täydennystä ei sallita.

Virallinen valituslomake, sen täyttöohjeet sekä muuta ohjeistusta löytyy suomenkieliseltä EIT:n ohjesivulta.

EIT:n tuomioiden kansallista täytäntöönpanoa ja korvauksien maksamista valvoo Euroopan neuvoston ministerikomitea.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomea koskevat päätökset, tuomiot, päätöslauselmat ja muita asiakirjoja on saatavissa  EIT:n HUDOC-tietokannassa ja valtion säädöstietopankin Finlexin verkkosivuilta.

Lisätietoa myös Ulkoministeriön verkkosivuilta.

Valittaminen Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteaan

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea käsittelee Euroopan sosiaalisen peruskirjan nojalla tehtyjä järjestökanteluja.

Työmarkkinaosapuolet sekä kansalaisjärjestöt voivat tehdä kanteluja sosiaalisen peruskirjan nojalla. Yksityishenkilöt eivät voi tehdä kantelua.

Järjestö voi tehdä kantelun, jos se epäilee, ettei peruskirjaa ole tietyssä, kanteluiden järjestelmän hyväksyneessä jäsenvaltiossa pantu riittävällä tavalla täytäntöön.

Lisätietoa Ulkoministeriön verkkosivuilta.

Lisätietoa järjestökanteluista Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean järjestökanteluverkkosivulta 

Valittaminen YK:n eri komiteoille

YK:n ihmisoikeussopimusten määrittelemien oikeuksien loukkauksia käsitellään Suomen osalta seitsemässä komiteassa.

Valitukset tulee tehdä kunkin komitean antamia ohjeita noudattaen ja mielellään valituslomaketta käyttäen, jos sellainen on olemassa.

Toimita valitus suoraan lainkäyttö- ja tutkintaelimille, EI ulkoministeriöön.

Lisätietoa ulkoministeriön verkkosivuilta.

​Valituksia käsittelevät YK:n sopimusvalvontakomiteat

Rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CERD-komitea)

Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea  (CESCR-komitea)

Ihmisoikeuskomitea (CCPR-komitea)

Naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW-komitea)

Kidutuksen vastainen komitea (CAT-komitea)

Lapsen oikeuksien komitea (CRC-komitea)

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (CRPD-komitea)

Valitusohjeita, -lomakkeita ja -osoitteita

Täältä löydät valitusohjeita, lomakkeita ja yhteystietoja YK.n valituksia käsittelevistä komiteoista.

Erityisraportoijat ja työryhmät

Ihmisoikeusloukkauksia käsittelevät komiteoiden lisäksi myös seuraavat YK:n elimet. Niiden päätehtävänä ei kuitenkaan ole yksilövalitusten käsittely, vaan erilaisten maatilanteiden ja yleisten trendien paljastaminen.

1. Erityisraportoijat ja työryhmät (Special Procedures)

2. YK:n ihmisoikeusneuvoston valitusmenettely

YK:n ihmisoikeusneuvoston valitusmenettelyssä (aikaisemmin ns. 1503-menettely) yksilöt, ryhmät ja kansalaisjärjestöt voivat saattaa neuvoston tietoon YK:n jäsenvaltioissa todistettavasti tapahtuneita toistuvia ja vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Valitusmenettely on luottamuksellinen.

3. Commission on the Status of Women

Päätehtävänä on naisten oikeuksia koskevien maailmanlaajuisten trendien ja käyttäytymismallien tunnistaminen.

4. Unescon sopimus- ja suosituskomitea

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) alaan kuuluvat valitukset: